Anviken

Produktionsfastighet i Pilgrimstad. 6 863 m³sk varav 6 162 m³sk G1 skog.
Areal: 62 ha
Kommun: Bräcke
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 250 000 SEK
Anbudsdag: 30/6 2021
Produktionsfastighet med uteslutande tillväxtskog!
Fint sammanhängande skogsskifte om 62,5 ha med uteslutande gallringsskog och hög tillväxt. Fastigheten är belägen vid ”Hanåshöjden” strax norr om Pilgrimstad. Trevlig åldersklassfördelning som visar på övervägande tillväxtskog i åldrarna 30-60 år, vilket ger god årlig tillväxt om ca 319 m3sk/år. Totalt virkesförråd om 6 863 m3sk, varav 6 162 m3sk G1 skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag med god älgtillgång.

Fastigheten bör ses som
-en mycket gångbar kapitalplacering som de kommande åren generar en betydande volymtillväxt/värdeökning.
-möjlighet till viss årlig avkastning som bör täcka upp för löpande
driftskostnader
-jaktmöjligheter för den intresserade som komplement till sin investering.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video (1)

Bilder (18)

Foto: Mikael Frisk

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad oktober 2020 av Peter Lundgren, Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplanen utgörs fastigheten av 89 % produktiv skogsmark. Fastigheten har genomgående god växtlighet och bra bonitet. Skogsmarken omfattar 55,5 ha och har ett virkesförråd om 6 863 m3sk varav 6 162 m3sk är G1 skog. Skogsbruksplanen visar på mycket stor andel tillväxtskog i åldrarna 25-60 år med en årlig tillväxt om ca 319 m3sk/år. Virkesförråd per ha är 124 m3sk. Trädslagsblandning med i huvudsak tall och gran, men även viss andel löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av hjälpplanering i avdelningarna 23 och 31 om totalt 1,7 ha. Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och hjälpplanering på fastigheten.

Nyckelbiotoper/Natur- och kulturvärden

På fastigheten finns registrerad forn och kulturlämning. Utöver detta finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, forn, och eller kulturminnen registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige).

Jakt

Gällande älgjakten på fastigheten så ingår fastigheten idag i Anviken Svedje jaktlag som förfogar över en areal om ca 1 600 ha. Jaktlaget har 12-13 st medlemmar och tilldelning 2020/2021 var 8 vuxna älgar och 6 kalvar, 9 älgar per 1000 ha.

Det finns idag en upplåtelse gällande jakten som nu är uppsagd av säljaren.

Det är upp till en ny köpare att själv ansöka om inträde i ovannämnda jaktlag alt ansöka och registrera marken för egen jakt.

Småviltjakten bedrivs på den egna marken.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har ej fiskerätt.

Vägar

Fastigheten har del i Hanåsens vägsamfällighet, vilket är vägen som går upp från Pilgrimstad.

Vägen som går in på skiftet (från Hanåsens vägsamfällighet) är byggd enligt överenskommelse med ägarna till fastigheterna som vägen sträcker sig över. Vägen är idag ingen registrerad vägsamfällighet eller gemensamhetsanläggning och kostnader för underhåll erlägges vid behov av fastighetsägarna gemensamt.

Rättsförhållande

Fastighet

Bräcke Anviken 1:23, del av

Ägare

Mats Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,5 ha
Impediment 4,9 ha
Inägomark 1,0 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Summa: 62,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är under nybildning har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån stamfastigheten. Skogsmark 1 353 000 kr, Skogsimpediment 8 000 kr, Inägomark 8 000 kr, Summa 1 369 000 kr.

Inteckningar

Fastigheten säljes fri från penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Anviken och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning