Barksättersnäs

Anrikt torpställe anno 1782. Skog, jakt, åker och sjö ingår.
Areal: 25 ha
Kommun: Katrineholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 17/11 2020
Visning:
24/10 kl 11:00
Anmälan önskas till ansvarig fastighetsmäklare före visning.
8/11 kl 13:00
Anmälan önskas till ansvarig fastighetsmäklare före visning.
Östra Vingåkers socken representerar ett vackert och inbjudande stycke sörmländsk natur. På ett näs, omflutet av Bokvarnsån och sjön Bjälken, samt med lantegendomarna Barksätter och Claestorp på ömse sidor, finns det gamla torpstället Barksättersnäs idylliskt placerat. Gården är belägen cirka 7 km sydväst om Katrineholm eller 15 mil sydväst om Stockholm. Barksättersnäs omfattar en landareal om 25 ha i en rationell ägofigur, varav huvudsakligen 18 ha är bördig skogsmark samt 3,5 ha är åker- och betesmark. Det ursprungliga torpet Näset, placerat på ett gårdstun i nordöstra delen av fastigheten, uppfördes 1782 och undantagsstugan tillkom på 1870-talet. Härutöver finns ekonomibyggnader som ger karaktär och kan ge nytta till gården. Barksättersnäs omger sig med fantastiskt viltrika marker, där samtliga klövvilt finns representerade och där framför allt dovhjorten kan ge många spännande jakttillfällen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (43)

Foto: Jens Agensjö, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Näset

På det idylliska gårdstunet är den ursprungliga stugan byggd 1782 och kallades då Näset. Uppförd på torpargrund i 1 1/2 plan med stomme i timmer under sadeltak beklätt enkupigt tegel. Fasad med liggande träpanel och enkla fönster. Vidbyggd farstukvist med snickarglädje och tak med enkupigt tegel.
El eller vatten finns inte indraget i huset. Uppvärmning har skett via vedspis i köket, rörspis i rummet och rörspis i övervåningens sovrum. Ingen av eldstäderna är idag i funktion. Boarean uppgår enligt taxeringsuppgifter till 71 m2 och byggnadsarean mäter cirka 9 x 6 m.

Rumsindelningen är klassisk med ingång till förstugan via farstukvisten, vidbyggd stugans södra långsida, från förstugan nås köket med vedspis och murad spiskåpa samt rummet med rörspis. Via trappan i förstugan nås övervåningen med hall, två rum, varav det större sovrummet med rörspis, samt kattvindar.

Stugan är under pågående renovering och undervåningens golvbjälklag har bytts samt nya massiva trägolv har lagts in i köket. En ny ägare får fortsätta arbetet med att varsamt och med känsla för byggnadsvården ta Näset vidare in i 2020-talet.

Gårdens vattenförsörjning behöver åtgärdas genom att borra en ny brunn. Avlopp saknas. El finns framdraget till Barksättersnäs och har dragits in i undantagsstugan, magasinet, vedboden och ladan, huvudsäkring på 16 A.
Fiber finns draget längs med lilla landsvägen söder om gårdscentrum och ger därmed goda möjligheter att ansluta gården till fibernätet.

Undantagsstugan

I vinkel till Näset och på cirka 15 m avstånd finns den charmfulla undantagsstugan placerad med långsidans entré vänd åt öster. Uppförd på 1870-talet i 1 1/2 plan på torpargrund med stomme i timmer under sadeltak beklätt enkupigt tegel. Fasad med liggande träpanel och enkla fönster. Vidbyggd farstukvist med snickarglädje och tak med enkupigt tegel. El, men inte vatten, finns indraget i huset. Uppvärmning har skett via vedspis i köket (ej i funktion), rörspis i rummet (fungerar enligt uppgift) och elradiatorer. Boarean uppgår enligt taxeringsuppgifter till 24 m2 och byggnadsarean mäter cirka 6 x 4,5 m. Rumsindelningen är disponerad med ingång till förstugan via farstukvisten, vidbyggd stugans östra långsida, från förstugan nås ett rum med rörspis, från vilket ingång sker till det lilla köket med vedspis och murad spiskåpa. Via trappan i förstugan nås övervåningen med ett sovloft.

Energideklaration

Energideklarationer finns inte upprättade för torpstugorna, vilket heller inte behövs enligt gällande lagstiftning. Säljaren kommer inte att upprätta någon energideklaration.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: Cirka 5 000 kr , Renhållning: 762 kr/säsong, 10 hämtningar per säsong, Vatten och avlopp: 998 kr för latrintömning, 3 kärl per säsong, Försäkring: 3 159 kr, varav rörelsedelen 1 314 kr, Fastighetsavgift 8 942 kr (2020).

Ekonomibyggnader

Ladugård/Loge

Cirka 85 m nordväst om Näset finns ladugården/logen, uppförd kring förra sekelskiftet. Cirka 6 m av byggnadens södra del upptas av den gamla ladugården och är uppförd på stengrund. Resten av byggnaden utgörs av en logdel med förrådsutrymmen. Stomme i träkonstruktion, fasad med stående träpanel under sadeltak beklätt med plåt. I ladugårdsdelen trivs högst uppenbart grävlingen, som där gjort sig ett bo. Byggnadsarea om cirka 22 x 7 m. El finns indraget.

Magasin

Strax bortom Näset finns en fin magasinsbyggnad från förra sekelskiftet i 1 1/2 plan, med en uppskattad byggnadsarea om cirka 6 x 5 m. Uppförd på plintgrund, stomme i träregelkonstruktion, fasad med stående träpanel under sadeltak beklätt enkupigt tegel. El finns indraget.

Vedbod

Mellan ladugården och magasinet finns en ved- och förrådsbod med en uppskattad byggnadsarea om 6,5 x 3,5 m. Byggnaden är uppförd i trä på plintgrund under pulpettak beklätt med plåt. Norra gaveldelen inrymmer ett torrdass. El finns indraget.

Jordkällare

Strax sydöst om Näset finns en stensatt jordkällare under sadeltak beklätt med tegel, sannolikt uppförd samtidigt med ladugården och magasinet. Byggnadsarea om cirka 6 x 3,5 m. Visst underhållsbehov kan konstateras.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken är belägen öster och söder om gårdscentrum och uppgår enligt skogsbruksplanen till 3,5 ha, varav cirka 0,2 ha bedöms utgöra betesmark. Åkermarken har under en längre period utarrenderats via sidoarrende, med inriktning på vallodling under senare tid. Arrendet är nu uppsagt och en köpare disponerar därmed inägomarken från tillträdesdagen. Befintligt stängsel kring viss del av inägomarken kan tillhöra tidigare arrendator, vilket säljaren dock kommer att klargöra under försäljningsprocessen. Stödrätter finns inte att överlåta tillsammans med fastigheten.

Skogsmark

Barksättersnäs omfattar totalt 18,0 ha bördig skogsmark. En ny skogsbruksplan upprättades hösten 2020 av Foran Forest och avser perioden 2020-2030. Enligt skogsbruksplanen bedöms det totala virkesförrådet uppgå till cirka 3 200 m3sk, vilket ger ett snittförråd om 178 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med 16 % tall, 54 % gran och 30 % löv, varav 4 % av lövet utgörs av ek. Åldersklassfördelningen är relativt jämn med skog i de flesta åldrar. Medelboniteten bedöms uppgå till goda 8,7 m3sk/ha och löpande tillväxt anges till 111 m3sk/år. I skogsbruksplanen finns avverkningsförslag om 1 966 m3sk varav föryngringsavverkning 1 662 m3sk och gallring 304 m3sk. Vissa skador av granbarkborre har noterats inom avdelning 17. För mer information om skogen, se bilagda skogsbruksplan samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller fornlämningar finns registrerade på fastigheten. Skogsstyrelsen har notat ett naturvärdesobjekt inom avdelning 17, lövskog.

Jakt och fiske

Barksättersnäs är belägen i en del av Södermanland med mycket goda viltstammar och dessutom granne med lantegendomarna Barksätter och Claestorp, vilket också ökar möjligheterna till spännande jaktupplevelser inom de egna markerna. Vilttillgången utgörs främst av dov- och kronvilt, vildsvin, rådjur och i någon mån älg, där dovviltet får anses vara i överlägset störst numerär.

Jakten på Barksättersnäs har varit utarrenderad under lång tid, där jakträttsinnehavaren då också arrenderat jakten på kyrkans intilliggande grannfastighet. Barksättersnäs var då också ansluten till Södra Vingåkers älg- och kronhjortsskötselområde, vilket gav fördelar vid jakt på älg och kronvilt.

Jaktarrendet på Barksättersnäs är emellertid uppsagt och jakträtten på fastigheten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen. Fastigheten ingår för närvarande inte heller i älg- och kronhjortsskötselområdet. För en oregistrerad jaktmark, såsom just nu är fallet med Barksättersnäs, innebär det avseende älgjakt att endast årskalv är tillåten under de fem första jaktdagarna på säsongen. Motsvarande för kronhjort får endast årskalv jagas under vissa förutsättningar från 16 augusti till andra måndagen i oktober samt under hela januari. Som alltid gäller dock att man måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, vilket för älgen innebär att jakt i princip inte bör ske. Med tanke på fastighetens storlek är smyg- eller vaktjakt den lämpligaste jaktformen att bedriva på fastigheten.

För en ny ägare av Barksättersnäs kan, om så önskas, sannolikt möjligheter finnas till jaktsamverkan med det jaktlag som för närvarande innehar jakträtten på kyrkans intilliggande grannfastighet och återigen ansluta marken till älg- och kronhjortsskötselområdet. Åtelstationen, placerad söder om gårdscentrum, tillhör tidigare jakträttsinnehavare och kommer att bortforslas från fastigheten, däremot kommer befintliga jakttorn att få stå kvar på fastigheten och därmed ingå i fastighetsköpet.

I anslutning till att Barksättersnäs 1929 avstyckades från Barksätters herrgård beslutades att det angränsande vattenområdet inklusive fiskerätten i Bjälken samt Bokvarnsån alltjämt skulle tillkomma stamfastigheten Barksätter. Barksättersnäs har därmed formellt inte rätt till fiske eller vattnet utanför sin strandlinje. För den fiskeintresserade finns dock inom Katrineholms kommun ovanligt goda möjligheter att bedriva sportfiske, med tanke på alla sjöar och vattendrag som finns inom kommunen, där prisvärda fiskekort också kan köpas.

Rättsförhållande

Fastighet

Katrineholm Barksätter 2:11

Ägare

Christine Lewenhaupt Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 23,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,0 ha
Skogsimpediment 2,1 ha
Inägomark 3,5 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 24,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 67 500 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Jag är intresserad av fastigheten Barksättersnäs och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning