Åkra

Skogsfastighet i Åkra med ca 100 hektar produktiv skogsmarksareal belägen inom Lima västra vvo.
Areal: 130 ha
Kommun: Malung-Sälen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 250 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2019
Obebyggd skogsfastighet i Åkra, Lima om totalt 130 hektar. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 102,5 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 11 500 m³sk. Hög andel med äldre skog, i huggningsklasserna S1 och S2 finns ca 8 300 m³sk. Fastigheten har andel i Lima Besparingsskog, vilka lämnar bidrag till bland annat skogsvårdsåtgärder. Fastigheten är belägen inom Lima västra vvo.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten finns en åkermark i Åkra om ca 0,8 hektar.

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under år 2018 av Foran Sverige AB på uppdrag av Lima Besparingsskog. Därefter har Foran Sverige AB konverterat plandata till pc-skog.

Enligt sammanställd skoglig data framgår det att den produktiva skogsmarken uppgår till 102,5 hektar med ett bedömt virkesförråd om 11 564 m³sk. Medelboniteten beräknas till 3,2 m³sk per hektar och år. Den årliga tillväxten beräknas vara 300 m³sk per år under planperioden. Fastigheten har en hög andel äldre skog.

Motsvarande avdelning 4 i skogsbruksplanen är ett biotopskyddsområde, markägarna har erhållit ersättning för denna inskränkning.

Materialet har korrigerats för avyttrad mark samt för ett biotopskyddsområde i västra delen

Nyckelbiotoper

Avdelningarna 1, 2, 3 samt 4 i skogsbruksplanen berörs av nyckelbiotoper.

Jakt

Fastigheten ingår i Lima västra viltvårdsområde, området förfogar över ca 25 000 hektar. Fastigheten har andel i Lima Besparingsskog vilket bland annat innebär att småviltjakt får bedrivas på deras mark på de villkor som Besparingsskogen bestämmer. Mer information finns på www.limaskog.com.

Lima Besparingsskog

Fastigheten äger andel i Lima besparingsskog. Besparingsskogen lämnar bland annat bidrag till skogsvårdsåtgärder såsom röjning, plantering mm. Vidare ansvarar även besparingsskogen för bland annat vägunderhåll. Läs mer på www.limaskog.com.

Rättsförhållande

Fastighet

Malung-Sälen Åkra 5:4

Ägare

Maj Kammarbo 1/2
Irene Hörberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 129,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 102,5 ha
Impediment 17,9 ha
Övrigmark 9,1 ha
Inägomark 0,5 ha
Summa: 130,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen varit med i en lantmäteriförrättning, som nu är avslutad, taxeringsvärdet är därför inte längre aktuellt och redovisas därför inte här.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde samt i omarronderingsområde. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Åkra och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning