Götestorp

Jord och skog i Näshult, obebyggt. 23 ha skog, 4,5 ha inäga med tillhörande jakt.
Areal: 28 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 4/1 2018
Försäljningsobjektet avser del av fastigheten Götestorp 1:4, vilken utgör en obebyggd skogsfastighet med viss del jordbruksmark. Arealen uppgår till totalt ca 28 ha varav ca 23 ha produktiv skogsmark med bra bonitet och hög tillväxt samt ca 4,5 ha jordbruksmark. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 3 900 m³sk. Ca 13,5 ha, motsvarande 59 % av arealen, utgörs av G1 skog. Fastigheten är belägen ca 2 km sydväst om Näshult. Avstånd till Åseda ca 11 km och Vetlanda ca 30 km. Jakträtt följer.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen är 4,5 ha bedömd som öppen mark. Vid uppskattning i ortofoto kan samtlig öppen mark klassas som åkermark. Enligt taxeringen är beskaffenheten normal avkastning och kvalité i förhållande till området samt tillfredställande dränering. Jorden är muntligt upplåten till och med 31/12-2018. Inga stödrätter följer fastigheten. Ersättningen för 2018 tillfaller Säljaren.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2015 av Södra. Planen har blivit reviderad november 2017 av Claes Arvidsson, Highland Forest. Gallringar som har blivit utförda efter planens upprättande, har kontrollerats och reviderats i fält. Enligt skogs-bruksplanen omfattar skogsmarken 22,6 ha med ett aktuellt virkesförråd om 3 862 m³sk, motsvarande 171 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 6 %, gran 66 %, björk 25 % samt övrigt löv 3 %.

Fastigheten har bra tillväxt och medelboniteten är beräknad till 9,5 m³sk/ha och år.

Av virkesförrådet utgör G1 skog ca 1 900 m³sk och S1/S2skog ca 1 755 m³sk. Av arealen utgörs 59 % av G1 skog.

Avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Byggnader

Fastigheten är obebyggd.

Jakt

Muntligt upplåten till 30/6 2018. Fastigheten ingår i lokalt älgjaktslag. Enstaka jakttorn kommer avlägsnas av säljaren.

Fiske

Ingen fiskerätt följer fastigheten.

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp-markerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren. Den utstakade gränsen vid avd. 10 kan skilja något i fält mot vad som är avgränsat i skogsbruksplanen. Det är stakningen i fält som gäller.

Rättsförhållande

Fastighet

del av Vetlanda Götestorp 1:4

Ägare

Hans Karlsson 1/2
Britt-Mari Ekvall Karlsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,6 ha
Impediment 0,3 ha
Inägomark 4,5 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 27,7 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas på försäljningsobjektet, eftersom försäljningen avser del av fastighet.

Inteckningar

Med fastigheten följer inga penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Näshults socken (Nye, Näshult och Stenberga församling) vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person, kostnad 3 700 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt och övriga dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Senast inkomna fastigheter till försäljning