Smedsta skog

Gott om virke och vilt. 30 min från Stockholm.
Areal: 51 ha
Kommun: Södertälje
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 10/1 2019
Fastigheten är belägen mellan Järna och Hölö i ett inbjudande sörmländskt landskap. Till Stockholm är det bilvägen cirka 54 km vilket motsvarar en resväg på 30 minuter. Fastigheten, som utgör del av Smedsta 1:4, är under fastighetsbildning och bedöms kunna tillträdas efter halvårsskiftet 2019.

Smedsta skog är obebyggd, sånär som på en äldre lada, och omfattar 51 ha i ett rationellt skifte, som i huvudsak fördelas över 43 ha virkesrik skogsmark samt 1,4 ha åker- och betesmarker. Markerna är viltrika och ger fina möjligheter till jakt- och naturupplevelser. Såväl betesmarken som jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen. På Smedsta skog finns också möjligheter att finna trevliga boplatser.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Lada

I södra delen av fastigheten, i skogsbrynet mot den intilliggande åkermarken, finns en äldre lada. Uppförd på plintgrund med trästomme och fasad av stående träpanel under sadeltak klätt med plåt. Byggarea cirka 12 m x 6 m.

Skog och mark

Åker- och betesmark

I fastighetens nordöstra del finns tre mindre inägor där ägaren brukar ta viss vallskörd på den största av dessa, invid östra gränsen. Gårdsstöd söks också för den inägan motsvarande en areal om 0,82 ha.

Stödrätterna kommer att följa fastigheten och vederlagsfritt överföras till ny fastighetsägare i anslutning till tillträdesdagen. Inägomarken är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Skogsmark

En ny skogsbruksplan har i augusti 2018 upprättats via Foran Forest AB, Pontus Lindberg.

Enligt skogsbruksplanen beräknas virkesförrådet till cirka 7 800 m3sk fördelade på 43,1 ha produktiv skogsmark, vilket medför ett genomsnittligt virkesförråd om 181 m3sk per ha. Trädslagsfördelningen är tämligen jämnt fördelad och anges till 37 % tall, 28 % gran och 35 % löv. Medelboniteten beräknas till 6,0 m3sk per ha och tillväxten anges för närvarande till cirka 250 m3sk per år, vilket motsvarar en tillväxt om ca 3,2 % relativt aktuellt virkesförråd. Skogsbilvägen invid västra gränsen samt anslutande traktorvägar ger god tillgänglighet till skogen.

För att uppnå kraven för en eventuell FSC-certifiering skall minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvårdorört (NO) eller som Naturvård- skötsel (NS).

För Smedsta skog har totalt 1,1 ha föreslagits som NO, vilket ger en total andel naturvård på 2,6 %. För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen har inte registrerat några nyckelbiotoper på fastigheten. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Omgivningarna kring Smedsta skog skapar goda förutsättningar för viltet med ett landskap som varierar mellan öppna odlingsfält inramade av större och mindre skogsområden. Markerna håller goda viltstammar och älg, dov, rådjur och framför allt vildsvin samt övrigt småvilt rör sig frekvent i markerna. Kronvilt förekommer mer sporadiskt.

Avseende älgjakten samverkar Smedsta skog för närvarande med en annan fastighet och utgör därmed ett licensområde, där en älgkalv får skjutas. En ny ägare kan också välja att söka samverkan med fastigheter i närmiljön för att komma med i ett större jaktsammanhang.

Det går även att hantera älgjakten som en oregistrerad mark, då endast älgkalv är tillåten att fälla under de fem första dagarna på älgjakten. Avseende kronhjort är endast årskalv tillåten att jaga, enligt angivna tider, utanför kronhjortsskötselområde. På markerna finns välbyggda jakttorn, ett beläget i nordöst bortom Lundby och ett i nordväst, ett stycke innanför vändplanen. Jakttornen medföljer fastigheten vid tillträdet.

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Övrigt

På fastigheten inryms möjligheter att finna trevliga platser för den som önskar uppföra ett eget boställe. I anslutning till bygglovsärenden måste bl.a. eventuell förekomst av fornlämningar beaktas.

Smedsta skog har för sitt husbehov tillgång till eget sandtag, beläget invid traktorvägen ett stycke in från fastighetens norra gräns.

Rättsförhållande

Fastighet

Södertälje Smedsta 1:4, del av

Ägare

Gösta Sand 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,1 ha
Impediment 0,2 ha
Impediment 5,5 ha
Inägomark 1,4 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 51,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten kommer sannolikt att få typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), men taxeringsvärde saknas för närvarande för Smedsta skog.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Jag är intresserad av fastigheten Smedsta skog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning