Skog i Borgunda

Välskött och sammanhängande skogsskifte om drygt 21 ha.
Areal: 21 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 700 000 SEK
Välskött och sammanhängande skogsskifte om drygt 21 ha, utbjudes till försäljningen. Skogen domineras av välslutna tallskogar, huvudsakligen i gallrings- till slutavverkningsbar ålder. Virkesförrådet uppskattas enligt nygjord skogsbruksplan till
ca 4 100 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsarealen uppgår till ca 21 ha. Merparten av skogsmarken utgörs av barrskog i gallrings-/ till slutavverkningsbar ålder. Av det totala virkesförrådet utgör tall 80 %, gran 18 %, och björk 2 %.

Skogsmarken finns samlad i sammanhängande skifte med ett väl utvecklat skogsvägnät. Marken är huvudsakligen frisk, men med inslag av ett par mindre områden med blöt mark/ mossmark. Skogen är välskött med få behov av åtgärder inom de närmsta åren. Ett område om ca 2 ha föreslås i planen att hjälpplanteras.

Virkesförrådet bedöms enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgå till ca 4 100 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på knappt 200 m3sk/ha. Medelbonitet enligt skogsbruksplanen har bedömts till 7 m3sk och den löpande tillväxten till 115 m3sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 2 000 m3sk, varav ca 1 100 m3sk som föreslagen slutavverkning.

Information kring skogstillståndet är hämtad från bifogade utdrag ur skogsbruksplan, upprättad under januari 2019. Observera att avdelning 1 och 2 (väster om vägen), ej ingår i försäljningen då detta har sålts till en granne. Virkesförråd och areal för detta område är frånräknat denna sammanställning.

Inägomark och övrig mark

I fastighetens västra del finns en betesmark om ca 0,2 ha. Denna mark betas genom muntlig överenskommelse. Inom skogsmarken finns även en mosse om ca 0,2 ha.

Jakt

Fastigheten erbjuder marker med tillgång av flera jaktbara viltarter. Jakträtten är muntligen upplåten och därmed tillgänglig för köparen vid tillträdesdagen, dock tidigast efter innevarande jaktårs slut (2019-06-30).

Rättsförhållande

Fastighet

FALKÖPING BORGUNDA 5:1

Ägare

Thomas Johansson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,2 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Betesmark 0,2 ha
Summa: 21,6 ha

Taxeringsvärde

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Skog i Borgunda och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning