Ugnhult

Byggnadsfri skogsfastighet i ett fint skifte med 980 m3sk. Jakträtt. Fiskerätt i Möckeln.
Areal: 16 ha
Kommun: Älmhult
Objektstyp: Skog
Prisidé: 880 000 SEK
Anbudsdag: 14/5 2018
Fastigheten Älmhult Ugnhult 1:3 utbjudes till försäljning genom skriftligt anbudsförfarande. Byggnadsfri skogsfastighet i mycket fin arrondering belägen mitt emellan Älmhult och Ljungby.
Total areal ca 16 ha, varav ca 15,8 ha produktiv skogsmark med bedömt virkesförråd ca 980 m3sk. Lättåtkomlig och grandominerad skogsmark på god tillväxt med bonitet 7,2 m3sk/ha/år.
Jakträtten övergår till köparen direkt på tillträdesdagen. Fiskerätt i sjön Möckeln. Prisindikation: 880 000 SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (32)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via planläggare Kent Dahlin-Volsing, april 2018. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 15,8 ha och dess virkesförråd till ca 980 m3sk (medeltal 62 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 7,2 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 1 % tall, 54 % gran, 45 % björk och < 1 % ek. Under planperioden beräknas tillväxten till ca 64 m3sk per år samt avverkningsförslaget uppgår till ca 410 m3sk gallring. Areal gallringsskog G1 uppgår till 5,0 ha. Areal röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till 7,6 ha. Det finns 3,2 ha kalmark K1 på fastigheten.
Efter genomförd skogsvård (återväxtåtgärder, ungskogsröjning och förstagallring) skapas goda möjligheter till hög tillväxt för skogsmarken, såväl virkesvolym som för fastighetsvärde.
Skogen bedöms vara produktionsinriktad och håller mycket god arrondering. Tillgängligheten är bra med grusväg utefter hela den västra fastighetsgränsen som resulterar i korta drivningsavstånd.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.
Enligt Länsstyrelsen innefattas fastigheten i Stenbrohults Älgskötselområde och Stenbrohults Norra Viltvårdsområde.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i del av sjön Möckeln. Se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan.
Fastigheten berörs även av Möckelns m.fl. sjöars fiskevårdsområde (lantmäteriakt 07-FV2/97). För vidare information om fiskevårdsområdet, se följande hemsida: http://www.mockelnsfvo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Älmhult Ugnhult 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 1424000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 203 000 kr
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

Betalningsvillkor

För information, se prospekt.
För information, se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Ugnhult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning