Västansjö

Lättillgänglig skog angränsande till sjö. Belägen inom viltvårdsområde.
Areal: 34 ha
Kommun: Ludvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 100 000 SEK
Anbudsdag: 19/6 2019
Lättillgänglig skogsfastighet efter väg och angränsande till sjö. Skogsmarken utgörs av ca 34 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca 5 900 m³sk. Varav en stor del är medelålders skog. Belägen inom Västansjö viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken utgörs av ca 34 hektar produktiv skogsmark, till största del lätt åtkomlig med korta avstånd. Virkesförrådet bedöms till ca 5 900 m³sk, vilket ger ett medeltal om 174 m³sk/ha. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³sk/ha och tillväxten till 234 m³sk per år under den kommande planperioden. En stor del, 74%, av skogsmarken består av medelålders skog i åldrarna 30 till 60 år.

Skogsbruksplanen är upprättad av Christer Carlsson, Ludvika, i april år 2011. Därefter har skogsbruksplanen tillväxtberäknats och ajourförts kontinuerligt under åren 2014 tom. 2019. Se skogsbruksplanen för mer info.

Nyckebiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheten. Runt lövtjärnen finns ett område med höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Västansjö viltvårdsområde. Kontaktperson är Ove Boman tel 070-233 97 15

Fiske

Fastigheten är belägen inom Grangärde Fiskevårdsområde.

Dammsjön

Fastigheten gränsar till Dammsjön. Vid sjöns utlopp finns en fördämning, nuvarande ägare gör inget ägaranspråk på fördämningen. Runt år 1966 renoverades dammen av skifteslaget i Västansjö. Dammsjön är ett samfällt vatten. Nedströms Dammsjön och dess biflöden finns ett hyttområde, mer om hyttan finns att läsa här: grangardehembygdsforening.se

Rättsförhållande

Fastighet

Ludvika Västansjö 66:2

Ägare

Leif Wikström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,0 ha
Impediment 0,4 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Summa: 35,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 294 000 kr
Summa: 1 294 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i glesbygdsområde inom Ludvika kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Västansjö och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning