Skalspasset

Denna fastighet erbjuder fjället och livet kring detta i två ytterligheter. Det södra skiftet har exploaterats med tomter i ski-in- och ski-outlägen till Vemdalens alpina anläggning. Närhet till bra alpin skidåkning, shopping, uteliv och vimmel. Det norra skiftet står för stillhet i väglöst land.
Areal: 625 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 200 000 SEK
Anbudsdag: 1/11 2019
Denna fastighet erbjuder fjället och livet kring detta i två ytterligheter. Det södra skiftet har exploaterats med tomter i ski-in- och ski-outlägen till Vemdalens alpina anläggning. Närhet till bra alpin skidåkning, shopping, uteliv och vimmel. Det norra skiftet står för stillhet i väglöst land. Vid kojan Uggebo är det ca 7 km till närmaste väg. I Nordväst sträcker sig Henvålens naturreservat ut sig. Fastigheten har enskild jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (1)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Uggebo

På fastighetens nordvästra skifte finns en enklare jaktkoja, Uggebo, belägen strax nordväst om Lövuggarna. Kojan ägs inte av säljaren men kan nyttjas av markägaren. Se informationen om jakt.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i november 2011 av Folke Lindblom, LRF Konsult AB. Planen har därefter tillväxtberäknats till och med år 2019 av Areal | Ljusdal. Säljaren uppger att inga åtgärder har utförts sedan planens upprättande. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 95,1 ha. Virkesförrådet uppgår till 5 845 m³sk vilket ger ett medelförråd om 61 m³sk/ha. Åldersfördelningen är ojämn med en tyngdpunkt på gammal skog i huggningsklass E. Medelboniteten är skattad till 2,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 162 m³sk/år (1,7 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Renbete

Beträffande renbete angränsar fastighetens norra skifte till område utpekat som rennäringens året-runtmark. Med andra ord finns renar i området mer eller mindre omfattning året runt. Ersättning för renbete erhålles. Senast utbetalda ersättningen uppgick till 3,28 kr/ha. Moms tillkommer.

Fjällnära skog

Hela fastigheten berörs av reglerna för fjällnära skog där bland annat föryngringsavverkning är tillståndspliktig verksamhet. Se mer information på www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/anmalan-eller-ansokan/avverkning-i-fjallnara-skog/

Natur- och kulturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller kulturlämningar finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa, Skogens Pärlor.

Jakt

Fastigheten har enskild jakt och ingår ej i Älgskötselområde. Tilldelningen av älg sker från Länsstyrelsen. På grund av att säljaren även äger en annan fastighet i området kan inte tilldelningen fastställas enskilt för denna fastighet. I detaljplanlagt område är jakt vanligtvis förbjuden. Ingen information om detta har kunnat hittas i gällande detaljplaner som berör fastigheten. Men denna information poängteras att osäkerhet finns vid beräkning av älgtilldelning.

På norra skiftet (ca 475 ha norr om Lövuggarna) finns upplåtelse om nyttjanderätt tecknad
2012-05-25 som ger nyttjanderätthavaren (en fysisk person) rätt att till och med 2037-05-25
- Rätt att på skiftet ha kvar och använda kojan Uggebo på nuvarande plats bakom Lövuggarna i lutningen mot Blankbäcken. Kojan står på ofri grund och
tillhör nyttjanderättshavaren.
- Rätt att max 6 dagar/år jaga ripa med jaktkamrat.
- Kojan kan nyttjas av markägaren.
Avtalat är även att ”avtalet skall ej vara till hinder för markägaren att nyttja området”. Ingen ersättning utgår till markägaren för upplåtelserna

Fiske

Fisket är samfällt och fastigheten är belägen inom Hån/Vemdalens fiskevårdsområde. För mer information se www.vemdalsfiske.se . Enligt Erling Eriksson, Hån/Vemdalens FVO har fastigheten fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

HÄRJEDALEN VEMDALENS KYRKBY 69:1

Ägare

Per-Bertil Brandén 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 623,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 95,1 ha
Myr/kärr/mosse 341,7 ha
Väg och kraftledning 4,1 ha
Övrigmark 187,2 ha
Summa: 628,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 215 000 kr
Skogsimpediment 600 000 kr
Betesmark 3 000 kr
Summa: 4 818 000 kr

Inteckningar

Ett årligt arrende erhålls för upplåtande av mark till skidbacke. Den senaste ersättningen uppgick till 60 000 kr plus moms. Ersättningen är indexreglerad och avtalet är 25-årigt och skall omförhandlas år 2022.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Jag är intresserad av fastigheten Skalspasset och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning