Skramstad

Jordbruksfastighet om 80 ha åkermark, 54 ha skogsmark. Bostad och ekonomibyggnader.
Areal: 183 ha
Kommun: Västervik
Objektstyp: Gård
Prisidé: 15 500 000 SEK
Anbudsdag: 23/1 2020
Skramstad är en jordbruksdominerad fastighet strax nordväst om Gamleby i norra delen av Västerviks kommun. Gårdens 183 ha fördelar sig på ca 80 ha åkermark, 54 ha skogsmark med ca 8 500 m3sk och 50 ha bete och övrig mark. Gårdscentrum, centralt beläget på fastigheten utgörs av bostadshus, mjölkstall uppfört 2005 med två Lely mjölkrobotar och plats för 84 kor, äldre ladugård för uppbundna mjölkkor samt övriga ekonomibyggnader. Skramstad erbjuder bördig åkermark, växtliga skogar samt möjlighet till djurhållning i rationella byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (30)

Foto: Mats Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostaden på Skramstad är uppförd på torpargrund med stomme av timmer. Byggnaden är i 1 ½ plan med fasad av träpanel och på det brutna taket, bytt 2009, ligger betongpannor. Bostaden genomgick en större renovering 2009 med bland annat nytt kök, tvättstuga, nya treglasfönster samt luft/vatten värmepump. Byggnadsyta uppgår enligt fastighetstaxeringen till 96 kvm fördelat på fyra rum och kök. Uppvärmning sker via vattenburet system med luft/vatten värmepump från 2009. Kompressorn i pumpen byttes 2018. Vatten tas ur den grävda gårdsgemensamma källan och avloppet leder ut till en trekammarbrunn med infiltrationsbädd.

På neder plan finns entré med hall, kök från 2009, två rum samt ett mindre utrymme med plats för tvättmaskin från 2009. Utanför entrén finns en större veranda under tak. På övre plan finns hall, två rum samt badrum med toalett och dusch från 2014.

Säljaren förbehåller sig nyttjanderätt till bostaden till och med 2020-06-30.

Torpet

Torpet är uppfört på stensatt torpargrund med stomme och fasad av trä och sadeltak beklätt med tegelliknade plåt. Bostadsytan uppgår enligt fastighetstaxeringen till 59 kvm. Byggnaden har mycket enkelt standard och saknar el och vatten. I anslutning till torpet finns några enklare uthus som bland annat rymmer dass. Bostaden är uthyrd för 5 000 kr per år.

Ekonomibyggnader

Häststall

I anslutning till bostadshuset finns ett mindre häststall. Byggnaden uppfördes ursprungligen som bilgarage men byggdes om 2016 och rymmer idag två hästboxar. Byggnadsytan uppskattas till 60 kvm. Byggnaden är uppförd på en gjuten platta i trä under sadeltak belagt med plåt. Två portar finns längs södra kortsidan. El och vatten finns indraget i byggnaden.

Ladugård

Skramstads ladugård är ursprungligen uppförd 1938 och vilar delvis på en gjuten grund och delvis på stensatt plintgrund. Stommen är av trä och yttertaket är beklätt med plåt och eternit. Byggnadsytan uppgår enligt fastighetstaxeringen till 1653 kvm. Den norra delen rymmer öppen logdel med jordgolv och skjutport på den norra gaveln. Längs västra långsidan av logen har arbete påbörjats med att uppföra en skrapgång samt foderbord. Södra delen av ladugården rymmer djurdel med 50 platser i uppbundet system. Djurdelen har också två foderbord, hydraulisk utgödsling samt tidigare spalt för ungdjur som idag delvis nyttjas för kalvar. Mjölkanläggning av typen rälsburen Duovack med sex maskiner. Byggnaden rymmer djurstall, mjölkrum, personalutrymme med omklädningsrum samt fikarum. Över djurdelen finns höskulle med dubbelt golv i bra skick.

I anslutning till ladugården finns en betongbrunn om 650 kbm samt två plansilofack om ca 750 respektive 545 kbm.

Maskinhall

Maskinhallen är uppförd i slutet av 1980-talet på en plintgrund med stomme och fasad av trä samt yttertak av plåt. Byggnadsytan uppskattas till 570 kvm. Byggnaden har ett grusat golv och en fullhöjdsport i vardera ände. I den nordöstra delen finns en mindre utbyggnad vilken nyttjas som vedförråd.

Nya Ladugården

Den nya ladugården byggdes 2005 och är uppförd på en gjuten pålad grund med stomme och fasad av trä och yttertak av plåt. Byggnadsytan uppgår enligt taxeringen till 900 kvm. Byggnaden rymmer 84 liggbåsplaster fördelat på tre skrapgångar med mekanisk utgödsling. Två Lely A2 robotar från 2004 och 2005 sköter mjölkningen och ett foderbord med bandfoderfördelare svarar för utfodringen. Nuvarande mixer ingår inte i försäljningen. Två kraftfodersilos finns om 12 respektive 22 kbm och kraftfoder ges i mjölkrobotarna. Vidare finns kontor, tankrum med mjölktank om 8 kbm, vattenrum med hydrofor som försörjer hela gården, kompressorrum med kompressor till robotarna samt förråd. Befintlig kompressor ingår inte i försäljningen. Utanför byggnaden finns två gödselbrunnar, en pumpbrunn om 100 kbm samt en dukbrunn om 1 300 kbm.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Skramstads åkermark utgörs av större sammanhållna skiften som enligt SAM-ansökan uppgår till 77,68 ha. Ytterligare 3,8 ha som tidigare klassades som våtmark är genom ett EU-projekt under omställning till åkermark. Dominerande jordart är lera med god produktionsförmåga och tillfredställande dränering. Markerna brukas konventionellt med odling av vall och stråsäd och tillförseln av gödsel från nöt har varit god under åren. 24 ha av åkermarken överlåtes höstsådd med vete och resterande del överlåtes höstplöjd och i vall.

Gårdens betesmarker är välhävdade och ligger i anslutning till åkermarken. Enligt SAM-ansökan uppgår den stödberättigade betesmarken till 14 ha. Till det kommer ytterligare ca 5 ha mark som betas. I anslutning till korsningarna av väg 135 och riksväg 35 utarrenderas ca 1 ha betesmark på ett femårigt arrende till och med 2024-03-14. Den årliga arrendeavgiften uppgår till 400 kr exkl. moms.

Stödrätter finns motsvarande sökt areal för hela fastigheten och ingår i överlåtelsen.

Skogsmark

Skogsmarken på Skramstad är till stor del samlad i ett skifte i den östra delen av fastigheten. Skogen är yngre till medelålders och tall är det dominerande trädslaget. Enligt skogsbruksplanen, ursprungligen upprättad 2013 och sedan framräknad i Pc-skog till och med 2019 uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 54,3 ha och det totala virkesförrådet till 8 478 m3sk eller 156 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 5,8 m3sk/ha och den löpande tillväxten uppgår till 277 m3sk per år. I huggningsklassen G1 finns ca 3 000 m3sk och i huggningsklassen G2, S1, S2 finns ca 4 900 m3sk. För mer information se bifogat utdrag ur skogsbruksplanen.

Fastigheten berörs av två sumpskogar, avd 1 och avd 14 enligt skogsbruksplanen.

Jakt och fiske

Skramstad ligger i ett område där det finns både älg, dovvilt, vildsvin och rådjur. Markerna är delvis brutna och erbjuder bra förutsättningar för viltet. Jakten är i dagsläget upplåten till två olika jakträttsinnehavare. Den södra delen omfattandes av ca 139 ha är upplåten till och med 31/3 2021. Den norra delen omfattandes av ca 44 ha är upplåten till och med 30/6 2024. Årlig ersättning för det södra området är 2 000 kr per år och för det norra är det 1 760 kr per år. Ersättningen för södra området är erlagt till Säljaren i sin helhet fram till och med 2021-03-31.

I Gamlebyån som rinner över fastigheten finns signalkräftor inplanterade.

Rättsförhållande

Fastighet

Västervik Skramstad 4:1, 3:20

Ägare

Mikael Roos 1/2
Mattias Roos 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,3 ha
Impediment 7,6 ha
Väg och kraftledning 6,1 ha
Inägomark 112,8 ha
Övrigmark 2,6 ha
Summa: 183,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 327 000 kr
Skogsimpediment 44 000 kr
Åkermark 2 678 000 kr
Betesmark 178 000 kr
Tomtmark 215 000 kr
Ekonomibyggnader 2 428 000 kr
Bostadsbyggnader 785 000 kr
Summa: 9 655 000 kr

Inteckningar

Fastigheten berörs av två pantbrev om totalt 13 957 200 kr. Skramstad 4:1 och 3:20 är samintecknade.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Skramstad och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning