Bessbo

Ungskogsdominerad fastighet
Areal: 56 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 16/9 2022
Obebyggd skogsfastighet om 56 hektar belägen norr om Arbrå i Bollnäs nordvästra kommundel. Jakträtt i Arbrå västra viltvårdsområde om ca 14 300 hektar.

Skogsfastighet fördelad på tre skiften i Bollnäs kommun. Fastigheten består av totalt 56,5 hektar mark varav 41,5 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen nordväst om Arbrå, ca 30 km norr om Bollnäs och sträcker sig mellan Gisselmyran och Bessbo. Virkesförrådet uppskattas till ca 2 800 m³sk vilket ger medelförråd om 68 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,2 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på yngre ungskogar men även ca 1 100 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Arbrå västra viltvårdsområde vilket omfattar ca 14 300 hektar.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Bessbo

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Tommy Åberg i juni månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 41,5 hektar med ett beräknat virkesförråd om 2 815 m³sk vilket ger medelförråd om 68 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,2 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 32 %, gran 58 % samt löv 10 %. Ca 1 100 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre ungskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Arbrå västra viltvårdsområde som omfattar ca 14 300 ha jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen. Se viltvårdsområdets hemsida för kartor och mer information www.arbravastravvo.se.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerad på fastigheterna (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheterna (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Byggnader

På fastigheten finns två enklare timmerstuga/kojor.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Bollnäs Vallsta Ga:2, vägar som förvaltas av Arbrå-Galven Samfällighetsförening.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten samtaxerad med annan fastighet och saknar därför eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten är för närvarande samintecknad med annan fastighet och omfattas av totalt fyra penninginteckningar om totalt 2 735 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Arbrå Kyrkby 13:31

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 58,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 41,5 ha
Myr/kärr/mosse 14,3 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 56,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 37 000 kr
Skogsmark 2 073 000 kr
Skogsimpediment 49 000 kr
Tomtmark 115 000 kr
Summa: 2 274 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 2 735 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-09-16
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier