Stigen

Välarronderad och lättillgänglig skogsfastighet om 75 ha i ett skifte. Ca 9 600 skogskubikmeter.
Areal: 75 ha
Kommun: Sandviken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 16/12 2019
Obebyggd skogsfastighet belägen strax norr om Sandviken. Marken ligger väl samlad i ett välarronderat och lättillgängligt skifte. Större delen av skogsmarken består av skötta och gallrade skogar med god löpande tillväxt. Virkesförrådet uppskattas till ca 9 600 m³sk. Fastigheten ingår i Tuna Viltvårdsförening.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Nils Persson, LRF Konsult, under oktober månad 2019. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 72,9 ha och ligger väl samlad i ett skifte med god tillgänglighet. Större delen av skogsmarken består av röjda och gallrade skogar med hög löpande tillväxt men fastigheten rymmer även några bestånd som är mogna för föryngringsavverkning. Virkesförrådet bedöms uppgå till 9 577 m³sk vilket ger medelförråd om 131 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 61 %, gran 30 % samt löv 9 %. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Jakträtten är för närvarande upplåten till Tuna Viltvårdsförening som förfogar över ca 3 000 ha mark. Småviltsjakten bedrivs självständigt och älgjakten organiseras i älgjaktlag. Förekommande vilt är främst älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Kontaktperson och kassör är Thorbjörn Johansson 070-245 31 27.

Vägar

Nya Tunavägen som leder till fastigheten sköts gemensamt av berörda markägare.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Kulturvärden

Registrerade kulturvärden saknas på fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

SANDVIKEN NORRBERG 10:50

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 75,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,9 ha
Myr/kärr/mosse 2,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 75,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 933 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 1 937 000 kr

Inteckningar

Inteckningar Antal 1 st Totalt belopp 3 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Senast inkomna fastigheter till försäljning