Asasjön

Skog norr om Bergby
Areal: 43 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 600 000 SEK
Anbudsdag: 1/12 2023
Skogsfastighet om 38 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 6 500 m³sk i Gävle kommun. Jakträtt i viltvårdsområde.

Skogsfastighet om totalt ca 43,0 hektar mark varav 37,8 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten består av tre skiften belägna norr om Bergby, ca 35 km norr om Gävle. Virkesförrådet uppskattas till ca 6 500 m³sk vilket ger ett medelförråd om 173 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,0 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar. Fastigheten har god tillgänglighet genom ett väl utbyggt vägnät. Intill sjön Asasjön finns även två enklare stugor med komplementbyggnader. Jakträtt i Häckelsäng viltvårdsområde som omfattar ca 4 300 hektar jaktmark.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Asasjön

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 33 bilder
Visa alla 33 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Björn Karlsson, Skog & Fritid i Bollnäs AB på uppdrag av Mellanskog under september månad 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 37,8 hektar med ett beräknat virkesförråd om 6 554 m³sk vilket ger ett medelförråd om 173 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,0 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 265 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 62 % tall, 30 % gran och 8 % löv. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på yngre och medelålders gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Häckelsäng viltvårdsområde vilket omfattar ca 4 300 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare, björn och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området. För kontaktuppgifter till jaktledare kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Jakträtten är för närvarande muntligt upplåten och tillgänglig för köparen från 2024-07-01.​

Stugor

Vid Asasjön på skifte 1 i avdelning 3 i skogsbruksplanen finns två stugor med några mindre komplementbyggnader.

Den ena stugan är uppförd på stenplintar med stomme i trä under plåttak. Stugan inrymmer ett allrum med uppvärmningsmöjligheter genom en braskamin.

Den andra stugan är uppförd på träplintar med stomme i trä under plåttak. Stugan inrymmer ett allrum med uppvärmningsmöjligheter genom en kamin.

Nuvarande ägare har nyttjat stugorna endast under sommartid. Enkel standard där el, vatten eller avlopp saknas. Bygglov och strandskyddsdispens är ej sökt.

Forn- och kulturlämningar

Det finns tre kulturlämningar registrerad på fastigheten i form av ett område med skogsbrukslämningar, en kolningsanläggning och en grävd ränn (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten. En del av fastigheten, avdelning 7 (myr) om 0,9 hektar och i avdelning 8 (skogsmark) om 2,1 hektar i skogsbruksplanen är beläget inom Häckelsäng Högmosse och Gnagmurs naturreservat, registrerat 2011-02-15 och Axmar Högmosse och Gnagmur Natura 2000-område, registrerat 2005-03-17. Avdelning 8 är redovisad som skogsmark och inkluderad i skogsbruksplanen. Fastigheten omfattas även av ett vattenskyddsområde som berör skifte 3 i skogsbruksplanen (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Gävle Axmar Ga:1, vägar som förvaltas av Rörmursvägens samfällighetsförening som berör skifte 1 i skogsbruksplanen (Asasjövägen). Fastigheten har även del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning. Tappmursvägen (skifte 2), denna vägsträckning förvaltas gemensamt av berörda markägare. Obs: Det finns vägbom vid gamla E4:an (väg 583) som periodvis står öppen. Om behov finns så kontakta fastighetsmäklare Daniel Leanders, 070-002 59 70 för nyckel.

Andel i samfälligheter

Fastigheten har också andel i samfälld mark som administreras av Axmarbyns samfällighetsförening. Se mer info under rättigheter.

Undersökningstillstånd

Företaget Bergby Lithium AB har erhållet undersökningstillstånd på ett 1 252 hektar stort område som delvis berör fastigheten (skifte 2 enligt skogsbruksplanen). Undersökningstillstånd som avser litium och tantal med tillståndsid 2021:41 enligt minerallagen för området Bergby nr 5. Undersökningstillståndet gäller i tre år från den 24 maj 2021 till den 24 maj 2024.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av en penninginteckning om 550 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån övertas av köparen.

Städning och lös egedom

Byggnaderna överlåtes i nuvarande skick. Byggnaderna och marken kring stugorna överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten (och tillhör säljaren) övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av stugorna. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar.

Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Gävle Häckelsäng 4:14

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 42,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,8 ha
Myr/kärr/mosse 4,7 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 43,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 2 039 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 2 051 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 550 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-12-01
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier