Svanshult

Obebyggd skogsfastighet med strandlinje. Mycket god tillväxt och viltrikt område.
Areal: 39 ha
Kommun: Mark
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 800 000 SEK
Anbudsdag: 19/9 2019
Välskött obebyggd skogsfastighet med strandlinje mot sjö. God arrondering och åtkomligt med bil. Drygt 38 ha produktiv omväxlande skogsmark med ett totalt virkesförråd om drygt 6 800 m³sk varav ca 3 100 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Fastigheten har mycket god tillväxt och är belägen inom ett naturskönt och viltrikt område öster om Göteborg. Som ger goda tillfällen till jakt- och naturupplevelser där jakträtten disponeras av en ny ägare från tillträdesdagen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (13)

Foto: Johan Mellin , Areal och Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i april 2019 av Olle Linder, Olle Linder Skogstjänster och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 38,6 ha. Virkesförrådet uppgår till 6827 m³sk vilket ger ett medelförråd om 177 m³sk/ha. Åldersfördelningen på fastigheten erbjuder skog i framför allt åldersklasserna 45 till 55 år samt växtliga ungskogar i åldersklasserna 5 till 25 år. Medelboniteten är skattad till 9,5 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 312 m³sk/år. Se vidare information i bifogad skogsbruksplan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornlämningar finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa SeSverige; Skogsstyrelsen, Fornlämningar och Natura2000.

Jakt

Fastigheten ger möjligheter till spännande jaktupplevelser och jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i större jaktlag om ca 1200 hektar.

Vilttillgången utgörs främst av älg, rådjur, vildsvin och småvilt.

Fiske

Fastighetens läge med strandlinje mot Rammsjön erbjuder fiske, främst av gädda och abborre.

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Mark Svanshult 1:17

Ägare

Carl-Magnus Halldén 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,6 ha
Skogsimpediment 0,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 39,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 444 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 2 447 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Svanshult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning