Bärsta

Budgivning pågår!
För förstagångsköparen eller som tillköp med 1 450 m3sk och jakt i Bärsta.
Areal: 11 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 850 000 SEK
Anbudsdag: 16/9 2019
I Bärsta mellan Örebro och Stora Mellösa ligger detta obebyggda skogsskifte. Fastigheten består av 11 ha produktiv skogsmark med dominans av röjnings- och gallringsskog i åldern 5–55 år, det vill säga en bra tillväxtfastighet. Boniteten är god och marken bedöms producera 6,3 m3sk/ha och år. Den stående volymen bedöms enligt en nyupprättad skogsbruksplan till ca 1 450 m3sk. För den som länge funderat på att köpa skog så är detta en bra fastighet för en förstagångsköpare. Fastigheten lämpar sig dock lika väl som tillköp för fastighetsägare i närområdet. Jakträtten är inte upplåten, densamma tillfaller därmed köparen på tillträdesdagen.

Välkommen att besöka skogen i Bärsta!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (22)

Foto: Mats Fröjdenstam, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på fastigheten uppgår till 11 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i april 2019 (Mellanskog).

Totalt virkesförråd på fastigheten är, enligt nyupprättad skogsbruksplan, 1 456 m3sk. Detta ger ett medeltal om 132 m3sk per ha produktiv skogsmark. Medelboniteten på fastigheten är bedömd till i genomsnitt 6,3 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 35 %, gran 24 % och löv 40 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 67 m3sk per år. Avverkningsförslaget under planperioden är 365 m3sk där all volym består av uttag från gallringar. Skogsmarken domineras av gallringskogar och röjningsskog i god tillväxt.

Fastigheten är välskött överlag utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder. De kommande tio årens skogsvårdsåtgärder, enligt planläggaren, är röjning av löv på 0,5 ha samt markberedning, plantering och återväxtkontroll på 0,9 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder efter eventuella föryngringsavverkningar. Tillgången till väg är god då en skogsbilväg löper genom den centrala delen av fastigheten. Längsta transportavståndet vid avverkning från skogsmark till väg är ca 500 m, det genomsnittliga terrängtransportavståndet är dock betydligt kortare, ca 250 m.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av, hos myndigheterna, registrerade naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten. Densamma tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Driftskostnader

Uppgifterna nedan bygger på säljarnas kostnader det senaste året.

Försäkring 2 175 kr/år
Vägar 450 kr/år
Totalt 2 625 kr/år eller ca 219 kr/månad

Kostnader för vägar är beroende på drift och underhåll av desamma. Vid större reparation eller underhåll utgår en större utdebitering. I snitt bedömer dock säljaren att den årliga kostnaden ligger på ca 450 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Örebro Bärsta 4:4

Ägare

Elsie Persson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,0 ha
Impediment 0,4 ha
Summa: 11,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 822 000 kr
Summa: 822 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson (fysisk person). Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd för lantbruksfastigheter enligt Jordförvärvslagen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Bärsta och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning