Baggansås

Bördig skogsmark 15 km öster om Lammhult. Enkel byggnad och lite öppen mark.
Areal: 110 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 14 500 000 SEK
Anbudsdag: 23/9 2020
Visning:
9/9 kl 15:30-16:30
Anmälan till visning sker till mäklare Per Josefsson.
Rejäl skogsgård belägen mellan Kännestubba och Asa, ca 15 km öster om Lammhult. Arealen utgörs av 105 ha bördig skogsmark med virkesrika bestånd samt 2,5 ha inägomark.
På fastigheten finns en äldre bostadsbyggnad som är under renovering och som kan lämpa sig väl till jaktstuga eller annat rekreationsboende.
Som upplysning kan nämnas att samtidigt med detta objekt utbjudes av samma säljare även boendefastigheten Björkelund 1:1, belägen strax söder om Baggansås.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (19)

Foto: Per Josefsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnad i timrad stomme med fasad av träpanel, tak av plåt. Byggnaden har under en längre tid varit obebodd. Renoveringsarbeten har påbörjats såsom fönsterbyte, ny panel och tilläggsisolering, nya elrör mm. Byggnaden har mycket av den äldre stilen bevarad och här finns goda möjlighet att skapa ett trivsamt boende efter färdigställd renovering. Vatten från grävd brunn och avlopp i äldre 3-kammarbrunn.

Grannfastigheten Baggansås 1:9 har servitutsrätt att nyttja befintlig vatten- och avloppsanläggningen på Baggansås 1:3, se vidare under servitut nedan.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Äldre ladugårdsbyggnad i sämre skick. Används idag som förrådsutrymme.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplan av 2,5 ha åker-och betesmark. Jordbruksmarken är utarrenderad t.o.m. 2021-03-14. Med fastigheten följer inga stödrätter. Arrendeavgiften tillfaller säljaren i sin helhet för innevarande arrendeår.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under våren 2020. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 105,1 ha med ett beräknat virkesförråd om 20 611 m3sk vid tidpunkt för planens upprättande. Sedan planen upprättades har avverkats c:a 350 m3sk i anslutning till bestånd 35. Med hänsyn tagen till avverkad volym samt sommarens tillväxt är virkesförrådet vid försäljningstidpunkten uppskattat till c:a 21 000 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 8,9 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 81 %, tall 11 % samt löv 8 %. Arealen domineras idag av medelålders skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Sedan planen upprättades har under våren 2020 plantering skett av bestånd nr 35.

Jakt

Säljaren förbehåller sig fastighetens jakträtt t.o.m. 2021-06-30 och jakträtten står därefter till köparens förfogande. Älgjakten har bedrivits inom jaktlag om ca 1 200 ha ingående i älgskötselområde. Befintlig vakkoja samt lösa stegtorn som finns på fastigheten ingår ej i försäljningen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Penninggöl och Planagöl. Dessa vatten är belägna i fastighetens nordöstra och nordvästra del. Samfällt fiske inom byns vattenområde. Någon reglering i form av fiskevårdsområdesförening finns ej.

Vägar

Fastigheten omfattas av vägsamfällighet Loftsryd Ga:1 med en andel om 12 % avseende vägen i fastighetens östra del ner mot Grönadal. Väg förbi boningshuset är enskild.

Fastigheten har servitutsrätt att använda befintliga skogsbilvägar fram till skifte 1 och 2 enligt skogskartan.

Rättsförhållande

Fastighet

Växjö Baggansås 1:3

Ägare

Karl-Gustav Bark 1/3
Ann-Sofi Bark 1/3
Britt-Mari Bark 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 106,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 105,1 ha
Inägomark 2,5 ha
Berg/hällmark 1,0 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Summa: 110,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 45 000 kr
Skogsmark 7 377 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 7 428 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns ett skriftligt pantbrev om 37 000 kr. Fastigheten är samintecknad med Baggansås 1:9. Ansökan om dödning av detta pantbrev har av säljarna inlämnats till lantmäteriet. Inga lån övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Asa församling vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Baggansås och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning