Äskekärr

Virkesrik skogsfastighet med 30 000 m3sk. Bra arrondering och tillgänglighet.
Areal: 173 ha
Kommun: Mariestad
Objektstyp: Skog
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/9 2019
Virkesrik skogsfastighet med god bonitet, bra tillgänglighet och egen jakt. Äskekärr omfattar sammanlagt 173 ha mark varav 164 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på hela 30 000 m3sk och en bonitet på 8,5 m3sk. Till Äskekärr hör även en liten maskinhall.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Äskekärr är en rejäl skogsfastighet med bra arrondering som omfattar 163,7 ha produktiv skogsmark. Skogen är välskött och har sin övervikt mot yngre skog och slutavverkningsmogna barrskogsbestånd. Bra drivningsförhållanden och väl utbyggt vägnät inom fastigheten med nära till allmänna vägar gör tillgängligheten mycket god.

Virkesförrådet uppgår till 30 000 m3sk, enligt skogsbruksplan upprättad maj 2019. Detta gör att Äskekärr idag har ett genomsnittligt virkesförråd på hela 185 m3sk/ha vilket är högre än genomsnittet för området. Noterbart är att under planperioden lämnas ett avverkningsförslag på hela 19 500 m3sk, nästan uteslutande föryngringsavverkningar. Notera då skogsvårdslagens regler om skog yngre än 20 år. Boniteten uppgår till 8,5 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är 750 m3sk/år. Trädslagsfördelningen är gran 61 %, tall 23 %, björk 14 % och asp 2 %. Informationen är hämtad ur bifogad skogsbruksplan.

Äskekärr omfattar två registerbeteckningar, en belägen i Mariestads kommun och en i Gullspångs kommun. Dessa kan om säljaren finner det fördelaktigt avyttras var för sig. Fastigheten som är belägen i Mariestads kommun gränsar mot Askeviks camping och fastigheten i Gullspångs kommun har ett skifte med gräns mot Vänern.
Mariestad Äskekärr 1:7 utgör ca 147,7 ha varav ca 140,3 produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 26 700 m3sk vilket motsvarar 190 m3sk/ha.
Gullspång Ekenäs 1:16 utgör ca 26,1 ha varav ca 23,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 400 m3sk vilket motsvarar 144 m3sk/ha.

Jakt

Det finns flera jaktbara viltslag på fastigheten och viltillgången bedöms som god där rådjur och älg är vanligast förekommande. Även vildsvin förekommer allt mer frekvent. Jakten är tillgänglig för köparen vid tillträdet.

Maskinhall

Mindre maskinhall lämplig som förvaringsutrymmen för traktor, material eller liknande. Byggnaden har trästomme och plåttak.

LIS-Område

Gullspång Ekenäs 1:16 är delvis belägen inom ett LIS område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen), vilket innebär att Gullspångs kommun i sin översiktsplan från 2014 har angivit fastigheten som möjlig till exploatering. LIS området avser endast del av fastigheten där strandskyddet normalt begränsar byggnation. I antagandehandlingen från december 2013 framgår att: ”Kommunens bedömning är att området är lämpligt för fortsatt utveckling med fritidsboende, turism/ småföretagande och friluftslivsanknuten verksam- het i form av allmänt tillgänglig/a småbåtshamn/ar, och på så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Utvecklingens omfattning får vägas mot möjligheterna att ordna hållbara lösningar för VA och för- bättrade förutsättningar för kollektivtrafiken inom ramen för kommande detaljplanering.” Antagandehandlingen finns att hämta på på www.gullspang.se.

Radiomast

Avtal om radiomast med 3G Infrasturucture services AB finns som inbringar en årligt arrende om ca 13 000 kr. Avtalet upphör 2022-⁠07-⁠15.

Rättsförhållande

Fastighet

Mariestad Äskekärr 1:7, Gullspång Ekenäs 1:16

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 188,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 163,7 ha
Väg och kraftledning 4,4 ha
Övrigmark 5,0 ha
Summa: 173,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 8308000 kr

Förvärvstillstånd

Då fastigheten i Gullspång ligger i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen krävs förvärvstillstånd för fysisk person. Om köparen inte bor inom Gullspångs kommun är kostnaden för ansökan är 3 700 kr. För boende inom kommunen krävs enbart en anmälan. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) krävs alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning