Veckåsen

Obebyggd och växtlig skogsmark väster om Färila. Jakt i två viltvårdsområden.
Areal: 82 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 10/10 2018
Här säljs del av fastighet utgörande obebyggd skogsmark beläget strax väster om Färila i nordvästra Hälsingland. Den produktiva skogsmarksarealen anges till ca 80 ha och har god bonitet. Virkesförrådet har beräknats till ca 12 600 m³sk, är talldominerat och har en förhållandevis jämn åldersfördelning. Försäljningsobjektet ingår i två viltvårdsområden om totalt ca 8 800 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan som är upprättad av Mellanskog i november 2017. Planen har sedan tillväxtberäknats för 2018 års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 80,6 ha fördelat på fyra skogsskiften. Det finns även en 5:e ägofigur men som bara omfattar 0,1 ha myrmark.

Virkesförrådet har beräknats till 12 597 m³sk och utgörs till 61 % av tall. Gran utgör 28 %, contorta 1% och löv 10 %. Åldersfördelningen är relativt jämnt fördelad med en liten tyngdpunkt på åldrararna 20-49 år. Boniteten anges till 5,5 m³sk per hektar och den löpande tillväxten har beräknats till 509 m³sk/år under den kommande 10-års perioden.

För vidare information se bifogad skogsbruksplan.

Återbeskogning

Avdelning 95 om 0,7 ha enligt skogsbruksplanen, utgörs av kalmark efter utförd avverkning. Där behöver erforderliga återbeskogningsåtgärder utföras. Köparen övertar ansvar för dess utförande och svarar för kostnaderna.

Delad försäljning

Beroende av intresse kan det komma att finnas möjlighet att förvärva delar av försäljningsobjektet, del A respektive del B ( se bifogade kartor).

Del A omfattar två skogsskiften med en produktiv skogsmarksareal om 38,5 ha och det beräknade virkesförrådet anges till 7 656 m³sk.
Del B omfattar två skogsskiften och en liten ägofigur om 0,1 ha myrmark. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 42,1 ha och virkesförrådet är beräknat till 4 941 m³sk.

Se de bifogade sammanställningarna över respektive del för vidare information om skogens sammansättning.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i två viltvårdsområden, del A som ingår i Svedja-Hovra VVO om ca 4 100 ha och del B som ingår i Hyttebo VVO om ca 4 700 ha. För frågor om jakten vänligen kontakta följande kontaktpersoner: Gunnar Ottosson, mobil: 070-230 04 37, ordförande för Svedja-Hovra VVO. Mikael Norman, mobil: 070-336 37 14, jaktledare för Hyttebo VVO.

Fiske

Fisket administreras av Färila fiskevårdsområde. Se deras hemsida för vidare information: http://www.farilafiske.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Svedja 7:15, omr av

Ägare

Mats Svensson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 80,6 ha
Impediment 0,3 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 81,6 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet och saknar därför separat åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Inga lån övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning