Berg

Areal: 65 ha
Kommun: Borlänge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2020
Möjlighet att förvärva jord och skog i Borlänge kommun. Åkermark i Torsång och skogsskiften vid Skinnarbodarna och Vithällsklack. Det går bra att lämna bud på jord och skog var för sig eller som en helhet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker och betesmark

Till fastigheten hör två väl sammanhållna åkermarksskiften och ett mindre med en sammanlagd areal på ca 13,6 hektar. Åkermarken är muntligen upplåten, nuvarande brukare betalar ca 5 000 kr + moms per år (arrendet uppgår till 6 000 kr + moms men omfattar ytterligare ca 2 ha) och har ett intresse att fortsätta bruka marken. Åkermarksskiftena är belägna i närheten av Torsång, för ytterligare information se bilagda kartor.

Skogsmark

Fastigheten omfattar totalt 65,1 hektar varav 49,3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6 305 m³sk, vilket motsvarar ca 128 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 49 % av virkesförrådet medan gran har 43 %, resterande björk och övrigt löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,8 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 209 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Planen är upprättad av Christer Carlsson 2015 och därefter uppräknad och justerad med teoretisk tillväxt i PC Skog, hänsyn har tagits till utförda avverkningar och skogsvård. Notera i avdelningsbeskrivningen att en del bestånd kommer att planteras under 2020, detta bekostas av säljaren. Avdelning 12 i skogsbruksplanen är angiven som kalmark, detta bestånd är kontrakterat för slutavverkning och kommer att avverkas under hösten 2020.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs inte av några nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal. Källa: Skogsstyrelsen, Se Sverige.

Jakt

Jakten är upplåten på ett skriftligt tillsvidareavtal från 2016 med 6 månaders uppsägningstid och kan således bli tillgänglig för ny ägare från jaktåret 2021. Inget vederlag har utgått för upplåtelsen. Fastigheten ingår i Södra Tuna Viltvårdsområde med jakt på ca: 15 000 ha. Ordförande Johan Thurin, Sör Sellnäs, Borlänge.

Lantmäteriförrättning

Säljaren står för kostnaden för avstyckning. I det fall köparen är ägare till jordbruksfastighet i närmiljön och vill fastighetsreglera till sin befintliga fastighet delar köpare och säljare för kostnaden för lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Borlänge Berg 13:3 och Berg 14:3

Ägare

Eva Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,3 ha
Skogsimpediment 2,2 ha
Inägomark 13,6 ha
Summa: 65,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar taxeringsvärde då den ingår i en större taxeringsenhet och kommer att styckas av i samband med försäljningen.

Inteckningar

Fastigheten kommer inte att belastas av några penninginteckningar efter avstyckning. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning