Skenda Oppgården

Utvecklingsbara Oppgården erbjuder livet på landet och närhet till staden.
Areal: 24 ha
Kommun: Gnesta
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 700 000 SEK
Anbudsdag: 5/12 2018
Visning:
11/11 kl 10:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
13/11 kl 14:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
Oppgården är perfekt för den som söker ett tätortsnära läge i kombination med allt det som livet på landet har att erbjuda. Gården är mycket idylliskt belägen invid Björnlunda samhälle, på en höjd med utsikt över Kyrksjön, och omges av gles bebyggelse samt ett vackert omväxlande sörmländskt landskap. Förutom den service som Björnlunda kan erbjuda finns Gnesta inom tio minuters bilresa österut, som också har utmärkta pendlingsmöjligheter till Stockholm.

Fastigheten består av fem skiften varav fyra finns belägna kring den östra delen av Björnlunda och ett skogsskifte en bit nordväst därom. Gården har en total landareal om cirka 24,5 ha varav 4,7 ha produktiv skogsmark samt 13,2 ha inägomark. Byggnadsbeståndet ligger samlat på gårdsskiftet och utgörs av ett bostadshus, ett äldre torp samt några ekonomibyggnader
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (26)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Oppgården

Bostadsbyggnaden är ursprungligen uppförd i början på 1900-talet i 1 1/2 plan med stomme av timmer på torpargrund. Sadeltaket är beklätt med tvåkupiga tegelpannor och fasaden med rödmålad eternit. Fönstren på det nedre planet samt ett fönster ovanför verandan utgörs av 2-glasfönster kopplade i fönsterbågar medan övriga fönster på det övre planet har 3-glas isolerrutor. Boarean uppgår enligt taxeringsuppgifter till 100 m2 med en biarea om 26 m2. Uppvärmning sker med vattenburet system kopplat till en bergvärmeanläggning. Därutöver finns två vedspisar och två kakelugnar i byggnaden, vilka dock i nuläget inte är godkända för eldning. Vatten tas från en grävd brunn belägen cirka 450 m sydöst om bostadshuset. Möjlighet finns att ansluta till kommunalt vatten och får då bekostas av fastighetsägaren. Avloppet är kommunalt anslutet.

Via entrén på husets södra långsida nås en välkomnande hall, med en trappa som leder upp till det övre planet. Till höger från hallen finns ett rymligt kök med matplats. Det trivsamma köket, med fin utsikt över landskapet och Kyrksjön, är utrustat med gängse vitvaror såsom diskmaskin, kombinerad kyl och frys samt spis och ugn. Till vänster från hallen nås vardagsrummet. Rakt fram från hallen finns ett stort duschrum med wc, dusch, tvättmaskin samt bergvärmepump.

Via trappen nås det övre planet med möblerbar hall, två sovrum och en toalett.

På tomten finns ett enklare uterum med en bedömd byggnadsarea om cirka 3 m x 5 m. Byggnaden är uppförd i trä på plintgrund.

Torpet

Cirka 80 meter söder om bostadshuset, vackert beläget på gårdstunet, ligger ett äldre torp. Torpet är i 1 1/2 plan och uppförd med timmerstomme på torpargrund under sadeltak beklätt med enkupigt lertegel och fasad beklädd med stående träpanel. Torpet har en bedömd byggnadsarea om cirka 5 m x 14 m. Vatten och avlopp saknas. El finns indraget. Uppvärmning sker med elradiatorer samt två vedspisar och två öppna eldstäder, vilka ej är godkända för eldning. Oklart om elradiatorerna fungerar eller ej.

På det nedre planet finns hall, kök och ett större rum. På det övre planet, som nås via en trappa i hallen, finns två rum samt kök.

Torpet har stor potential att bli en mycket charmfull bostad efter de nödvändiga renoveringsåtgärder som behövs.

Energideklaration

Energideklaration finns ej upprättad för Oppgården och kommer inte heller att upprättas av säljaren.

Driftskostnader (2017)

Uppvärmning/Hushållsel: (9 705 kWh) 17 400 kr
Renhållning: 1 887 kr
Avlopp: 3 586 kr
Vatten: 800 kr
Försäkring: (varav rörelsedelen 2 102 kr) 7 736 kr
Väghållning/avgifter: 1 300 kr

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Strax söder om torpet ligger en större ekonomibyggnad som utgörs av en ladugård sammanbyggd med en loge. Ladugårdsdelen är uppförd i träkonstruktion på gjuten platta. Sadeltak beklätt med tvåkupigt lertegel och fasad i stående träpanel. Byggnaden har tidigare använts till mjölkproduktion och större delen utgörs av en äldre stalldel med inredning. Ladugårdsdelen har en bedömd byggnadsarea om cirka 8 m x 19 m.

Logdelen är uppförd i trä på plintgrund. Sadeltak beklätt med enkupigt lertegel och fasad i stående träpanel. Logen har en bedömd byggnadsarea om cirka 10 m x 28 m.

Vedbod

Strax söder om bostadshuset finns en större vedbod, uppförd i trä på krypgrund. Sadeltak beklätt med tvåkupigt lertegel och fasad med stående träpanel. Byggnaden har en bedömd byggnadsarea om cirka 6,5 m x 8,5 m.

Hönshus

Nära ladugårdens norra kortsida finns ett äldre hönshus. Byggnaden är uppförd i trä på gjuten grund under sadeltak beklätt med tvåkupigt lertegel. Bedömd byggnadsarea om cirka 5 m x 7 m.

Övriga byggnader

Strax nordost om hönshuset, i den igenvuxna hagen, finns två äldre byggnader. Dessa utgörs av en mindre vedbod samt en jordkällare.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till Oppgården hör enligt skogsbruksplanen 13,2 ha inägomark. Arealen åkermark är uppmätt på ortofoto till cirka 8 ha. Resterande del av inägomarken bedöms utgöras av betesmark. Stödrätter för marken saknas idag.

Den åker- och betesmark som hör till fastigheten brukas för närvarande av en lantbrukare i närområdet. Överenskommelsen är ett skriftligt jordbruksarrende (sidoarrende) med 5-årig arrendeperiod som löper fram till 2020-03-13. För detta erhåller markägaren årligen 7 500 kr inklusive moms. Uppsägning av arrendeavtalet ska ske senast ett år före arrendeperiodens utgång, i annat fall förlängs arrendeperioden med ytterligare 5 år.

Skogsmark

Foran Forest har hösten 2018 upprättat en ny skogsbruksplan över fastigheten. Enligt denna bedöms arealen produktiv skogsmark uppgå till 4,7 ha, i huvudsak belägen på det nordvästra skiftet. Det totala virkesförrådet bedöms uppgå till 799 m3sk vilket medför ett genomsnittligt virkesförråd om 170 m3sk/ha. Medelboniteten bedöms till 5 m3sk/ha, år. Trädslagsfördelningen är 60 % tall, 7 % gran och 33 % löv.

Nyckelbiotoper

Enligt skogsbruksplanen finns inga registrerade nyckelbiotoper inom fastigheten.

Jakt

Jakten är omedelbart tillgänglig för en ny ägare.

Fiske

Historiskt har ägarna, såväl som säljaren, av fastigheten fiskat inom ett visst område i de södra delarna av Storsjön. I Storsjön finns såväl signalkräftor som sedvanlig insjöfisk.

Rättsförhållande

Fastighet

GNESTA SKENDA 10:1

Ägare

Anita Bernhardsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,7 ha
Inägomark 13,2 ha
Myr/kärr/mosse 4,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 24,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 106 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 497 000 kr
Betesmark 99 000 kr
Tomtmark 794 000 kr
Bostadsbyggnader 694 000 kr
Ekonomibyggnader 157 000 kr
Summa: 2 350 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 212 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Skenda Oppgården och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning