Vieboda

Vieboda, produktionsskog med sjöläge. 28 600 m3sk. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 191 ha
Kommun: Tingsryd
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 15/1 2018
På uppdrag av Tingsryds kommun saluförs den obebyggda skogsfastigheten Vieboda, belägen 15 km bilväg öster om Tingsryd. Den totala arealen är 191 ha, varav 169 ha skogsmark, 2 ha jordbruksmark och 20 ha impediment och övrig mark. Virkesförrådet anges till ca 28 600 m3sk med tyngdpunkt i åldersintervallet 40-60 år. Strandrätt och enskilt fiske i Sandsjön.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Vieboda har under senaste tid förvaltats genom Skogssällskapet tillsammans med kommunens övriga skogsmarksinnehav..

För fastigheten finns en ajourhållen skogsbruksplan vilken redovisar skogstillståndet oktober 2017. Ajourhållningen har skett genom Skogssällskapet med fältarbete på fastigheten under juni 2017. Det ursprungliga underlaget är en skogsbruksplan upprättad av SÖDRA.

Ur planen kan utläsas att den produktiva skogmarken uppgår till ca 168,9 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 28 600 m3sk med tyngdpunkt i åldersintervallet 40-60 år. Trädslagsfördelning tall 26%, gran 53%, björk 14%, övrigt löv 7%.

Medelboniteten anges till 7,2 m3sk vilket ger fastigheten en långsiktig produktionsförmåga om ca 1 215 m3sk/år. Tillväxten oktober 2017 uppgår enligt skogsuppgifterna 1 330 m3sk/år vilket i dagsläget ger en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 4,7%.

För vidare information se bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. En mera detaljerad avdelningsbeskrivning kan erhållas genom undertecknade fastighetsmäklare.

Nyckelbiotoper mm

Enligt Skogsstyrelsens databas finns fem registrerade nyckelbiotoper:
N 15161-1996 1,3 ha Lövängsrest, avd 9 m fl
N 15244-1996 1,9 ha Lövängsrest, avd 23 m fl
N 15245-1996 0,3 ha Lövängsrest, avd 8 m fl
N 15162-1996 0,3 ha Lövängsrest, avd 29 m fl
N 7409-1997 2,4 ha Skogsbäck, alsumpskog, avd 66 m fl

Jordbruksmark

På fastigheten finns ca 1,8 ha natursköna betesmarker. Marken är fri för ny ägare att disponera.

Impediment

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen skogsimpediment till ca 14,2 ha.

Övrig mark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen övrig mark till ca 5,8 ha. Arealen utgörs av kraftledningsgata och vägområde.

Jakt

Vieboda ingår i Vrångebo VVO (viltvårdsområde) vilket omfattar ca 2 600 ha.

Jakträtten är idag upplåten genom skriftligt arrendeavtal som löper årsvis.

Befintlig jaktutrustning som torn och foderautomater tillhör jaktarrendatorn och ingår ej i försäljningen.

Fiske

Vieboda har enskilt fiske inom två områden i Sandsjön. Fiskevattnet är ca 29 ha stort och i sjön finns även signalkräftor inplanterade.

Sandsjön ingår i Ronnebyåns vattensystem. Ån är från källflödet 117 km lång och förbinder ett antal sjöar innan den mynnar ut i havet vid hamnen i Ronneby.

Förvärvstillstånd

Vieboda är belägen i sk glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen vilket innebär att förvärvstillstånd krävs i vissa fall.

Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person som sedan mer än ett år varit folkbokförd i Tingsryds kommun i någon av församlingarna Linneryd, Älmeboda, Södra Sandsjö, Tingsås, Urshult eller Almundsryd. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd.

Förvärvstillstånd krävs även i det fall juridisk person förvärvar då Vieboda är belägen i glesbygdsområde. Då fastigheten ägs av juridisk person idag torde det inte vara några problem för ny juridisk person att få förvärvstillstånd.

För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Tingsryd Vieboda 1:2, 2:2

Ägare

Tingsryds Kommun 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 190,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 168,9 ha
Impediment 14,2 ha
Inägomark 1,8 ha
Övrigmark 6,2 ha
Summa: 191,1 ha

Taxeringsvärde

Vieboda utgörs av två separata taxeringsenheter vilka för år 2017 är åsatta ett sammanlagt taxeringsvärde om 10 238 000 kr. För vidare information se prospekt.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt och övriga dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Vieboda och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning