Västra Lövfallet

I Västra Lövfallet med ca 32 ha prod. skogsmark, 5 885 m3sk och god jakt.
Areal: 37 ha
Kommun: Ljusnarsberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/10 2018
På Himmelriksbackens södra sluttningar ligger Västra Lövfallets två skogsskiften. Det västra skiftet består av ca 6,5 ha obebyggd skogsmark och det östra skiftet består av ca 30,5 ha mark bestående av företrädesvis produktiv skogsmark. På det östra skiftet har det tidigare funnits en gård med omkringliggande inägor. Tidens tand har helt eller delvis raserat byggnationen och inägomarken är på gång att omvandlas till skogsmark. Skogen har mycket god växtlighet och ett högt virkesförråd. Markerna erbjuder god jakt med jaktbart vilt som älg, vildsvin, skogsfågel, rådjur och annat småvilt. Välkommen att besöka Västra Lövfallets fina marker och njut av utsikten över sjön Ljusnaren och de omkringliggande Bergslagsmassiven!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på fastigheten uppgår till 32,6 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i maj 2012 (Foran, L. Lindbäck). Planen har ajourhållits av Stora Enso (Rainer Grathwohl) och tillväxt respektive skogliga åtgärder har justerats till och med tillväxtsäsongen 2018.

Totalt virkesförråd på fastigheten är enligt upprättad skogsbruksplan 5 885 m3sk. Detta ger ett medeltal på ca 181 m3sk per ha produktiv skogsmark. Medelboniteten på fastigheten är bedömd till i genomsnitt 7,3 m3sk per ha och år, vilket får anses var mycket gott för området. Trädslagsfördelningen är tall 21 %, gran 70 % och löv 9 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 134 m3sk per år. Avverkningsförslaget under planperioden är 2 525 m3sk, av dessa är ca 2 475 m3sk föryngringsavverkning samt ca 50 m3sk gallring. Skogen har en tämligen jämn åldersfördelning med tre ”pucklar” bestående av kalmark och ung röjningsskog, äldre gallringsskog samt äldre slutavverkningsmogen skog.

Fastigheten är välskött överlag även om vindfällen och torrträd i den äldre skogen förekommer. Tillgången till väg är god på östra skiftet medan västra skiftet är beroende av skogstransport över andra skogsfastigheter. I samband med tidigare avverkningar har muntliga överenskommelser kommit till stånd, med grannmarkägarna, för att genomföra skogstransporten över grannfastigheterna. De kommande tio årens skogsvårdsåtgärder, enligt planläggaren, är 5,6 ha återväxtkontroll och 7,3 ha röjning. Markberedning, plantering och återväxtkontroll är följdåtgärder efter genomförd avverkning.

Inägomark

Den tidigare inägomarken håller på att växa igen till skogsmark. Marken är delvis bevuxen med lövträd och gran. Inga stödrätter finns för inägomarken. Jordart, morän.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av, hos myndigheterna, registrerade naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

Älgjakten är i dagsläget upplåten enligt muntlig överenskommelse till ett jaktlag mot köttandel. Köparen kan få tillgång till älgjakten from 2019-07-01 om så önskas. Småviltsjakten är ej upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. God tillgång på vilt i form av älg, vildsvin, skogsfågel, rådjur och annat småvilt.

Fiske

Fastigheten berörs av Ljusnarsbergs Fiskevårdsområde (akt: 1864–92/13).

Driftskostnader

Uppgifterna nedan bygger på säljarens kostnader det senaste året.
Försäkring 1 720 kr (LF, helförsäkring)
TOTALT 1 720 kr/år eller ca 140 kr/månad

Övrigt

Fastigheten har tidigare haft byggnation i form av gård med tillhörande ekonomibyggnader och uthus. Byggnaderna är idag helt eller delvis raserade.

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSNARSBERG VÄSTRA LÖVFALLET 2:1

Ägare

DB Anne-Lise Stellin 1/3
Ulla Björklund 2/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Inägomark 3,5 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 37,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 336 000 kr
Åkermark 85 000 kr
Betesmark 11 000 kr
Summa: 1 432 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 145 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Västra Lövfallet och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning