Skog i Ullervad

Belägen i två skiften, strax sydost om Mariestad finns denna rejäla skogsfastighet.
Areal: 123 ha
Kommun: Mariestad
Objektstyp: Skog
Prisidé: 14 800 000 SEK
Belägen i två skiften, strax sydost om Mariestad finns denna rejäla skogsfastighet. Skogen karaktäriseras av talldominerade bestånd, men också med inslag av virkesrika granskogar samt mindre områden med lärk-, bok- och björkskog.
Virkesförrådet är uppskattat till ca 24 900 m3sk med en stor andel av volymen i växande åldrar. Skogen är välskött med nyröjda ungskogar och välgallrade bestånd. Möjlighet ges att förvärva helheten eller respektive skifte var för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten domineras av produktiv skogsmark med tall som huvudsakligt trädslag. Åldersfördelningen är fördelaktig med mycket skog i växande ålder. Den produktiva skogsmarksarealen utgör totalt ca 118 ha. Virkesförrådet är uppskattat till ca 24 900 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 211 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,8 m3sk. Den löpande tillväxten uppgår till drygt 1 000 m3sk/år.

Av virkesförrådet utgör ca 67 % tall, ca 21 % gran och ca 10 % björk och al samt ca 2 % Lärk, bok och övriga exotiska lövsorter. Skogen bedöms generellt vara mycket välskött med väl utförda ungskogsröjningar och gallringar, vilket ger goda förutsättningar till fortsatt hög virkesproduktion.

Det största skiftet omfattas av ca 83,3 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 18 050 m3sk. Det mindre skiftet omfattas av ca 34,5 ha med ett virkesförråd om ca 6 820 m3sk.

Det finns två registrerade nyckelbiotoper om sammanlagt 4,2 ha på fastigheten. Dessa återfinns i avdelningarna 7 och 37.

Jakt

Jakträtten är skriftligen upplåten till 2019-06-30. Säljaren ansvarar för att jakträtten sägs upp och därmed blir tillgänglig för köparen inför jaktåret 2019/20. Fastigheten erbjuder viltrika marker med god tillgång på de vanligaste jaktbara vilten i trakten. De jakttorn som finns uppsatta på fastigheten är jakträttsinnehavarens egendom.

Anläggningsarrende

På fastigheten finns ett anläggningsarrende gällande elljusspåret i den södra delen av det västra skiftet, strax norr om Ullervad. Detta anläggningsarrende är skriftligen uppsagt att upphöra 2018-12-31.

Rättsförhållande

Fastighet

MARIESTAD GOGATAN 1:4, del av

Ägare

Svenska Kyrkan Prästlönetillgång 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 117,6 ha
Impediment 1,2 ha
Övrigmark 4,0 ha
Summa: 122,8 ha

Taxeringsvärde

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Skog i Ullervad och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning