Åsbo Löneboställe

Åsbo Löneboställe, vackert belägen gård i böljande landskap.
Areal: 92 ha
Kommun: Boxholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/11 2021
Visning:
26/10 2021
Visning sker efter tidsbokning.
Vackert belägen gård i Åsbodalens böljande landskap. Åsbo Löneboställe erbjuder en trevlig huvudbyggnad uppförd på 1920-talet och ekonomibyggnader i gott skick. Utöver dessa byggnader finns även en arbetarbostad och ytterligare ekonomibyggnad som är uthyrda. Gårdens totala areal uppgår till ca 92 ha varav 45 ha åkermark, 14 ha naturliga betesmarker och 10 ha skog. Fastigheten har ca 2 km gräns mot Åsboån i öster och ca 800 m gräns mot Svartån i norr vilket tillför stora rekreationsvärden till gården. De omväxlande markerna och gårdens vattenarealer ger fina möjligheter till både jakt- och fiskeupplevelser.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman Dickson
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (31)

Foto: Johan Westman Dickson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbyggnad

Med vacker utsikt över Åsbodalen ligger gårdens huvudbyggnad. Byggnaden omgärdas av en lummig trädgård och nås från vägen via björkallé. Bostaden uppfördes 1925 med trästomme och träpanel med locklist vilandes på halv källargrund och halv torpargrund med naturstensfot. Byggnaden har sadeltak med yttertak i betongtegel. Fönster är av äldre kopplad tvåglastyp och uppvärmning sker via vattenburet system från modern vedpanna från Atmos om 40 kW med ackumulatortank om totalt 1500 l, panna och ackumulatortankar är belägna i ett uthus. Vatten tas från källa belägen ned mot Åsboån och avlopp leds till äldre system. Den höga interiöra takhöjden om 2,7 m ger en fin rymd i bostaden.

Enligt taxeringen uppgår boytan till 170 m2 och biytan till 60 m2. Genom huvudentrén nås hall med matta på golv. Vid hallen finns en mindre wc med äldre klinker på golv. Den norra delen av byggnaden rymmer köket med matta på golv och äldre köksinredning med laminerade luckor samt rostfri diskbänk och äldre köksspis. I köket finns även skafferi och förråd samt en groventré med matta på golv. Vid groventrén finns även ett mindre torkrum med handfat. Nedre plan rymmer vidare tre rum med massiva trägolv, ett av rummen har en öppen spis. Övre plan rymmer hall, tre rum varav ett större och två med massiva trägolv samt badrum med wc och dusch. Här finns också snedgarderober. Källaren, som omfattar en del av byggnadsytan, rymmer f.d. pannrum, enklare tvätt- och duschutrymme samt matkällare. Interiört håller byggnaden en äldre standard vad avser ytskikt och våtutrymmen. Fiberbredband finns framgrävt till tomtgräns.

I anslutning till huvudbyggnaden ligger ett uthus uppfört i trä under sadeltak med yttertak i lertegel. Byggnaden rymmer förutom pannrummet även förrådsutrymmen.

Arbetarbostad

Ett stycke söder om gårdscentrum ligger en arbetarbostad med egen tomt. Bostaden ligger vackert med utsikt över Åsbodalen och Åsboån. Byggnaden uppfördes under 1940-talet med hel källargrund, stomme och fasad i trä under sadeltak med yttertak i betongtegel. Vatten är gemensamt med övriga gården och avlopp sker till enskilt äldre avloppssystem beläget på tomten. Uppvärmning sker med luftvärmepump och kombipanna för ved, olja och el till vattenburet system. Enligt taxeringen uppgår boytan till 68 m2 och biytan i källaren till 68 m2. Bostaden rymmer två rum med laminatgolv, kök med äldre inredning och matta på golv, hall samt badrum med wc och dusch. Källaren rymmer tvättstuga, pannrum och matkällare. Bostaden håller en enklare men välskött standard. I trädgården finns även ett uthus uppfört i trä under sadeltak med yttertak i betongtegel.

Arbetarbostaden, uthus och tomt är uthyrt till en kallhyra om 4 000 kr/mån.

Energideklaration

Det finns energideklarationer och överlåtelsebesiktningar upprättade för de två bostäderna på gården. Energideklarationerna och besiktningsprotokoll erhålles av fastighetsmäklaren, materialet kommer finnas tillgängligt vid visning.

Ekonomibyggnader

Ladugård och loge m.m.

På gården finns det en större ladugård och loge uppförd 1884 med timrad djurdel och logdel med plank, yttermått ca 14 x 46 m. Byggnaden har sadeltak med yttertak i plåt. Det finns även murad tillbyggd del som rymmer f.d. mjölkrum, servicerum, mindre personalrum och wc med dusch med enklare standard. Djurdelen har inredning kvar för uppbundna mjölkkor med foderbord i mitten. Djurdelen rymmer även 6 mindre boxar på spaltgolv. Över denna del finns en stor skulle med körbana på den västra gaveln. Logdelen är uppdelad i två nivåer med uppställningsytor på bra gjutna golv. Avdelningen längst mot öster är på senare år anpassad för en lösdrift på djupströbädd då man murat upp en interiör sockel m.m. Stallarna har inte varit i bruk på ett antal år. När stallet var i drift nyttjades en gjuten gödselplatta, ca 17 x 15 m, på den södra långsidan för fastgödseln och en gödselbrunn för flytgödseln. I anslutning till stallet finns även tre plansilofack i betong om ca 7 x 20 m vardera.

Maskinhall

På gården finns en rejäl maskinhall uppförd på gjuten platta med fribärande stålstomme och plåtfasad under sadeltak med yttertak i plåt. Hallen mäter ca 14 x 26 m i yttermått. Hela byggnadsytan utgör en öppen hall med bra frihöjd med större portar på den östra långsidan. El finns draget i byggnaden.

Traktorgarage och magasin

Vid gårdscentrum finns även ett garage uppfört i trä med ett tillbyggt traktorgarage under snedtak. Byggnaden har yttertak i plåt, el finns draget. Magasinet är uppfört på 1930-talet i trä på en plintgrund. Byggnaden har två magasinsplan och sadeltak med yttertak i lertegel. Byggnaden har historiskt nyttjats som spannmålsmagasin. Spannmålskrossen finns fortfarande kvar från den tiden man bedrev mjölkproduktion på gården.

Häststall

Strax väster om ladugården ligger det ett häststall. Byggnaden är uppförd med timmer under sadeltak med yttertak i plåt. Förutom två boxar på gjutet golv rymmer byggnaden sadelkammare. På den södra gaveln finns en påbyggd s.k. utebox. Sommarvatten finns draget till byggnaden.

F.d. mobilitetsförråd

Norr om järnvägen i fastighetens norra del ligger två ekonomibyggnader som historiskt nyttjats som mobilitetsförråd. Den större byggnaden är uppförd i trä under sadeltak med yttertak i plåt. Byggnaden mäter ca 17 x 85 m och håller ett gott exteriört skick, el finns draget i byggnaden. Byggnaden är uthyrd till en hyra om 35 000 kr/år och nyttjas som lager och förråd. Den mindre ekonomibyggnaden är även den uppförd i trä under sadeltak med yttertak i eternit, yttermått ca 11 x 30 m. Interiört har byggnaden ett stort kallt utrymme med jordstampat golv. Denna byggnad är inte uthyrd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på Åsbo uppgår enligt SAM-ansökan och egen uppmätning till totalt ca 45,36 ha. Arronderingen är för trakten normal och jordarten är övervägande lättare leror med inslag av något styvare partier och lättare sandjord. Jordarna har historiskt brukats konventionellt med en stor andel vall, delar av åkermarken har nyttjats som betesmark. Gårdens betesmark ligger delvis i anslutning till gårdscentrum men även längs med Åsboån och Svartån uppe i nordväst. Det totala betesarealen som man söker stöd för uppgår till 14,42 ha. Stödrätter motsvarande sökt åker- och betesareal ingår i överlåtelsen utan särskilt vederlag. Åker- och betesmarken är utarrenderad till och med 2021-12-31.

Skogsmark

Fastighetens totala skogsareal uppgår till ca 10 ha och är främst belägen i anslutning till betesmarkerna och åarna i norr. Säljarens bedömning är att det totala virkesförrådet uppgår till ca 1 900 m3sk och hela 98 % av virkesförrådet bedöms vara löv. Merparten av skogsmarken är sumpskogar med sämre bärighet och skogar klassade som nyckelbiotop varmed något traditionellt skogsbruk inte har bedrivits i större omfattning på fastighetens skogsmarker. Länsstyrelsen har visat intresse för att bilda naturreservat i skogs- och delar av betesmarken i anslutning till Lillån och Svartån i fastighetens nordvästra del. Diskussioner om reservatsbildning har pågått under flera år. Nuvarande markägare tillsammans med flertalet andra berörda markägare har varit positiva till bildande av reservatet. För vidare information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Nyckelbiotoper

Det finns flera nyckelbiotoper som berörs fastigheten i nordväst, väster om järnvägen. Ett område på en höjd med gamla ekar strax nordväst om det f.d. mobilitetsförrådet berörs av två olika nyckelbiotoper avseende lövnaturskog och hagmark. Totalt berörs ca 2,8 ha inom fastigheten av dessa två nyckelbiotoper. Vidare berörs ett område om ca 1,5 ha inom fastigheten längst i nordväst av en nyckelbiotop avseende sekundär lövnaturskog ned mot Lillån. I anslutning till Svartån finns också ett antal områden som av Skogsstyrelsen är klassad som sumpskog. För vidare information om dessa markområden gå in på www.skogsstyrelsen.se och nyttja deras karttjänst ”Skogens Pärlor”.

Jakt och fiske

Jakten på Åsbo Löneboställe är för en köpare fri att nyttja från och med tillträdesdagen. Jaktbart vilt är främst vildsvin, älg, rådjur och samt övrigt i trakten förekommande småvilt. Gårdens långa strandremsor och vattenarealer i Svartån och Åsboån ger också en fin möjlighet till jakt på sjöfågel så som änder och gäss. Eventuella jaktrelaterade inventarier som i dagsläget finns på gården ingår inte i fastighetsöverlåtelsen. Gården har fiske i Svartån och Åsboån. Fisket i Svartån är del av Öringe Mjölby Fiskevårdsområde, fiske med fiskekort omfattar ej kräftor som därmed är förbehållet fastighetens ägare.

Rättsförhållande

Fastighet

Boxholm Åsbo 1:1

Ägare

Prästlönetillgång, Svenska Kyrkan 1/1

Areal

Arealuppgift saknas i fastighetsregistret. Enligt uppmätning i Metrias kartprogram SeSverige uppgår fastighetens totala areal till 91,84 ha. Fastigheten har även vattenareal i Svartån och Åsboån.

Taxeringsvärde

Fastigheten har ingen beslutat taxeringsvärde för taxeringsåret 2020 då fastigheten varit föremål för en fastighetsombildning i närtid.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Säljaren avser sälja fastigheten till en fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman Dickson
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Åsbo Löneboställe och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning