Tandsjöborg

Obebyggd fastighet i tre skiften innefattande ca 26 ha skogsmark och andel i Hamra Kapellags Besparingsskog. Virkesförrådet uppgår till ca 1 150 m³sk och består till största del av fin växtlig ungskog. Enskild jakt och jakt på Hamra Besparingsskogs marker.
Areal: 29 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 550 000 SEK
Anbudsdag: 4/1 2019
Obebyggd fastighet i tre skiften innefattande ca 26 ha skogsmark och andel i Hamra Kapellags Besparingsskog. Virkesförrådet uppgår till ca 1 150 m³sk och består till största del av fin växtlig ungskog. Enskild jakt och jakt på Hamra Besparingsskogs marker.

Förr i tiden brukade man skogen gemensamt i landskapets alla socknar. Genom storskiftet i Dalarna, 1804-1894, skiftades den uppsplittrade jordbruksmarken och skogen utskiftades på de enskilda gårdarna. Då man fick äganderätten till skogen kom många av olika skäl att sälja sin tilldelade skogsmark till bolag. För att minska denna utförsäljning beslöt konungen på 1850-talet, efter förslag från landshövdingen i Falun, att när storskiftet fortsätter skall all skogsmark ej utskiftas. Från varje gårds skogsanslag tar man 1/3 och lägger den i en gemensamt förvaltad skog, kallad Besparingsskog, där avkastningen skall användas till socknens gemensamma utgifter. Här hos oss gjordes storskiftet på 1870-talet och Kungabrevet om Hamra Besparingsskogs bildande är undertecknat av kung Oscar den 19 september 1879. Källa; hamrabesparingsskog.se
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsinventeringen är utförd i oktober 2018 genom Johan Pålsson, Areal. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår i denna till 26,1 ha, impediment till 2,9 ha och övrig landareal till 0,3 ha. Virkesförrådet uppskattas till 1 155 m³sk vilket innebär 44 m³sk/ha. Medelboniteten skattas till 4,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten beräknas för närvarande till 79 m³sk/år.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa; Metria, SeSverige

Jakt

Möjlighet till jakt på Hamra Kappellags marker. För mer information om detta, se www.hamrabesparingsskog.se eller kontakta styrelsens ordförande, Urban Olsson, 070-325 93 18. Vidare har fastigheten enskild jakt på den egna marken. Licens på älg söks tillsammans med några rågrannar men de senaste åren har inte säljaren nyttjat den enskilda jakten.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Finnmarkens fiskevårdsområde. Se mer information på www.finnmarken.info/fiske.

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSDAL TANDSJÖ 1:5

Ägare

Ove Haaga 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 0,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,1 ha
Myr/kärr/mosse 2,9 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 29,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 660 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 662 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning