Skämsta

Välskötta byggnader, 41 ha prod. skogsmark, 6 989 m3sk och 36 ha jordbruksmark.
Areal: 89 ha
Kommun: Tierp
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/6 2019
Visning:
19/5 kl 10:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
22/5 kl 17:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
Intill Tämnarån, strax öster om Tierp där skogsvidderna i öst möter de öppna landskapet i väst, ligger gården Skämsta. Gården har ett välskött byggnadsbestånd som erbjuder goda möjligheter till såväl verksamhet som bra lantligt boende med närhet till staden. Gårdscentrum ligger högt beläget och öster om gården breder skogen ut sig. I väst kan man se solen gå ner över Tierp.

Till gården hör totalt 89,2 ha mark som fördelas över 40,9 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt 6 989 m3sk samt 36,3 ha jordbruksmark.

Byn Skämsta ligger belägen invid Tämnarån strax öster om Tierp och omnämns första gången år 1409 och stavades då Skelmsta. På 1400- och 1500-talet hade Uppsala domkyrka tre lantbönder i byn.

Området öster om gården utgörs av skogsmark och väster om gården ligger Tämnarån och strax väster därom ligger Tierps tätort. Bekvämt avstånd till både motorväg, järnvägsstation och all tänkbar service i Tierp.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uppsala
Trädgårdsgatan 11
753 09   Uppsala
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder (25)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är ursprungligen från år 1890 och har därefter byggts till i etapper. Byggnaden är uppförd i 1 1/2 plan med timmerstomme på en torpargrund med bjälklag av trä. Fasad beklädd med stående träpanel under sadeltak beklätt med plåt. Kopplade två- + englasfönster i bågar. Uppvärmning genom vattenburet system anslutet via kulvert till en vedpanna, en oljepanna samt en pelletspanna, alla belägna i det intilliggande Brygghuset. Avlopp anslutet till det kommunala nätet och vatten kommer anslutas till det kommunala nätet innan ny ägare tillträder, vattenledning framdragen till huset men ej ansluten. För närvarande tas vatten från egenborrad brunn.

Entrén till hallen ligger belägen på byggnadens östra långsida. Till vänster från hallen nås kök och arbetsrum. Köket är utrustat med kyl, spis och fläkt samt diskmaskin. I köket finns en vedspis som idag ej är godkänd att eldas i. Rakt fram från hallen nås ett allrum och till vänster om detta ligger en matsal med en kakelugn som idag ej är godkänd för eldning. Till höger om hallen ligger en passage som leder till ett badrum med duschkabin, tork- och tvättmaskin, wc och badkar.

Via trappen i hallen nås det övre planet och ett trapprum/sällskapsrum. Till vänster om detta nås ett sovrum, ett badrum med dusch och wc samt ett förråd med ett vapenskåp. Rakt fram från trapprummet ligger ett sovrum samt en dörr till en kattvind. Till höger från trapprummet ligger ett sovrum, ett förråd samt kallvind.

Energideklaration

Energideklaration har upprättats för bostadshuset med angiven energiprestanda om 115 kWh/m2 och år. Energideklarationen finns tillgänglig för nedladdning via fastighetsannonsen på areal.se. Överlåtelsebesiktning är även upprättad för bostadshuset, kontakta mäklaren för att ta del av denna.

Driftskostnader

Hushållsel 6 000 kWh/år
El, samfällighetsförening 900 kr
Avlopp 3 700 kr
Sophämtning 1 980 kr
Vägsamfällighet 2 200 kr
Sotning 1 500 kr
Försäkring (ej rörelsedel) 7 822 kr

Ekonomibyggnader

Ladugård

Mångsidig L-formad ekonomibyggnad i gott skick med stora ytor. Byggnaden är uppförd med flera konstruktionssätt och har en takbeklädnad av plåt. Byggnaden har en ladugårdsdel, en logdel, en utbyggnad med förråd och garage samt en tillbyggnad för maskinförvaring eller lösdrift. Ladugårdsdelen är väl iordninggjord och har senast tjänat som fårstall.

Ladugården har murade väggar upp till skullen, därefter träkonstruktion. Äldre foderbord finns kvar, vatten och el finns indraget. I förlängning av ladugården följer en loge med plankgolv, där finns stora förvaringsmöjligheter för maskiner och dylikt. Från logen löper ett magasin i vinkel från logen med förråd, garage och magasin. Logen och utbyggnaden har en konstruktion av stolpverk i trä som vilar på plintar. I förlängning av logen och magasinet finns en hall uppförd med stålbalkar som vilar på plintar, hallen har tidigare använts som lösdrift för får men fungerar numer som maskinhall och förvaring. Byggnadsarean uppgår enligt fastighetstaxeringen till 713 kvm.

Maskinhall

Maskinhall uppförd under 1990-talet i stålkonstruktion med träfasad och med en taxerad byggnadsarea om 540 kvm. Golvet invändigt är grusat och på taket ligger korrugerad plåt. På gaveln finns en tillbyggd carport om 15 x 6 meter med parkeringsplatser, ett pallställ och dieseltank med pump.

Brygghuset

Före detta brygghus som idag är pannrum. Byggnad uppförd i timmerkonstruktion som vilar på torpargrund. Invändigt finns två pannrum samt vedförvaring, utöver det ett rum för förvaring där även ackumulatortanken på 3 m3 återfinns. Uppvärmningen sker dagligdags genom vedeldning, som enkelt kan kopplas över till oljeledning, till exempel om man är borta en längre tid. Vidare finns även en panna för pelletseldning, som är installerad men inte helt färdigställd. Byggnadsmåtten är 11 x 7 meter.

Lilla maskinhallen

Byggnad som tidigare fungerat som maskinhall, idag förvaringsutrymme. Är belägen en bit bort från resterande byggnation. Uppförd i träkonstruktion som vilar på gjutna plintar och har en fasadbeklädnad av dels plåt och dels träpanel. Grusat golv och på taket ligger korrugerad plåt. Uppskattad byggnadsarea cirka 195 kvm.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till gården hör enligt skogsbruksplanen 36,3 ha jordbruksmark. Arealen åkermark är uppskattad till cirka 32,6 ha från tidigare Blockkartor. Det finns stödrätter för all den mark säljarna disponerar över och för den mark som är utarrenderad, utarrenderade stödrätter återgå till markägaren vid arrendets upphörande. Resterande andel inägomark om totalt cirka 3,7 ha bedöms utgöras av betesmark spridd inom fastigheten.

Gården omfattas av två jordbruksarrenden. Den ena upplåtelsen omfattar 8 ha åkermark och gäller för en tid av 5 år i taget med tillträdesdag den 1/1 2016. Arrendeavgift är 6 400 kr/arrendeår jämte mervärdesskatt. Ingen jakt eller fiske ingår. Stödrätter finns för all utarrenderad åkermark och ska vid arrendeförhållandets upphörande återgå till jordägaren.

Det andra jordbruksarrendet omfattar totalt 11 ha åkermark varav 5,5 ha ligger beläget på fastigheten och resterande areal åker om 5,5 ha ligger beläget på granngården som tidigare styckats av från Tierp Skämsta 2:33 av säljarna. Arrendeavgiften är totalt 8 800 kr/arrendeår jämte mervärdesskatt och ska fördelas lika mellan fastighetsägarna till dess att arrendet upphör.

Stödrätter finns för all utarrenderad åkermark och ska vid arrendeförhållandets upphörande återgå till jordägaren.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Andreas Wistrand för Stora Enso under november månad 2018 och avser tiden 2019 – 2028. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 40,9 ha med ett totalt virkesförråd om 6 989 m3sk vilket ger ett medeltal om 171 m3sk/ha. Medelboniteten har beräknats till 6 m3sk/ha och den årliga tillväxten under planperioden har beräknats till 222 m3sk/år. Virkesförrådet fördelas över 55 % tall, 19 % gran och 26 % löv varav 3 % björk.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper, biotopskydd eller naturvårdsavtal.

Jakt

Jakten inom fastigheten och på några intilliggande fastigheter är samordnad i ett jaktlag. I området finns utöver vanligt småvilt älg, rådjur och vildsvin. Markerna ligger inom ett älgskötselområde och jaktlaget har under de senaste åren tilldelats en vuxen älg vartannat år och en kalv varje år.

Fiske

Fisket i Tämnarån är samfällt och ingår ej i fastighetens vattenområde. Rätten till fiske för fastigheten är inte utrett.

Övrigt

Det åligger säljaren att under våren 2019 att ansluta den kommunala vattenanslutningen och betala de anslutningsavgifter som medföljer.

Vapenskåp i bostadsbyggnaden, samt dieseltank med pump och pallställ i carporten kommer att ingå i köpet och medfölja fastigheten som fasta byggnadstillbehör.

I samband med att köpekontrakt undertecknas ska en nyttjanderätt för byggnaden som ovan nämns som Lilla maskinhallen skrivas till förmån för säljarna som vederlagsfritt nyttjar byggnaden så länge de önskar, dock max 50 år. Byggnaden ligger utmed väg och en bit bort från övrig bebyggelse på fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Tierp Skämsta 2:33

Ägare

Uno Lundén 1/2
Inger Stahre Lundén 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 90,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,9 ha
Skogsimpediment 6,9 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Inägomark 36,3 ha
Övrigmark 3,6 ha
Vatten 0,7 ha
Summa: 89,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2018
Skogsmark 1 988 000 kr
Skogsimpediment 25 000 kr
Åkermark 880 000 kr
Betesmark 60 000 kr
Tomtmark 205 000 kr
Bostadsbyggnader 952 000 kr
Ekonomibyggnader 439 000 kr
Summa: 4 549 000 kr

Inteckningar

Antal 13 st
Totalt belopp 5 610 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Skämsta och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning