Billfallet

Skog söder om Sundsvall
Areal: 124 ha
Kommun: Sundsvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 750 000 SEK
Anbudsdag: 13/10 2023
Lättillgänglig skogsfastighet om 110,8 ha produktiv skog och med virkesförråd om ca 13 300 m³sk med stor andel slutavverkningsbar skog

Skogsfastighet om totalt ca 124 hektar mark varav 110,8 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten består av flera närbelägna skiften strax söder om Njurunda. Skiftena är lättillgängliga genom att de gränsar till allmän väg samt genom skogsbilvägar som går över fastigheten. Virkesförrådet är enligt skogsbruksplanen ca 13 300 m³sk vilket ger ett medelförråd om 120 m³sk/ha och medelboniteten är beräknad till 4,8 m³sk per ha och år. Talldominerade marker där skogsbeståndet har en tyngdpunkt på slutavverkningsbar skog. Ett fint äldre förråd finns på fastigheten som kan komma väl till användning vid skogsskötseln.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Billfallet

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2022 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.
Volymen är uppräknad med ett års tillväxt.

Av skogsbruksplanen framgår att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 110,8 hektar med totalt virkesförråd om ca 13 300 m³sk, vilket ger ett medeltal om 120 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 430 m³sk per år. Boniteterna är relativt goda och ligger på 4,8 m³sk/ha. Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Det dominerande trädslaget är tall som upptar 57 % av virkesförrådet, gran 31 % och löv 12 %.

Största andelen är skog som uppnått slutavverkningsbar ålder, S1 och S2 om 40 % (45 ha) med ett virkesförråd om ca 9 450 m³sk. Övrig skog består av röjningsskog, R1 och R2 om 27 % (35,6 ha), gallringsskog om 20 % (21,7 ha) med ett virkesförråd om ca 3 150 m³sk samt K1 om 11 % (12 ha). Det finns även ett mindre ett område om 1,8 ha som är bedömt som K2. Andelen yngre skog än 20 år är 40 % (43,7 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som markberedning 3,7 ha, plantering 9,5 ha, hjälpplantering 1,8 ha och röjning om 25,2 ha under planperioden.

Säljaren har ingått avtal med SCA om markberedning och plantering av avdelning 21, 22, 36 och 40. Markberedning är planerad att utföras under 2023 och plantering 2024. Säljaren står för kostnaderna för åtgärderna genom avsatta medel hos SCA.

Komplettering har skett nu i början av september av planteringen på avdelning 81.

Naturvärden

De finns flera områden med höga naturvärden på fastigheten, två områden barrskog med gamla tallar samt fem registrerade nyckelbiotoper. Det finns även flera områden på fastigheten som är bedömda som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn & kulturhistoriska lämningar

Det finns en känd kolbotten på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ligger inom Sundsvall södra öster E4 älgskötselområde. Älgjakten bedrivs på fastigheten genom Njurunda jaktvårdsförening. Beslut tas av jaktlaget om man har möjlighet att vara med i jaktlaget som ny ägare. Kontaktperson Stefan Eriksson 070 311 73 67.

Småvilt jagas över hela området.

Vägar

Fastigheten berörs av flera vägar. Skifte ett gränsar till allmän väg mot Skatan samt mot Skedlo, enklare väg går även in på skiftet från allmän väg (Ovansjö S:5). Skifte två och tre gränsar mot allmän väg som går mot Skatan. Vägen som kallas Soptippvägen går även över båda skiftena. Stickvägar från Soptippsvägen är byggd både över skifte två och tre (Ovansjö S:5 går över skifte tre). Inga årliga avgifter sker för vägarna utan utdebitering kan ske vid behov.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected].​

Byggnader

På fastigheten finns en äldre fin byggnad uppförd i stomme av sten på bottenplan och trästomme övreplan samt med tegeltak. Utgörs av ett utrymme på bottenplan med grusgolv och på övre plan med trägolv. Byggnadsarea ca 48 kvm.

Det finns även ett mindre enklare förråd på fastigheten om ca 32 kvm.

Rättsförhållande

Fastighet

Sundsvall Billfallet 1:1

Ägare

Sigyn Sjölund Db 1/1
Urban Sjölund
Gudrun Lindblad
Anita Philip
Helen Sjölund
Annica Sjölund

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 114,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 110,8 ha
Myr/kärr/mosse 4,3 ha
Berg/hällmark 6,0 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 121,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 6 748 000 kr
Skogsimpediment 29 000 kr
Summa: 6 777 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 1 142 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Billfallet & vill bli kontaktad

Mäklaren för Billfallet kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier