Stora Skedvi Prästgård

Bördig mark fördelad på två skiften i Stora Skedvi. Säljes som helhet eller i delar.
Areal: 100 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 700 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2019
På uppdrag av Prästlönetillgångarna i Västerås stift förmedlas nu 100,8 ha bördig mark nära Kyrkbyn i Stora Skedvi fördelat på två skiften. Möjlighet finns att lämna bud på skiftena var för sig eller helheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (12)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

All åkermark är belägen på det södra skiftet och arealen enligt skogsbruksplanen uppgår till ca 26 ha. Åkermarken är upplåten genom sidoarrende till en lokal jordbrukare. Arrendet är ettårigt och löper till 13:e mars 2021 med 8 månaders uppsägningstid. Markerna skall lämnas höstplöjda vid arrendets upphörande.

Skogsmark

Skogsbruksplanen som upprättats av Prästlönetillgångar i Västerås stift är framräknad till och med år 2018 och total volym uppgår enligt planerna till 17 283 m³sk. Den anger att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till totalt 74,0 ha för båda skiftena. 2019 års tillväxt om 458 m³sk för det södra samt 268 m³sk för det norra ingår således ej i planen. Totalt beräknat virkesförråd hösten 2019 uppgår till 18 009 m³sk.

Södra skiftet (sammanställning 325):
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 42,8 ha, det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 11 242 m3sk vid utgången av 2018 vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på hela 263 m3sk/ha. Skogen har brukats över tid och det södra skiftet har skog i alla åldersklasser, Den löpande tillväxten uppgår till 10,7 m³sk/ha/år under planperioden eller hela 458 m³sk/år. Medelboniteten uppgår till 7,2 m3sk/ha.

Norra skiftet (sammanställning 326):
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 31,3 ha, det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 6 041 m3sk vid utgången av 2018 vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 193 m3sk/ha. Skogen har brukats över tid och det norra skiftet har företrädesvis skog bestående av virkesrika gallringsskogar. Den löpande tillväxten uppgår till 8,6 m³sk/ha/år under planperioden eller hela 268 m³sk/år. Medelboniteten uppgår till 7,1 m3sk/ha.

För ytterligare information se skogsbruksplanen för respektive skifte.

Nyckelbiotoper/Naturvärdesobjekt

På det södra skiftet finns ett naturvärdesobjekt registrerat i avdelningarna 9000 och 9010. Avdelningarna är markerade som NO i planen och består av Bäck-/åmiljö. Inga nyckelbiotoper finns registrerade.

Jakt

Jakten på båda skiftena är upplåten till sista juni 2020 på ettåriga avtal. För ytterligare information se Nyttjanderätter nedan.

Fiske

Fastigheten ingår i Stora Skedvi FVOF, för ytterligare information besök www. fiska-i -storas-skedvi.se

Övrigt

På det södra skiftet finns det en äldre lada belägen i avdelning 94002. Byggnaden har en stomme av timmer i öster och brädfodrad stolpresning i väster. Grund av stenplintar under ett tak av tvåkupigt lertegel. Byggnaden mäter ca 19 x 7 meter på grund. Byggnaden har ett omfattande renoveringsbehov och nyttjas av arrendatorn på jordbruksmarken.

Rättsförhållande

Fastighet

Säter Skedvi Prästgård 1:1, del av samt Skedvi Kyrkby 35:1, del av

Ägare

Prästlönetillgångar i Västerås stift 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 74,1 ha
Inägomark 26,4 ha
Övrigmark 0,4 ha
Vatten 8,3 ha
Summa: 109,2 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då fastigheten är under bildande. Taxeringsvärdet bestäms först efter det att fastigheten är bildad.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Stora Skedvi Prästgård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning