Baggbo

Två skogsfastigheter med 14 ha skog och 0,5 ha jordbruksmark.
Areal: 15 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 750 000 SEK
Anbudsdag: 12/6 2019
Två skogsfastigheter med 14 ha skog och 0,5 ha jordbruksmark. Totalt ca 2 000 m³sk med tyngdpunkten 25-55 år. Bonitet 6,4 m³sk.
Trädslagsblandning: 63 % tall, 26 % gran och resten löv. Jakt i två viltvårdsområden, totalt 7 400 ha. Fiske i Bjursås-Leksand Fvof.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen sju skiften. Totalt 14,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 109 m³sk, vilket motsvarar ca 144 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 63 % av virkesförrådet medan gran har 26 % och lövträd har 11%.
Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 95 m³sk.
För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av DSK Skog AB dec 2018. Gällande skogsvården är bestånd 8 på skifte 3 avverkat och föreslagen skogsvård är markberedning och plantering. Ingen ytterligare skogsvård kommer att utföras av säljarna.

Inägomark

Ca 0,5 ha jordbruksmark. Inga stödrätter ingår. Markgranne nyttjar jorden innevarande år.

Natur och kultur

Fastigheten berörs enligt Se Sverige inte av några Fornlämningar. Bestånd 11 i skogsbruksplanen ligger i en större Nyckelbiotop. N 7240-1997. Lövnaturskog.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag

Jakt

Fastigheten ingår i Bjursås södra vvo, ca 1 400 ha. Kontaktperson är Per Nordlund, 070 673 6494
Fastigheten ingår även i Bjursås östra vvo, ca 6 000 ha. Kontaktperson, Rolf Brittas 072 527 7011

Fiske

Ingår i Bjursås-Leksands FVOF. Markägarkort 100 kr/år. Se www. Bjursasleksandsfvof.se

Rättsförhållande

Fastighet

FALUN BAGGBO 2:4 och 12:7

Ägare

Ann Gabre 1/2
Signe Sjögren 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 15,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Inägomark 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 15,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 674 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 676 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras då område ligger inom sk omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan avgiftsfri för fysisk person.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Senast inkomna fastigheter till försäljning