Arrende - Veberöd

Åkermark och jakt utbjudes till arrende
Areal: 25 ha
Kommun: Lund
Objektstyp: Åker
Anbudsdag: 12/10 2020
Åkermark om ca 24,19 ha utbjudes till arrende strax nordost om. Åkermarken är av klass 5 enligt den fysiska riksplaneringen. Jakten ingår i arrendet på hela fastigheten Lund Veberöd 13:2 om ca 32 ha. Arrendeperiod om ett år. Anbudsdag 2020-10-12.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Arealen åkermark som avses utarrenderas uppgår totalt till ca 24,19 ha. Stödrätter motsvarande arealen nyttjas under arrendeperioden av arrendator utan särskilt vederlag.

Åkermarken har normalt fungerande dränering.

Arrendet tillträds med all areal i vall.

Åkermarken är av klass 5 enligt den fysiska riksplaneringen.

Vägar, diken mm

Arrendator svarar för vägunderhåll och vinterväghållning avseende arrendeställets tillfartsvägar för eget behov. För kostnader och förpliktelser avseende vägsamfälligheter, samfällda dikningsföretag samt andra samfälligheter svarar jordägaren. Arrendator svarar för underhåll och vård av diken och brunnar. Det åligger arrendatorn att tillse att dikesögon hålles öppna samt att samlings- och rensbrunnar vid behov rensas.

Byggnader

Inga byggnader ingår i arrendet.

Arrende

Utarrendering sker med en avtalstid om ett år i taget. Arrendet tillträds den 14 mars 2021. Arrendebetalning sker i förskott med halva beloppet 14 mars och resterande belopp 1 oktober arrendeåret.
Arrendet avlämnas med vall som vid arrendets tillträde, enligt överenskommelse innan kontraktsskrivning.
Flyghavre kan förekomma i mindre omfattning, arrendatorn är skyldig att plocka bort eller bekämpa flyghavren.
Losta kan förekomma, arrendatorn är skyldig att bekämpa losta samt begränsa dess spridning.

Fleråriga åtagande finns ej.

Arrendatorn har fri brukningsrätt med undantag för salixodling eller motsvarande gröda med djupt rotsystem. Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga medgivande sprida slam på åkermarken.
Växtnäringsbalans ska upprätthållas under arrendeperioden. Arrendestället skall vårdas och underhållas av arrendator.

Stödrätter motsvarande arrenderad areal hyrs av arrendator under arrendeperioden och återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Jakten ingår i arrendet och avser jakträtten på hela fastigheten Lund Veberöd 13:2. Fastigheten Lund Veberöd 13:2 består av ca 32 ha fördelat på 24,19 ha åkermark och resterande del skog och övrig mark.

Planer, bestämmelser

Naturreservat 1968-06-14 12-vom-47
Klingavälsåns Dalgång(karups Ängar)
Natura 2000-område 2002-05-00 1281k-ö1089
Klingavälsån

Villkor

Intresseanmälan med angivande av anbud på arrendet exkl. moms skall inges senast måndagen den 28 september 2020, företrädelsevis på bifogad anbudsblankett.
Anbud skickas via post till Areal, Stortorget 15, 235 31 Vellinge märk kuvertet ”Arrende - Veberöd”. Anbud kan även skickas via e-post till [email protected], märk ämnesraden ”Arrende - Veberöd”. Jordägarna förbehåller sig fri prövningsrätt. Ingen syn skall hållas.

Visning och information

Undersökning/besiktning av åkermarken sker på egen hand. Visning sker efter överenskommelse med Karl- Johan Hansson, 0727-00 16 70, 040-46 67 90
För vidare information om arrendet vänligen kontakta fastighetsmäklaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Lund Veberöd 13:2

Taxeringsvärde

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning