Stortorp

Skogsrik fastighet med 50 ha produktiv skogsmark, 12 500 m3sk. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 66 ha
Kommun: Boxholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 15/1 2020
Visning:
14/12 2019
Vänligen anmäl deltagande till visning.
Stortorp är en mycket skogsrik fastighet i Rinna socken i den nordvästra delen av Boxholms kommun. Fastighetens 66 ha ligger samlat i en välarronderad ägofigur och fördelar sig på 50 ha skog med ett totalt virkesförråd om hela 12 500 m3sk och en bonitet om 7,4 m3sk/ha, ca 13 ha åker- och betesmark samt 3 ha övrig mark. I norra delen av fastigheten finns ett gårdscentrum med bostadshus, uthus och ekonomibyggnader. Utöver det finns också det gamla Missionshuset. Till Väderstad är det ca 10 km, Tranås ca 25 km och till Boxholm ca 12 km. Fastigheten säljs av juridisk person vilket möjliggör för juridisk person att förvärva utan krav på förvärvstillstånd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (29)

Foto: Mats Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Stortorps Bostadshus är ursprungligen uppfört 1916 i 1 ½ plan och vilar på en stensatt grund. Bostadsytan uppgår till 160 kvm enligt fastighetstaxeringen. Husets stomme är av timmer med fasad av träpanel och på yttertaket ligger lertegel. På husets baksida finns en mindre utbyggnad i ett plan och på framsidan finns en glasveranda med en balkong ovanpå. Uppvärmning av bostaden sker i vattenburet system med vedpanna och elpatron. Vatten tas ur egen grävd källa och avloppet leder ut till trekammarbrunn med infiltrationsbädd anlagd för ca 8 år sedan. Nedgrävning av fiber pågår i området och slang för fiber finns nedgrävt fram till tomtgräns.

Nedre plan rymmer groventré, pannrum samt skafferi i utbyggnaden på baksidan. Vidare finns kök, huvudentré, fyra rum samt wc. På övre plan finns hall, tre rum varav ett är ett tidigare kök samt fyra kattvindar. Totalt finns fyra eldstäder, två kakelugnar och en öppen spis på nedre plan samt en öppen spis på övre plan.

Bostaden har genomgående stort renoveringsbehov.

Missionshus

Byggnaden är uppförd på en delvis gjuten torpargrund och delvis gjuten källargrund. Stomme och fasad av trä. Byggnadsytan bedöms uppgå till 150 kvm. Tak av lertegel och plåt, ca 15 år gammalt. Nedre plan rymmer entré, kyrksal, ett rum och groventré. Övre plan rymmer ett rum och kök. Byggnaden saknar rinnande vatten och avlopp. El finns indraget. Byggnaden har genomgående stort renoveringsbehov.

I anslutning till kyrkan finns en bod rymmandes två förråd och ett dass. Boden är uppförd på en stensatt grund i trä med tak av plåt. Byggnadsyta ca 40 kvm.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården är uppförd i timmer- och trästomme på en delvis gjuten och delvis plintgrund, med yttertak av lertegel. Byggnadsytan uppskattas till 12 x 40 m. Den västra delen utgörs av tidigare ladugård med äldre stallinredning för nöt. Den östra utgörs av logdel med två större portar. Ovanpå djurdelen finns höskulle.

Bod

Uppförd på en gjuten grund i stomme av trä och yttertak av lertegel. Nedre plan rymmer drängstuga, vedbod samt förråd. Övre planet rymmer vindsutrymme. Byggnaden nyttjas som förråd. Byggnadsyta om ca 14 x 7 m.

Traktorgarage

Uppförd på plintgrund i trä med yttertak av plåt och eternit. Byggnadsyta om ca 5 x 5 m.

Maskinhall/garage

Uppfört på en gjuten plintgrund med stomme av trä och yttertak av plåt. Två skjutportar finns på den östra kortsidan. Byggnadsytan uppskattas till 7 x 10 m.

Hönshus/Svinhus

Uppfört på en gjuten grund med en stomme av trä och yttertak av lertegel. Nyttjas som förråd. Byggnadsytan uppskattas till 6 x 8 m.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken uppgår enligt skogsbruksplanen till 13,1 ha och utgörs främst av mindre åkerskiften bevuxna med äldre vallar. Delar av markerna har inte brukats på flera år och har delvis börjat buskas igen. Betesmarken i anslutning till bostaden betas gemensamt med grannfastigheten och är muntligt upplåten på ett år i taget. Inga stödrätter för åker- och betesmarken följer fastigheten.

Skogsmark

Stortorp är en grandominerad och mycket skogsrik fastighet. Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 50,1 ha och det totala virkesförrådet till 12 519 m3sk eller motsvarande 250 m3sk/ha. Medelboniteten uppskattas till 7,4 m3sk/ha. Gran är det klart dominerande trädslaget med 58 % följt av tall med 31 % och löv med 11 %. Skogen har en hög medelålder och domineras av skogar i 75-115 år. Sett till huggningsklasserna så utgör S2 hela 31,4 ha och 10 568 m3sk. På fastigheten finns granar angripna av granbarkborre, uppskattningsvis 250-300 m3sk. Säljaren har inte för avsikt att utföra några åtgärder gällande de angripna träden. För mer information om skogen se bifogad skogsbruksplan.

Fastigheten berörs av en nyckelbiotop, avd. 1 och 2 i skogsbruksplanen. Fastigheten berörs också av tre sumpskogar i den södra delen av fastigheten.

Jakt

Jakten är muntligt upplåten till och med 2020-06-30. Jaktbart vilt på fastigheten är älg, vildsvin, rådjur samt övrigt småvilt. De anordningar för jakt som finns på fastigheten såsom jakttorn och åtelutrustning tillhör jakträttsinnehavaren och ingår inte i försäljningen.

Göstrings Häradsallmänning

Fastigheten har del i Göstrings Häradsallmänning S:2, S:3 med 3/4 -mantal. Den genomsnittliga utdelningen de senaste fem åren har varit 8 300 kr per år.

Rättsförhållande

Fastighet

Boxholm Rinna-Stortorp 1:2 och 1:4

Ägare

Läkarmissionen 13/20
Folkungabygdens Pastorat 7/20

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 61,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,1 ha
Impediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Inägomark 13,1 ha
Övrigmark 1,5 ha
Summa: 65,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten består av två taxeringsenheter. Det totala taxeringsvärdet uppgår till 4 770 000.

Inteckningar

Rinna-Stortorp 1:2 och 1:4 är samintecknade till ett totalt belopp om 9 000 kr med totalt två pantbrev. Rinna-Stortorp 1:2 berörs också enskilt av ett skriftligt pantbrev om 9 000 kr. Samtliga pantbrev är förkomna och ansökan om dödning har lämnats in till Inskrivningsmyndigheten. På grund av att det inte råder homogenitet i inteckningarna som berör fastigheterna så är det inte möjligt att ta ut nya pantbrev innan de befintliga har dödats. Dödningen av befintliga pantbrev bedöms vara klar vid halvårsskiftet 2020. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk- eller juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Stortorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning