Bäck

Areal: 47 ha
Kommun: Mora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 16/12 2019
Fastigheten är lättillgänglig med direkt anslutning till väg i väster och öster. Ca 40 ha produktiv skogsmark med ca 4 079 m³sk varav 2 900 m³sk i slutavverkningsmogen skog. Den slutavverkningsmogna skogen har en tallandel på 95 %.
Tillväxten för Närvarande 128 m³sk/år. Ingår i Våmhus Viltvårdsområde med jakt på ca 24 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (20)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består av två skiften som ligger intill varandra. Totalt 40,1 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 079 m³sk, vilket motsvarar ca 102 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 88 % av virkesförrådet medan gran har 7 % och lövträd har 5%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 128 m³sk.
För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Jerker Axelsson juli 2019.

Jakt

Fastigheten ingår i Våmhus Viltvårdsområde med jakt på ca 24 000 ha.
Kontaktperson är Johan Hed, 070-334 32 15
Jakten utarrenderad tom 30/6-2020

Fiske

Fiske kan bedrivas inom Mora-Våmhus FVOF. Markägare kan lösa årskort till ett pris om 200 kr/år
http://www.mvfvof.se/

Natur och kultur

Fastigheten berörs ej enligt Se Sverige av några Planer, Nyckelbiotoper eller Fornlämningar.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Rättsförhållande

Fastighet

Mora Bäck 92:1

Ägare

Dagny Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,1 ha
Impediment 6,9 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 47,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 019 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 1 031 000 kr

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom sk glesbygdsområde. Ansökningsavgift 3 700 kr. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. För juridiska personer är avgiften 5.700 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Senast inkomna fastigheter till försäljning