Toftaholm

Prima åkermark, 4 550 m3sk virke, strand mot Vidöstern och Toftaån, jakt/-fiskerätt.
Areal: 63 ha
Kommun: Ljungby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 600 000 SEK
Anbudsdag: 9/9 2019
Fastigheten Ljungby Toftaholm 1:45 utbjudes till försäljning.
Jord-/skogsbruksfastighet om ca 63 ha med mycket vackert strandläge i byn Toftaholm ca 24 km norr om Ljungby och ca 18 km söder om Värnamo.
Fastigheten har ca 450 m strandrätt mot sjön Vidöstern plus ca 1,6 km mot Toftaån.
Prima jordbruksmark i god hävd ca 27 ha, tillgänglig för ny ägare till odlingssäsongen 2021.
Produktiv skogsmark ca 30 ha med bedömt virkesförråd ca 4 550 m3sk (medeltal 153 m3sk/ha) enligt nyupprättad skogsbruksplan.
Jakträtten är fri att disponera direkt på tillträdesdagen. Fiskerätt i delar av sjön Vidöstern, sjön Flåren samt Toftaån.
Till fastigheten hör ingen bostadsbyggnad, däremot några användbara garage-/förrådsbyggnader.
Fastigheten säljes via skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 5,6 milj. SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (74)

Foto: Daniel Nordin

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Maskinhall/garage

Uppskattad byggnadsstorlek sammanlagt ca 250 kvm. Maskinhall uppförd i trä, plintgrund, väggar och yttertak av plåt, tre skjutportar samt grusgolv. Garage uppförd i murverk, grund av murverk/betong, yttertak av eternitskivor (taket är föremål för utbyte enligt säljaren), tre slagportar samt betonggolv. El finns (mätarskåpet är placerat på kvarnbyggnaden). Grusad vändplan samt gjuten platta intill byggnaden.

Bilgarage

Uppskattad byggnadsstorlek ca 25 kvm. Uppförd i trä, grund av murverk/betong, yttertak av eternitskivor samt betonggolv.

Förråd

Uppskattad byggnadsstorlek ca 25 kvm. Uppförd i trä, grund av betong, yttertak av plåt, öppna väggsidor samt betonggolv.

Jordkällare

Uppskattad byggnadsstorlek ca 20 kvm. Uppförd med stenvalv, grusgolv och träöverbyggnad med yttertak av 1-kupigt lertegel.

Skog och mark

Inägomark

Jordbruksmarken är för närvarande utarrenderad via skriftligt 1-årsavtal, se nedan under punkten ”Servitut/nyttjanderätter”. Arrendekontraktet är uppsagt av säljaren, jordbruksmarken är tillgänglig för köparen från och med 2021-01-01.
Den öppna jorden omfattar ca 27,3 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt Jordbruksverket finns sju aktiva jordbruksblock på fastigheten om totalt ca 25,92 ha, varav ca 22,30 ha åkermark och ca 3,62 ha betesmark.

Jordbruksblock Areal
8128, del av ca 2,64 ha, åker
6206 3,81 ha, åker
9307 14,55 ha, åker
2558 0,75 ha, åker
0764, del av ca 0,55 ha, åker
4025 1,41 ha, bete
4913 2,21 ha, bete

Jordbruksmarken har bra arrondering och förutsättningar som medger ett rationellt brukande. Enligt fastighetstaxeringen bedöms åkermarken ha normal beskaffenhet och tillfredsställande dränering/självdränerande. I arrendekontraktet finns reglerat om överlåtelse av stödrätter från arrendatorn till jordägaren vid upphörandet av arrendeförhållandet.

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via SÖDRA, planläggare Curt Bodmark, juli 2019. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 29,8 ha och dess virkesförråd till ca 4 554 m3sk (medeltal 153 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 6,3 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 18 % gran, 53 % löv och 29 % ädellöv. Andel gallringsskog G1 uppgår till ca 20 % av skogsmarksarealen. Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 12 % av arealen. Sammanlagt ca 50 % av arealen utgörs av äldre skog G2, S1 och S2 (ca 2 860 m3sk). Årlig tillväxt beräknad till ca 160 m3sk. Merparten av skogsmarken har korta drivningsavstånd med närhet till väg.

Övrig mark

Inom fastigheten finns sammanlagt ca 3,6 ha övrig mark (tomtmark, ledning, impediment m.m.).

Jakt

Mycket goda jaktmöjligheter efter högvilt och småvilt. Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.

Fastigheten ingick i Vittaryd-Tannåkers Älgskötselområde under älgjaktsäsong 2018/2019 enligt Länsstyrelsen. Älgjakten har bedrivits såsom gemensamhetsjakt i älgjaktlag enligt säljaren.

Fiske

Fastigheten har ca 450 m strandrätt mot sjön Vidöstern plus ca 1,6 km mot Toftaån.

Till fastigheten hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i delar av sjön Vidöstern, sjön Flåren samt Toftaån. Se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan.

Toftaån håller viss kräftförekomst enligt säljaren.

Fastigheten berörs av Vidösterns fiskevårdsområde och Flårens fiskevårdsområde enligt uppgift från Lantmäteriet och Länsstyrelsen.

För vidare information om respektive fiskevårdsområde, se följande sidor på Internet:
https://www.ifiske.se/fiske-vidostern.htm
https://www.ifiske.se/fiske-flaren.htm

Tomtmark

Fastigheten håller mycket fina rekreationsvärden med ädellövskog, imponerande ”Sparbanksekar”, öppna fält och strand mot sjön Vidöstern och Toftaån, vilket inbjuder till ev. uppförande av bostadsbyggnation på lämplig plats. För vidare information om bygglovsärenden, dispens från strandskydd etc., vänligen kontakta Miljö- och byggförvaltningen vid Ljungby kommun, telefon 0372-78 90 00 (växel) alt. e-post [email protected]

Historia

Historia
Toftaholm är ett av Ljungby kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövården, och en av miljöerna längs den fornlämningsrika Lagadalen. Miljön ligger i Finnvedens gamla centralbygder, invid en kommunikationsmiljö med lång kontinuitet där sträckningar från såväl Lagastigen, gamla Riksettan och Riksettan är väl synliga. Riksintresset består av en herrgårdsmiljö med byggnader från 1700-1900-tal med omkringliggande herrgårdslandskap och lämningar efter en befäst medeltida gård på Stenhusholmen strax invid Toftaholm. Inom riksintresset finns även lämningarna efter Tofta skans, uppförd 1657. Landskapet är mycket fornlämningsrikt och visar på en kontinuerlig bosättning från stenålder och framåt. Utanför nuvarande riksintresse finns flera lämningar som vittnar om områdets utsatthet under de svensk-danska krigen från medeltid till 1600-tal, bland annat en borglämning vid Vidösterns sydspets, Danaborg eller Torsborg, och flera platser och minnesmärken med koppling till krigen. Toftaholm är en av de miljöer i länet som tydligast och mest koncentrerat återspeglar gränsbygdens utsatthet under de upprepade krigen mellan den svenska och danska kronan. Landskapet återspeglar på ett mångfacetterat sätt medeltidens och 1500-1600-talens krig. Miljön är i sin helhet belägen invid det nationellt viktiga kommunikationsstråket Lagastigen, en lokalisering som gjorde att platsen var både strategisk och särskild utsatt under krigstider. De militärhistoriska lämningarna efter Tofta skans ingår i ett band av typiskt stjärnformade skansar vilka uppfördes i Markaryd och längs med Lagadalen under det krig som skulle leda fram till freden i Roskilde (1657-58). (Källa: Länsstyrelsen).
Tofta skans eller Skansen är en lämning efter en skans i Dörarps socken i Ljungby kommun i Småland. Skansen uppfördes i juni 1657 av Per Brahe den yngre i samband med Karl X Gustavs första danska krig. Den förstärktes 1658, men efter krigets slut fick skansen förfalla. Tofta skans är belägen på det smalaste stället mellan sjöarna Vidöstern och Flåren, där den gamla riksettan passerar Toftaån. Läget vid Lagastigen gjorde den strategiskt viktig och redan på 1470-talet hade en föregångare, Toftaholm, anlagts på Stenhusholmen i Vidöstern, en kilometer sydväst om Tofta skans. Skansen är belägen på en grusåskulle med kallmurad front mot söder och väster. Den är 113 meter lång, 3 meter bred och upp till 1,3 meter hög. Den bildar en halvstjärnformig figur med två utåtriktade spetsar. (Källa: Wikipedia).
Se vidare följande intressanta sidor på Internet:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027d842/1527510827479/Rapport%20Toftaholm.pdf
https://berga-kulturhistoriska-forening.webnode.se/news/toftaholm-ett-av-sveriges-mest-unika-kulturhistoriska-platser/
https://www.youtube.com/watch?v=BLza6LyTJxE
https://www.youtube.com/watch?v=dzO5kn7nNns

Kort om omgivningarna m.m.

Försäljningsobjektet är lättillgängligt belägen strax intill E4:an med närhet till bl.a. Värnamo (ca 18 km), Ljungby (ca 24 km), Jönköping (ca 90 km) och Helsingborg (ca 150 km).

För vidare samhällsinformation, se Ljungby kommuns hemsida: https://www.ljungby.se/
och Värnamo kommuns hemsida: https://www.varnamo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

LJUNGBY TOFTAHOLM 1:45

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Summa: 3319000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 1 310 000 kr
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Toftaholm och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning