Skarplöts gård

Bördiga marker, hus med karaktär och utvecklingsmöjligheter.
Areal: 35 ha
Kommun: Haninge
Objektstyp: Gård
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 13/6 2019
Visning:
26/5 kl 10:30
28/5 kl 16:30
Med ett attraktivt läge endast drygt två kilometer söder om Västerhaninge station ligger charmiga Skarplöts gård. Tack vare sitt läge och storlek på gården erbjuder fastigheten mycket goda utvecklingsmöjligheter för framtiden. Gårdens byggnadsbestånd utgörs av en karaktärsfull mangårdsbyggnad samt en stuga, rejäl ladugårdsbyggnad samt några övriga uthus och enklare ekonomibyggnader. Landarealen uppgår till totalt 35 ha varav 20 ha bördig skogsmark och 11 ha inägomark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (32)

Foto: Jens Agensjö, Areal och Björn Bergman

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnaden är uppförd 1907 i 1 1/2 plan på delvis källargrund och resterande del på torpargrund som nås från ett av källarutrymmena. Byggnaden har stomme av timmer och sadeltak beklätt med tvåkupigt betongtegel som lades nytt 2016. Under början av 1990-talet tilläggsisolerades byggnaden. Fasad beklädd med liggande och stående träpanel. Boarean uppgår enligt taxeringsuppgifter till 160 m2 med en biarea om 24 m2. Uppvärmning genom vattenburet system anslutet till kombipanna, ved/elpatron, belägen i ett av källarutrymmena. I samma utrymme finns två ackumulatortankar. I huvudentrén finns en elradiator.

I byggnaden finns två kakelugnar, en i salongen och en i ett av sovrummen på det övre planet, samt en vedspis i köket. Eldstäderna har inte nyttjats på senare år och är för närvarande inte godkända för eldning. Enligt aktuellt brandskyddsprotokoll behöver rökkanalerna göras åtkomliga genom att skorstenshuven ska kunna avlägsnas. Säljaren ansvarar för att detta ordnas inom kort. Avlopp via trekammarbrunn med ny infiltrationsanläggning. Vatten tas från en borrad brunn.

Via groventrén på byggnadens västra sida nås köket som är utrustat med spis, diskmaskin, tvättmaskin samt kombinerad kyl/frys. På detta plan finns utöver kök ett vardagsrum, våtrum med handfat, dusch och WC, matsal, salong med kakelugn och huvudentré med en rymlig möblerbar hall. Från hallen, belägen i byggnadens södra del, ansluter en trappa upp till det övre planet. I groventrén finns en golvlucka som leder till ett av källarutrymmena.

På det övre planet finns ett badrum med WC, handfat, dusch och badkar, tre sovrum, kattvindar samt en hall med utgång till balkong i söderläge med fin utsikt över markerna.

På byggnadens östra sida finns ingång till källardelen med vedpannan och ackumulatortankar. Härifrån nås vidare krypgrunden. Visst fuktintrång har observerats i båda källarutrymmena.

Vapenskåpet som finns i mangårdsbyggnaden kommer flyttas och ingår ej i köpet.

Överlåtelsebesiktning av mangårdsbyggnaden, energideklaration, vattenprov och radonmätning finns upprättade och kopior kan inhämtas i fastighetsannonsen på areal.se. Mätningen av radon gav ett årsmedelvärde om 100 Bq/m3. Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3 (avser årsmedelvärde).

Haralds stuga

Strax nordost om mangårdsbyggnaden, vid åkerkanten, ligger Haralds stuga. Byggnaden är ett äldre torp med byggnadsarea om cirka 4,5 x 6 meter. Boarea om 28 m2 enligt taxeringsuppgifter. Byggnaden är uppförd i trä på plintgrund under sadeltak beklätt med 2-kupigt betongtegel. I byggnaden finns ett sovrum, kök, badrum med badkar, wc och handfat samt två förvaringsutrymmen, varav det ena innehåller en varmvattenberedare. Vatten, el och avlopp finns indraget.

Energideklaration

Energideklaration finns upprättad för mangårdsbyggnaden som har en beräknad energiprestanda om 263 kWh/m2 och år.

Driftskostnader (2018)

UPPVÄRMNING/HUSHÅLLSEL: ca 48 000 kr (36 776 kwh) då ingen vedeldning har skett
RENHÅLLNING: 2 630 kr
VATTEN OCH AVLOPP: Vattenkostnad egen brunn 1 000 kr, avlopp, slamtömning 2 ggr/år 2 786 kr
FÖRSÄKRING: 12 475 kr, varav rörelsedelen 7 173 kr
FASTIGHETSAVGIFT: (2019) 8 049 kr

Ekonomibyggnader

Ladugård

Strax sydväst om mangårdsbyggnaden finns ladugården som är sammanbyggd med ett vagnslider. Byggnaden har en total byggnadsarea om cirka 70 x 11 meter. Vagnslidret är beläget i byggnadens västra del och är uppförd på en hårdgjord yta och rest med trästolp och träreglar under sadeltak klätt med plåt. Resterande del av byggnaden är uppförd i trä under sadeltak klätt med plåt. I mitten av byggnaden finns loge med hårdgjort golv och skjutportar, som idag används som förvaringsutrymme till husvagn och båt. Resterande del utgörs av verkstad, äldre stall med gammal inredning samt längst i väster vedförråd och garage, samtliga delar på gjuten grund.

Uthus

Strax norr om ladugården finns ett äldre uthus med måtten 4,5 x 11 meter som idag används till förvaring. Byggnaden är uppförd i trä med den ena delen under plåtklätt pulpettak och den andra delen under sadeltak klätt med plåt.

Lider/potatiskällare och magasin

Bredvid uthuset ligger en sammanbyggd ekonomibyggnad. Den ena delen utgörs av en magasinsbyggnad i två plan och med en byggnadsarea om cirka 6 x 5 meter, uppförd i trä på plintgrund under sadeltak klätt med plåt. Den andra delen utgörs av ett lider med måtten 9 x 8 meter uppfört i trä på en potatiskällare under pulpettak klätt med plåt.

Garage

Strax norr om mangårdsbyggnaden, längs infartsvägen, ligger ett större flerbilsgarage. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion på plintgrund under pulpettak klätt med plåt. Byggnaden har en byggnadsarea om cirka 6 x 21 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen inägomark till 11,3 ha. Arealen åkermark har uppmätts på ortofoto till cirka 10,5 ha. Resterande inägomark bedöms utgöras av kantzoner. Åkermarken har en god arrondering och ligger väl samlad i fastighetens södra delar.

Enligt taxeringsuppgifterna ger åkermarken normal avkastning för området och är tillfredsställande dränerad, ej klass 1. För närvarande är åkermarken utarrenderad men arrendatorn är uppsagd och kommer att frånträda arrendestället senast 2020-03-13. Årlig arrendeavgift utgör totalt 22 600 kr jämte mervärdesskatt. När arrendet upphör ska arrendatorn överlåta de till fastigheten hörande stödrätterna till jordägaren utan någon ersättning. Jakt ingår ej i arrendet.

Skogsmark

Skogsmarken finns huvudsakligen norr och väster om gårdscentrum. Den dominerande skogstypen är barrblandskog på frisk mark. Bestånden är välskötta och har sin åldersmässiga tyngdpunkt kring 35–60 års ålder. Enligt den uppdaterade skogsbruksplanen beräknas virkesförrådet, inklusive 2018 års tillväxt, till cirka 5 100 m3sk fördelade på 20,4 ha produktiv skogsmark. Trädslagsfördelningen anges till 11 % tall, 72 % gran och 17 % löv. Medelboniteten beräknas till mycket goda 9,5 m3sk per ha och tillväxten första växtsäsongen anges till 209 m3sk. För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en ny ägare på tillträdesdagen. I området finns utöver vanligt småvilt även vildsvin, rådjur och älg.

Övrigt

I Haninge kommuns översiktsplan anges det på sidan 16 att kommunen fram till 2030 förväntas öka sitt bostadsbestånd med minst 9 000 nya bostäder, eller minst 600 nya bostäder per år. Den nya bebyggelsen kommer främst att växa fram i kommunens stationsnära områden och i redan bebyggda områden. Delar av gården är belägen inom område som i plankarta fastland ÖP 2030, på sidan 20 i Haninge kommuns översiktsplan, pekas ut med markanvändning ”gles stadsbygd”.

Tre markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning har tecknats. Ett avtal för respektive registerfastighet Haninge Fors 8:1, Haninge Fors 5:5 och Haninge Fors 5:9. Avtalen är en överenskommelse om att gräva ner den luftledning som är dragen över åkermarken. Total ersättning utgår med 7 980 kr, vilken tillfaller Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Haninge Fors 8:1, mfl

Ägare

Rolf Petersson 1/2
Ulf Petersson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,4 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Inägomark 11,3 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 1,9 ha
Summa: 34,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 391 000 kr
Åkermark 710 000 kr
Tomtmark 1 400 000 kr
Bostadsbyggnader 2 024 000 kr
Ekonomibyggnader 485 000 kr
Summa: 6 010 000 kr

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 900 200 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Skarplöts gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning