Aspamarken

Sjöläge med skog
Areal: 39 ha
Kommun: Askersund
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 800 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2022
Västerläge intill sjö med egen strandlinje. Goda boniteter med välskött skog i tillväxtålder. Möjlighet till jakt och fiske. Betjänande byggnation med övernattningsstuga, ekonomibyggnader och uthus.

Aspamarken ligger i kanten av Tivedens djupa skogar. Här övergår det brutna landskapet kring Vättern till att vara mer böljande med skogbevuxna berg och mellanliggande sjöar. Fastigheten erbjuder ett fantastiskt läge invid Norra Asplångens östra strandkant. Skogen har mycket goda sluttningsboniteter. De senaste åren har skogsvård och huggningar skett över i princip hela fastigheten vilket har gjort att skogen ligger väl i fas med sitt behov av skogliga åtgärder. På fastigheten finns även byggnation i form av uthus och ekonomibyggnader.

För den som är intresserad av att uppföra en ny bostadsbyggnad på fastigheten kan det vara bra att veta om att det kan bli lättare att bygga närmare vattnet i och med regeringens beslut om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet.

Välkommen till Aspamarkens skogar och sjöläget vid Norra Asplången!

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Aspamarken

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder

Visa alla 49 bilder
Visa alla 49 bilder

Foto: Alexander von Sydow.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Den gamla tomten och det nya strandskyddet

När nuvarande ägare tog över fastigheten så fanns en äldre mangårdsbyggnad på gårdscentrum. Tyvärr var den i för dåligt skick för att kunna rädda och densamma revs för några år sedan. Grundmuren går fortfarande att hitta öster om den gamla ladugården. Kring gårdscentrum finns kulturspåren kvar i form av äppelträd, körsbärsträd, syrenhäckar, rabarber och annan karaktärsbildande växtlighet. För den intresserade finns det flera lämpliga platser på och kring gården, förutom mangårdsbyggnadens ursprungliga placering, där det borde gå att återuppföra en bostadsbyggnad. Sannolikt går det även att uppföra byggnation närmare vattnet för den som vill det. Förhandsbesked för bygglov eller bygglov är ej sökt av nuvarande ägare.

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga i strandnära gles- och landsbygd. Föreslagna lagändringar i propositionen träder i huvudsak i kraft den första juli 2022. Differentieringen innebär bland annat att strandskyddsområdet minskas från 100 till 25 meter vid små insjöar och smala vattendrag. En köpare som är intresserad av att bygga nära vatten bör själv undersöka var tänkt byggnation är möjlig.

Övernattningsstugan

Byggnaden är trevligt placerad i ett soligt och öppet läge. Innan skogen växte upp nedanför stugan var det en fin utsikt över Norra Asplången i väst. Byggnaden är uppförd 1990 på plintar, i trä, under tak belagt med plåt. Densamma inrymmer ett rum och nuvarande ägare har nyttjat stugan för övernattning i samband med skogsvård, jakt och fiske. Byggnadsarea på mark om ca 10 kvm samt framförliggande altan under tak om ca 6 kvm.

Nedanför stugan finns även ett avträde uppfört i trä under plåttak.

Driftskostnader

Driftkostnaderna, nedan, bygger på säljarens faktiska kostnader det senaste året. Säljaren har endast använt gården för övernattning i samband med skogsvård, jakt och fiske.

El: 3 136 kr/år (inklusive nätavgift).
Väg: 234 kr/år.
Försäkring: 4 491 kr/år.

Totalt: 7 861 kr/år eller ca 655 kr/månad.

Ekonomibyggnader

Gamla ladugården

Byggnaden är uppförd med putsad och uppmurad lecablocksstomme samt brädfodrad träregelstomme. Taket är belagt med plåt. Underlaget är gjutet i den gamla fädelen samt brädlagt i logdelen. Ovan den gamla fädelen finns en brädlagd skulle. Nytt elskåp och nytt uttag för trefas-el är installerad på ytterväggen (2020). Byggnadsarea på mark om ca 210 kvm varav ca 115 kvm utgörs av logen men fri takhöjd. Samtliga ekonomibyggnader och övriga uthus är uppförda från slutet på 1800-talet in till början och mitten av 1900-talet.

Magasinet

I vinkel mot den gamla ladugården är magasinet uppfört med brädfodrad träregelstomme. Taket är belagt med eternit. Underlaget varierar från uppgrusat till brädlagt. Byggnaden inrymmer vagnslider, förrådsutrymmen, vedbod, snickarbod samt ett brädlagt magasin på övre plan. Intill byggnaden finns även ett tillbyggt avträde. Byggnadsarea på mark om ca 100 kvm.

Timmerlogen

Byggnaden är uppförd intill magasinet med timmerstomme under tak belagt med eternit. Underlaget är brädlagt. Byggnaden inrymmer ett öppet förrådsutrymme. Byggnadsarea på mark om ca 49 kvm.

Övrig byggnation

I utkanterna av det gamla gårdscentrat finns ytterligare tre byggnader uppförda i form av en gammal smedja, en slakt- och bykstuga samt en gäststuga. Byggnaderna är uppförda i trä under tak belagt med plåt eller tegelpannor. Byggnadsarea på mark om ca 10 kvm, ca 12 kvm samt ca 20 kvm.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på fastigheten uppgår till 38,4 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i april 2022 (Lars Densborn, Sydved). Sedan planens upprättande har fastighetsägaren upparbetat enstaka vindfällen samt genomfört röjning av i stort sett hela avdelningarna 7, 8, 22 och 23. Röjningsåtgärderna är ej uppdaterade i bifogade planbilagor. Inga andra åtgärder, som medfört en minskning av volymen stående skog, har genomförts.

Totalt virkesförråd på försäljningsobjektet är 3 944 m3sk enligt upprättad skogsbruksplan. Detta ger ett medeltal om 103 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 9,2 m3sk per ha och år. Skogsmarkens sluttningar bedöms vara mycket gynnsamma för skogens växtlighet. Trädslagsfördelningen är tall 23 %, gran 50 % samt löv 27 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 219 m3sk per år. Under den första tillväxtsäsongen bedöms tillväxten vara något högre, 222 m3sk. Avverkningsförslaget under planperioden är 693 m3sk. Av denna volym består 611 m3sk av föryngringsavverkning, 68 m3sk av gallringsuttag samt resterande 14 m3sk av uttag från naturvårdande skötselåtgärder. Skogsmarken har en dominans av växtkraftig röjningsskog i 5–15-årsåldern (50 % av arealen) men en stor del av skogen består även av yngre till medelålders gallringsskog i 35–55-årsåldern (43 % av arealen).

Fastigheten är välskött utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder. Tillgången till väg är god och all skogsmark går att nå från den egna egendomen. Inga nämnvärda, naturliga, drivningshinder föreligger på innehavet.

För övrig skoglig information, se bifogade delar ur skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs av en nyckelbiotop (ca 1,54 ha av avdelning 13) i form av gammal barrskog i blockrik terräng. Övriga, registrerade, naturvärdens saknas. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är ej upplåten. Densamma övergår till köparen på tillträdesdagen.

I nuläget ingår fastigheten i Tiveden ÄFO samt i Aspabruks ÄSO och KSO.

Tillgången på vilt är god med jaktbart vilt som älg, kronhjort, vildsvin, skogsfågel, rådjur och annat småvilt.

Fiske

Norra Asplångens klara vatten inhyser vanlig insjöfisk. Det är gott om gädda och abborre. Sjön erbjuder även ett bra kräftbestånd.

Enligt fastighetsregistret har fastigheten vattenareal i form av ej arealredovisat vattenområde i Norra Asplången samt 10 % av stamfastighetens andel av fisket i Norra Asplången.

En traktorväg går från gården ned till en fin och skyddad naturhamn där det går lätt att lägga i och ta ur båt ur sjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Askersund Aspamarken 1:30

Ägare

Anders Gustafsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret är 38,7876 ha. Därtill ej arealredovisat vattenområde i Norra Asplången. Areal enligt fastighetskartan (Metria) är 39,17 ha. Areal enligt upprättad skogsbruksplan. Produktiv skogsmark: 38,4 ha. Övrig landareal: 0,9 ha. Summa landareal: 39,3 ha.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet endast bebyggd med ekonomibyggnad (typkod 122), hel registerfastighet. Taxeringsår 2020. Taxeringsvärden enligt nedan. Skogsmark: 3 392 000 kr. Skogsimpedimentmark: 6 000 kr. Ekonomibyggnad: 54 000 kr. Summa: 3 452 000 kr.

Inteckningar

Fastigheten är intecknad med fem pantbrev om totalt 2 673 000 kr. Samtliga av dessa är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Aspamarken & vill bli kontaktad

Mäklaren för Aspamarken kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier