Bäckan

Vägnära skog
Areal: 31 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 100 000 SEK
Anbudsdag: 16/6 2023
Lättillgänglig obebyggd skogsmark vid Bäckan med jakt i viltvårdsområde.

Vid Bäckan, ca 3 mil nordväst om Ljusdal, finner du här en obebyggd fastighet med ca 27 ha skogsmark lättillgängligt belägen invid allmänna vägar. Huvudsakligen medelålders skogar med intressant trädslagsfördelning och ett samlat virkesförråd om ca 4 800 m³sk. På fastigheten finns dessutom ca en hektar inägomark. Möjligheter till jakt i viltvårdsområde om ca 22 000 ha

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Bäckan

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt en skogsbruksplan upprättad i april 2023 av Jan Andersson Skogstjänster uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 27,7 ha. Virkesförrådet har beräknats till 4 873 m³sk vilket ger ett medelförråd om 176 m³sk/ha, fördelat på flertalet åldersklasser men där drygt halva arealen har skog i åldersklasserna 30-49 år. Trädslagsfördelningen utgörs till 25 % av löv, 41% av tall och 34% av gran. Boniteten anges till 5,7 m³sk per hektar och år och den löpande tillväxten beräknas för de kommande 10 åren utgöra 183 m³sk/år.

Sammantaget en trevlig fastighet med fina gallrade skogar och en intressant trädslagsfördelning på god skogsmark. Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Åker- och betesmark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 1,0 ha och återfinns huvudsakligen i sydost. Marken har hävdats av annan för att hålla landskapet öppet och berörs vid dess sydvästra del av ett Natura 2000-område utgörande slåtteräng.

Vägar

Fastigheten har andel i Ljusdal Onsäng GA:7, väg.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Ljusdals Södra och Västra VVO om totalt ca 22 000 ha. Älgjakt bedrivs inom fem sektioner, småviltsjakt utövas över hela området. Roland Fredholm, 070-601 07 64, är ordförande i viltvårdsområdet och kan svara på frågor.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Ljusdals fiskevårdsområde. För mer information, se www.ljusdalsfvo.se

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägars bärighet, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under Prospekt & Dokument.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Rolfhamre 2:9

Ägare

Stig Andersson Db 1/1
Charlotte Andersson
Bosse Andersson
Caroline Kjaergaard

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 23,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,7 ha
Impediment 0,8 ha
Inägomark 1,0 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 31,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 4 000 kr
Skogsmark 1 214 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 1 222 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-16
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier