Äspön

Välskött skogsfastighet med produktiva bestånd kombinerade med vilthållande mossmarker.
Areal: 102 ha
Kommun: Töreboda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 6/12 2019
Välskött skogsfastighet med produktiva bestånd kombinerade med vilthållande mossmarker. Av den totala arealen om drygt 100 ha så utgörs ca 82 ha av produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 11 100 m3sk. Skogsskötsel vägnät och arrondering är samtliga av högsta klass.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (18)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten erbjuder variationsrika marker med Degermossen som granne i väster och Äspemossen som utgör en del av fastigheten i den östra delen. Däremellan på den s.k. Äspön växer skogen ståtligt på produktiv skogsmark som har har brukats aktivt och omsorgsfullt under en längre tid. Av den produktiva skogsmarken så utgörs drygt 20 ha av mer lågproduktiv tallskog i anslutning till Äspemossen. En stor del av denna areal var tidigare klassad som impediment.

Den produktiva skogsarealen uppgår till ca 82 ha och finns samlad i ett välarronderat skifte med god tillgänglighet via två skogsbilvägar som leder ut till väg 201. Merparten av skogsmarken utgörs av barrskog i huggningsklass G1, men fastigheten rymmer även väletablerade röjningsbestånd och ett par slutavverkningsbara beståd. Av det totala virkesförrådet utgör tall 80 %, gran 16 %, och björk 4 %. Skogen är mycket välskött. Enligt skogsbruksplanen finns endast röjningsbehov på 2,6 ha. I dagsläget finns inga barkborreskador förutom enstaka träd.

Virkesförrådet bedöms enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgå till ca 11 100 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på ca 135 m3sk/ha. Medelbonitet enligt skogsbruksplanen har bedömts till 6,2 m3sk och den löpande tillväxten till ca 480 m3sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1 700 m3sk, varav knappt 300 m3sk som föreslagen slutavverkning.

Information kring skogstillståndet är hämtad från bifogade utdrag ur skogsbruksplan, upprättad under oktober 2019.

Naturreservatet Degermossen är under bildande, vilket medfört att 3,8 ha av skogsmarken har avsatts genom avtal om intrång. På denna arealen är brukningsrätten fråntagen fastigheten, som dock behåller ägaderätten och rätten att jaga på den berörda arealen. Säljaren har erhållit ersättning för intrånget och skogsmarken med dess virkesförråd är ej medräknat i skogsbruksplanens sammanställning. Reservatets gränser är ej uppmärkta, vilket kommer ske först när det är formellt bildat.

Impediment

Ca 15 ha av fastighetens areal utgörs av skogligt impediment. Denna mark finns i Äspemossen och producerar för lite virke/år för att klassas som produktiv skogsmark.

Jakt

Fastigheten erbjuder goda förutsättningar för jakt med mossarna som tilltalande biotoper för viltet. Vanligt förekommande viltslag är älg, rådjur, vildsvin samt övrigt småvilt och förekomst av skogsfågel.

Jakträtten är muntligen upplåten till 2020-06-30 och övergår först därefter till ny ägare. Den utrustning såsom jakttorn m.m. är jakträttsinnehavarens egendom och ingår således ej i fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad kulturhistorisk lämning genom en kolningsgrop i fastighetens sydöstra gräns, avdelning 36 enligt skogskartan.

F.d. grustäkt

I avdelning 37 vid den östra vändplanen finns en f.d. grustäkt med möjlighet att ta ut grus för eget behov.

Rättsförhållande

Fastighet

Töreboda Bällefors-Kyrketorp 3:5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 101,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 81,6 ha
Impediment 15,3 ha
Övrigmark 1,1 ha
Skog med restriktion 3,8 ha
Summa: 101,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 402 000 kr
Skogsimpediment 99 000 kr
Summa: 3 501 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 500 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Äspön och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning