Argården

Samlad byggnation, 163 ha växtlig skog, 27 031 m3sk, 44 ha inäga och bra jakt.
Areal: 243 ha
Kommun: Valdemarsvik
Objektstyp: Gård
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2018
Visning:
15/9 kl 11:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
26/9 kl 17:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
Argården är en skogsgård i Valdemarsviksbygden med ägorna väl samlade. Byggnationen omfattar två bostäder samt ekonomibyggnader. Den växtliga och produktionsinriktade skogen ger förutsättningar för ett mycket lönsamt skogsbruk. Totalt omfattar gården en landareal om 243 ha varav 163 ha skog och 44 ha inägomark. Virkesförrådet uppgår till 27 031 m3sk eller 165 m3sk per ha. Möjligheter till fina jaktupplevelser då området är känt för sina dovviltstammar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Uppförd i 1½-plan. Huset har en boyta om 120 kvm enligt försäkringsbrevet. Uppförd i stomme av timmer med brädfodrad fasad på platta - och torpargrund under tak av plåt. Nedre plan fördelas på kök, hall, två rum och badrum. Övre plan fördelas på hall sovrum, stort rum och toalett. Husets uppvärmning sker med ved och elradiatorer. På nedre plan finns järnspis, rörspis och kakelugn, på övre plan finns två öppna spisar. Vatten från grävd källa och avlopp till trekammarbrunn. Dessa är gemensamma för hela gårdscentrum. Avloppsanläggningen är utdömd av kommunen och måste åtgärdas senast 2019-11-17. Bostaden är uthyrd, uterum och tvättmaskin tillhör hyresgästerna.

Arrendatorbostaden

Uppförd i 1½-plan. Huset har en boyta om 52 kvm enligt försäkringsbrevet. Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på torpargrund under tak av tegel. Nedre plan fördelas på kök, hall och rum. Övre plan fördelas på hall sovrum och badrum. Husets uppvärmning sker med ved och elradiatorer. På nedre plan finns en järnspis och en öppen spis med insats. VA är gemensamt. Bostaden är uthyrd.

Källarstugan

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på källargrund under tak av plåt. Huset har en boyta om 40 kvm enligt försäkringsbrevet. Boytan fördelas på kök, rum med eldstad, hall och toalett. Källaren rymmer gårdens vattenanläggning med pump, hydrofor och sandfilter. Bostaden är ej uthyrd.

Gamla mangårdsbyggnaden

Bostaden står tom och är i dåligt skick.

Allötarna

Egen fastighet med beteckningen Valdemarsvik Vångsten 2:16. Bostaden står tom och är i dåligt skick.

Ekonomibyggnader

Magasin

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på platta under tak av plåt. Byggnadsytan uppgår till 81 kvm enligt försäkringsbrevet och nyttjas som förråd.

Maskinhall

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på platta under tak av plåt. Byggnadsytan uppgår till 234 kvm enligt försäkringsbrevet. Har tidigare varit uthyrd till båtförvaring.

Ladugård f.d. svinhus

Uppförd i stomme av betong/trä med delvis brädfodrad fasad på platta under tak av plåt. Byggnadsytan uppgår till 312 kvm enligt försäkringsbrevet fördelat på två garage samt två f.d. svinavdelningar.

Ladugård

Uppförd i stomme av betong/trä med delvis brädfodrad fasad på platta/stenfot under tak av plåt. Byggnadsytan uppgår till 486 kvm enligt försäkringsbrevet fördelat på loge och ladugård.

Garage

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på platta under tak av plåt. Garaget ligger längs vägen mot Vikeboda och är uthyrt. Utöver dessa byggnader finns två mindre byggnader som nyttjas som förråd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplan finns 44,6 ha inägomark fördelat på 40,7 ha åker och 3,9 ha bete. Ägaren har sökt EU-stöd på 34,84 ha åkermark. Stödrätter motsvarande sökt areal följer fastigheten. Jordarten är genomgående lerjordar. Marken är berättigad till kompensationsstöd. Nuvarande ägare har fått ca 85 000 kr i stöd. EU-ersättningen för 2018 tillfaller säljaren i sin helhet.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades 2010 av Ove Larsson, planen är sedan uppdaterad med fältbesök av Björn Fröberg under 2017. Den produktiva skogsmarken uppgår till 163,8 ha och virkesförrådet till 27 031 m3sk eller 165 m3sk per ha. Trädslagsfördelningen är talldominerad och fördelar sig på 63 % tall, 25 % gran och 12 % löv. Medelboniteten beräknas till 6,9 m3sk per ha och tillväxten anges för närvarande till ca 970 m3sk per år. I gallringsmogen ålder finns ca 17 800 m3sk och i slutavverkningsmogen ålder finns ca 8 900 m3sk.

För att uppnå kraven för certifiering enligt PEFC och FSC skall minst 5 % av den produktiva marken avsätta för naturvård antingen som Naturvård-skötsel (NS) eller som Naturvård-orört (NO). På fastigheten har totalt 0,8 ha klassats som NS respektive 8 ha som NO. Detta ger en total andel naturvård på 5,4 % vilket därmed tillgodoser certifieringskravet. Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 53,2 ha eller 32 %. Fastigheten berörs av tre naturvårdsavtal på 0,8 ha (avd. 27), 0,7 ha (avd. 29) och 1;3 ha (avd. 19). Avtalen löper i 50 år och ingicks år 2005. Två biotopskydd på 2,4 ha respektive 1,2 ha. Naturvärden på ca 0,4 ha.

Skogen har ett taxeringsvärde på 10 848 000 kr för taxeringsåret 2017. Detta baseras på arealen 158 ha och virkesförrådet 208 m3sk per ha.

Jakt

Jakten är fri för ny ägare. I området finns älg, rådjur, vildsvin och dovvilt samt övrigt småvilt.

Fiske

Fastigheten Vångsten 1:8 har andel i Vångsten FS:1 med andelstalet 1/3 tillsammans med fastigheten Vångsten 2:3. Området är på 1,55 ha enligt fastighetsregistret.

Häradsallmänning

Fastigheten Vångsten 1:8 har andel i Hammarkinds häradsallmänning med ett andelstal på 1 13/36 mantal. Utdelningen per mantal var år 2015 4 700 kr, år 2016 3 250 kr och år 2017 4 150 kr. Hammarkinds häradsallmänning består av 2 208 ha produktiv skogsmark.

En häradsallmänning ägs av jordbrukare inom ”Häradet” i proportion till det antal skattemantal (gammalt mått på skatteförmåga i jordbruksföretag) som de ägande fastigheterna har. Varje häradsallmänning har en styrelse som väljs årligen och styrelsen ansvarar tillsammans med den utsedde förvaltaren för all verksamhet.

I dag bedriver häradsallmänningarna framförallt ett modernt skogsbruk. Överskottet från verksamheten delas ut till delägande fastigheter enligt delägarnas beslut. Den totala arealen Häradsallmänningar i landet är ca 120 000 ha där det årligen avverkas mer än 500 000 m3sk skog.

Övrigt

Fastigheten Vångsten 1:8 har rätt till väg samt båtplats på fastigheten Vångsten 8:1 vid Änglo. Mot Valdemarsviken gäller strandskydd inom 150 meter. Området på fastigheten som gränsar mot Valdemarsviken har ett gynnsamt höjdläge för att eventuellt uppföra bostäder med utsikt mot viken.

Rättsförhållande

Fastighet

VALDEMARSVIK VÅNGSTEN 1:8, 2:16

Ägare

Ingela Jonsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 238,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 163,8 ha
Impediment 21,9 ha
Väg och kraftledning 4,2 ha
Inägomark 44,6 ha
Inägomark 9,1 ha
Vatten 7,8 ha
Summa: 251,4 ha

Taxeringsvärde

Se prospektet för respektive fastighets taxeringsvärden.

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 5 500 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person och för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygdsområde i Valdemarsviks kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Argården och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning