Älgnäs

Välarronderad vid två sjöar
Areal: 220 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 700 000 SEK
Anbudsdag: 12/6 2023
Välskött och lövrik skogsfastighet med lång egen strandlinje om ca 220 hektar mark belägen sydöst om Holmsveden i Söderhamns kommun.

Skogsfastighet med egen strandlinje sydöst om Holmsveden i Söderhamns kommun. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte om totalt 220,2 hektar mark varav 161,1 hektar är produktiv skogsmark belägen mellan Älgnäs och Småströmmarna, ca 35 km sydväst om Söderhamn. Virkesförrådet uppskattas till ca 23 900 m³sk vilket ger medelförråd om 148 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,7 m³sk per ha och år. Fastigheten är välskött med en god arrondering och tillgång till ett väl utbyggt vägnät. Lövdominerad fastighet där skogsbeståndet har en tyngdpunkt på skogar i 20-50 års ålder men även ca 12 200 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Älgnäs

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Belton Konslut, Bo Rosén under maj månad 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 161,1 hektar med ett beräknat virkesförråd om 23 906 m³sk vilket ger ett medelförråd om 148 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,7 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 1 057 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 16 % tall, 25 % gran och 55 % löv. Ca 12 200 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på skogar i 20-50 års ålder.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Älgnäs-Småströmmarnas jaktlags marker om ca 1 430 hektar jaktmark. För mer information kontakta ordförande Lennart Schönning, 070-645 02 50.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplan så finns det noteringar om en liggmila och en kolbotten.

Registrerade naturvärden

Skidtjärnsbergets naturreservat, registrerat 2008-11-24 är beläget inom fastigheten och omfattar 39,4 hektar och utgör avdelning 1001 i skogsbruksplanen.

På fastigheten finns det även flera nyckelbiotoper registrerade. Bland annat i avdelning 47 med definition "Blandsumpskog", i avdelning 64 med definition "Lövsumpskog", i avdelning 74 med definition "Lövnaturskog" (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Stuga vid Skidtjärnen

Vid Skidtjärnen mellan vägen och sjön i avdelning 992 i skogsbruksplanen finns en enklare timmerstuga på ofrigrund som ej ingår i försäljningen.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Söderhamn Älgnäs Ga:1, väg som förvaltas av Skogs södra samfällighetsförening.

Fastigheten har även egna vägar samt del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning. Krankriksvägen (Skidtjärnsvägen), denna vägsträckning förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Bergtäkt

I avdelning 996 söktes år 1996 täkttillstånd för bergtäkt vilket erhölls. Täkten togs dock aldrig i bruk och tillståndet gick ut under år 2002. Mineralproverna visade på ett hårt berg som skulle passa till makadam för Banverket.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av två penninginteckningar om totalt 2 600 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad på tillträdesdagen.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Älgnäs 7:58

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 213,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 161,1 ha
Skog med restriktion 39,4 ha
Myr/kärr/mosse 0,6 ha
Berg/hällmark 1,2 ha
Väg och kraftledning 4,1 ha
Övrigmark 13,8 ha
Vatten 0,7 ha
Summa: 220,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 859 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Skog med restriktion 169 000 kr
Summa: 4 036 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 2 600 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-12
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier