Södermarjum

I tre skiften med 25 ha produktiv skogsmark och 4 070 m3sk norr om sjön Erken.
Areal: 27 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 750 000 SEK
Anbudsdag: 14/3 2019
I det vackra skogslandskapet norr om sjön Erken i Norrtälje utbjudes 27 ha med huvudsakligen skogsmark i tre skiften till försäljning. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till 4 070 m3sk eller 157 m3sk/ha varav huvuddelen utgörs av medelålders skog i tillväxtfasen. Södermarjum skog utgörs av företrädesvis barrskog men erbjuder även en variationsrik skog med lövträd, anslutning i sjö samt god viltförekomst. Det utbjudna försäljningsobjektet består av del av fastighet samt en hel registerfastighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uppsala
Trädgårdsgatan 11
753 09   Uppsala
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Anemone Skog i november 2018. Försäljningsobjektets totala landareal omfattar 27,9 ha varav arealen produktiv skogsmark uppgår till 25,9 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 4 070 m3sk. Detta ger ett medeltal om ca 157 m3sk/ha. Boniteten är beräknad till 5,2 m3sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 54 % av virkesförrådet. Resterande del av virkesförrådet utgörs av 19 % löv, 19 % björk, 8 % tall och < 1 % ek.

Inom planperioden finns avverkningsförslag om totalt 1 269 m3sk varav föryngringsavverkning omfattande 473 m3sk samt gallring om 796 m3sk. Den löpande tillväxten under planperioden beräknas med hänsyn till föreslagna åtgärder uppgå till 157 m3sk/år. Efter stormen Alfridas härjningar i Roslagen under början av januari 2019 har Södermarjum skog delvis blivit påverkat med enstaka vindfällen här och var. Förutom en okulär översikt av bestånden har ingen annan inventering av skadorna genomförts. Det är upp till spekulanter att bilda sig en egen uppfattning om skadornas omfattning.

Nyckelbiotoper

Försäljningsobjektet berörs enligt skogsbruksplan av en nyckelbiotop vilken belastar 1,2 ha av försäljningsobjektet, se avdelning 15 i skogsbruksplanen för mer information. Vidare omfattas ett litet område av avdelning 1, enligt kartprogram, av en nyckelbiotop.

Försäljningsobjektet har även ett mindre område om 0,3 ha vilket är utpekat av skogsstyrelsen som område med höga naturvärden, se avdelning 5 i skogsbruksplanen för mer information.

Jakt

Jakten på Södermarjum skog har bedrivits i egen regi med god tillgång på rådjur, vildsvin och övrigt småvilt. Försäljningsobjektet har inte ingått i något skötselområde för älg eller hjort. Flertalet jakttorn och åtelplatser finns.

Fiske

På fastigheten Norrtälje Södermarjum 8:23 finns fler andelar i fiskesamfälligheter, vid delförsäljningen kommer andelar i fiskesamfälligheten för Vågsjön, Hörnan och Lågsjön att medfölja försäljningsobjektet, resterande andelar gäller fiskesamfällighet i Morsjön och kommer att fördelas såsom förrättande lantmätare finner lämpligt.

Övrigt

Inom det västra skiftet finns ett område omfattande 0,3 ha med naturvärden. Ärendebeteckning hos Skogsstyrelsen är N 1805-1994.

Lantmäteriförrättningen

Det saluförda objektet avser del av fastighet samt en hel registerfastighet varmed marken kommer att förvärvas med efterföljande lantmäteriförrättning. Köparen svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Södermarjum 13:1, Södermarjum 8:23 del av

Ägare

Rolf Paul Hanssons dbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,9 ha
Impediment 0,4 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 27,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Norrtälje Södermarjum 13:1 och Norrtälje Södermarjum 8:23 är samtaxerade och har typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet). Då försäljningen avser del av fastighet saknar försäljningsobjektet ett eget taxeringsvärde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Södermarjum och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning