Bäckatorp

Fastighet med 24 ha skogsmark, ca 8 ha åkermark. Möjlighet till jakt och fiske.
Areal: 38 ha
Kommun: Hallsberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/4 2021
Strax väster om Vretstorp finns två gamla gårdar med namnen Bäckatorp och Bäcklunda. Tidigare bodde här två familjer som brukade jorden och skogen samt utnyttjade vattenkraften från den lilla dammen för att producera elkraft. I många år har de två torpen vilat i dvala men nu söker vi en ny ägare som kan återuppliva Bäckatorp och Bäckalunds forna glans. Nu förmedlas denna fastighet bestående av ca 38 ha varav ca 7,6 ha är inägomark samt ca 24 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 3 650 m3sk. Snittboniteten på försäljningsobjektet uppgår till 9,1 m3sk/ha och år. Fastighetens byggnation består av två torp med lika många tillhörande uthus. Det ena i ett fint läge invid en damm och det andra i en solig västersluttning. Tyvärr är byggnationen i stort behov av reparation och renovering för att inte totalt förfalla men läget intill den lilla dammen medför säkerligen att det kliar i fingrarna hos mången byggnadsvårdare.

Marken ingår i Vretstorps västra VVO vilket möjliggör jakt tillsammans med andra på större arealer. Jaktbart vilt är älg, kronhjort, vildsvin, enstaka dovhjort, rådjur och annat småvilt. Den lilla dammen med tillhörande bäckar inhyser även fisk i form av bl.a. bäckröding, bäcköring, gädda, abborre samt även signalkräftor.

Fastigheten har totalt 0,5 andel i Grimstens häradsallmänning vilka genererar årligt återkommande utdelningar. 2018 var fastigheternas totala utdelning för andelen 25 075 kr.

Välkommen att besöka Bäckatorp och Bäckalund med tillhörande mark!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (19)

Foto: Mats Fröjdenstam, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpen

På den västra delen av fastigheten finns två gamla torp uppförda under 1800-talet. Det större torpet är uppfört bara ett fåtal meter från den gamla dammen och har en byggnadsarea på mark om ca 45 kvm. Några hundra meter från dammen, i fint västerläge, med utsikt mot dammen är det mindre torpet uppfört med en byggnadsarea på mark om ca 30 kvm. Båda byggnaderna är uppförda med timmerstomme, på torpargrund, under tak belagt med lertegel. Tegelpannor på det mindre torpet är avplockade. Torpen har inte bebotts under de senaste åren och fungerade främst som fritidsboende under den sista tiden, som senast i början på 1990-talet. Tyvärr har detta medfört att byggnationen inte underhållits och med tiden har det uppstått skador på grund, bärande konstruktioner och tak. Torpen saknar anslutning till vatten, avlopp och el i dagsläget.

Uthusen

Intill de båda torpen finns två uthus uppförda, under mitten på 1800-talet, med timmer-/träregelstomme. Uthuset intill dammen är belagt med tak av eternit och det andra uthuset är belagt med tak av lertegel. Byggnaderna inhyser förrådsutrymmen på gjutet, brädlagt och uppgrusat underlag. Byggnadsarea på mark om ca 65 kvm på mark, för uthuset invid Bäckatorp samt ca 40 kvm på mark, för uthuset invid torpet Bäcklunda. Även uthusen har skador och är i behov av reparation och underhåll.

Energideklaration och byggnadsbesiktning

Säljaren har inte upprättat någon energideklaration för torpen. Byggnaderna har inte bebotts under de senaste åren och innan dess nyttjades dessa som fritidshus vilket gör att byggnaden undantas från kraven på att uppföra energideklaration. Säljaren kommer inte att utföra energideklarationer för torpen inför fastighetsöverlåtelsen.

Säljaren kommer inte heller att beställa en byggnadsbesiktning inför fastighetsöverlåtelsen. Om en köpare vill genomföra en överlåtelsebesiktning av byggnaderna inför fastighetsöverlåtelsen så sker det inför kontrakts-tecknandet och köparen står för dessa kostnader fullt ut.

Driftskostnader

Säljaren har inte nyttjat torpen för boende vilket leder till att några direkta driftskostnader inte utgått. Fastigheten har nyligen avstyckats och nedanstående kostnad är en uppskattning utifrån uppdelning av gemensamma väg-kostnader som tidigare utgått.

Vägar: 1 500 kr/år.

Säljarens driftkostnader för fastigheten är 1 500 kr/år eller 125 kr/månad enligt säljarens uppskattning. Säljaren har även skogen försäkrad tillsammans med hemgården med tillhörande skogsmark. Kostnaden för skogsförsäkringen har ej kunnat brytas ur gårdsförsäkringen, därmed ingår inte densamma i ovanstående kostnadsberäkning.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på försäljningsobjektet uppgår till 24 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i juni 2014 (Forest Info). Inför försäljningen har Moelven uppdaterat planen med teoretisk framräknad tillväxt och avräknat volymer från utförda skogliga åtgärder fram till och med tillväxtår 2020. Fältkontroller är ej genomförda i samband med uppdateringen.

Totalt virkesförråd på försäljningsobjektet är, enligt uppdaterad skogsbruksplan, 3 647 m3sk. Detta ger ett medeltal om 152 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 9,1 m3sk per ha och år vilket får anses vara mycket gott för området. Trädslagsfördelningen är tall 37 %, gran 34 % och löv 29 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 133 m3sk per år. Avverkningsförslaget under planperioden är 43 m3sk. Den föreslagna avverkningsvolymen består uteslutande av gallringsuttag.

Skogsbruksplanen har endast uppdaterats med teoretisk tillväxt och faktiska uttag. Avdelning 28 och avdelning 33 beskrivs i planen som K2-bestånd. Dessa bör i praktiken betraktas som R1-bestånd. Avdelning 995 i skogsbruksplanen är åsatt som övrig landareal. I praktiken har självföryngring av löv- och enstaka barrträd skett på större delen av arealen. Även avdelning 995 bör betraktas som ett R1-bestånd.

Försäljningsobjektet är välskött överlag utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder. De kommande tio årens skogsvårdsåtgärder, enligt planläggaren, består endast av lövröjning på 8,7 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder efter eventuella föryngringsavverkningar. Tillgången till väg är överlag god och försäljningsobjektet bedöms inte ha några delar som ej går att nå på grund av naturliga drivningshinder. Fuktiga till blöta partier förekommer dock bitvis på innehavet vilket kan försvåra drivningen något.

För övrig information om skog och skogsmark, se bifogade delar ur skogsbruksplanen.

Åkermark

Areal, enligt skogsbruksplanen, för åkermarken på fastigheten är 7,6 ha. Säljaren har själv brukat åkermarken med vall och som bete. Stödrätter saknas i dagsläget för marken och medföljer därmed inte i överlåtelsen av fastigheten. Jordart, delvis sanddominerade jordar och delvis mulljordar. Dikningar har skett av marken efter behov, dock ingen systemtäckdikning. Stängselstolpar med tillhörande trådar medföljer inte i fastighetsköpet. Detta kommer att tas bort av säljaren innan tillträdesdagen.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Försäljningsobjektet berörs ej av nyckelbiotoper eller naturvärden som finns registrerade i myndigheternas offentliga arkiv. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheten ingår i Vretstorps västra VVO vilket möjliggör för gemensam jakt på större arealer. Jakttornen som tillhör säljaren medföljer i överlåtelsen av fastigheten, dock inte vildsvinsåtel och jaktkoja intill densamma. Markerna ingår i Tivedens ÄFO samt Laxsjöarnas ÄSO och KSO. Jaktbart vilt är älg, kronhjort, vildsvin, enstaka dovhjort, rådjur och annat småvilt.

Fiske

Dammen och bäcken inhyser bäckröding, bäcköring samt annan insjöfisk och även signalkräftor.

Rättsförhållande

Fastighet

Hallsberg Sjöstorp 1:4

Ägare

Anders Arvidsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,0 ha
Inägomark 7,6 ha
Övrigmark 6,1 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 38,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och saknar i nuläget taxeringsvärde. Preliminär taxeringskod, 113, lantbruksenhet med bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson (fysisk person). Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd för lantbruksfastigheter enligt Jordförvärvslagen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Bäckatorp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning