Billsjön

Välskött skog med hög andel tall
Areal: 118 ha
Kommun: Smedjebacken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 400 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2023
Välarronderad tillväxtfastighet med ett väl utbyggt vägnät i natursköna omgivningar.

Areal har nöjet att bjuda ut en välskött, välarronderad tillväxtfastighet med ett väl utbyggt vägnät i natursköna omgivningar.

Kontakta Areal

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Billsjön

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Fredrik Luhr, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader Flaten

I anslutning till sjön Flaten som är belägen på fastigheten finns ett antal vindskydd, grillplats, dass och förrådsbyggnader. Dessa är byggnader på ofri grund och tillhör Barkensjöarnas Fiskevårdsområdesförening och följer inte fastigheten. I övrigt är fastigheten obebyggd.

Skogsmark

Skogsbruksplanen för Billsjön 2:38 upprättades 2020 av DSK Skog AB. Planen har korrigerats för utförda åtgärder och därefter skrivits fram med teoretisk tillväxt i planprogrammet PC Skog.

Det är ovanligt att en så här välarronderad och välskött fastighet kommer ut på marknaden i den här regionen. Skogarna har förvärvats av Sveaskog och har förvaltats väl, vilket lagt grunden till dessa välskötta och växtliga skogar med stabil värdeutveckling. Skogen kommer att generera hög volym- och värdetillväxt över tid och skapa möjligheter för ny ägare att bedriva ett kvalitetsinriktat skogsbruk av bästa slag.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 106,2 hektar och virkesförrådet är uppskattat till 16 627 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 157 m³sk/ha. Medelboniteten bedöms till 6,8 m³sk/ha och år för fastigheten och tillväxten under 2024 bedöms till hela 799 m³sk. Trädslagsfördelningen är enligt skogsbruksplanen 70 % tall, 25 % gran och 5 % björk. Fastigheten domineras av yngre till medelålders skog med tyngdpunkten kring 45-åriga skogar där den löpande tillväxten är mycket hög.

För mer information skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Avdelning 242 i skogsbruksplanen är klassad som nyckelbiotop och är skyddad genom biotopskydd sedan 2006 (N441-2005). Avdelningen utgörs av en blandsumpskog mellan Örttjärnen och vägen i fastighetens södra del, se skogsbruksplan och skogskarta.

Jakt

Billsjön har med sina naturgivna förutsättningar fina möjligheter att leverera spännande jaktupplevelser. Vilttillgången utgörs främst av älg, rådjur och småvilt.

Fastigheten ingår i Söderbärke Västra älgskötselområde vilket omfattar en areal om cirka 10 000 ha.
För närvarande är jakträtten upplåten till Barkens jaktklubb, bestående av ca 30 medlemmar, som jagar inom en sammanhängande areal om cirka 3 500 ha. Jakträtten är upplåten via skriftligt avtal med en upplåtelsetid om tre år, där innevarande period omfattar jaktåren 2022 till 2024. Uppsägning av avtalet ska ske minst 6 månader före avtalstidens utgång, vilket innebär att jakträttsavtalet upphör att gälla 30/6 2024 under förutsättning att uppsägning sker senast 31/12 2023.
Avgiften för upplåtelsen är indexreglerad och var för det senaste jaktåret 2022/2023 5 428 kr exklusive moms. Befintligt avtal omfattar ytterligare en fastighet, ovanstående avgift har beräknats utifrån respektive fastighets areal i förhållande till total areal enligt jakträttsupplåtelsen.

Älgjakten inom Barkens jaktklubb bedrivs organiserat och gemensamt medan jakten i övrigt är fri att bedriva för klubbens medlemmar.

Ny ägare får, om så önskas, ansöka om medlemskap i Barkens jaktklubb när nya medlemmar ska väljas in.

Notera att jakttorn och övriga jaktliga installationer tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och medföljer inte fastighetsköpet.

Fiske

På fastigheten ligger stor del av sjön Flaten. Sjön har varit Put and take-sjö sedan 1960-talet. Dåvarande markägare Domänverket (nuvarande Sveaskog) upplät sjön för inplantering av fisk vederlagsfritt. Upplåtelsen inbringar alltså ingen intäkt för fastighetsägaren. För mer information rörande fisket i Flaten se barkensjoarnasfvof.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Smedjebacken Billsjön 2:38

Ägare

Kerstin Liljekvist 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 106,2 ha
Övrigmark 2,9 ha
Skogsimpediment 8,0 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 118,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 874 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Skog med restriktion 12 000 kr
Summa: 4 905 000 kr

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad med ett stort antal fastigheter. På tillträdesdagen kommer fastigheten ha en penninginteckning om 5 000 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier