Bingsta

Tallskog och jakt
Areal: 39 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 17/6 2024
Skogsfastighet i ett skifte med 3 107 m³sk och jakt i VVO.

Trevlig talldominerad skogsfastighet i ett sammanhängande skifte! Fastigheten som utgörs av 29,5 ha produktiv skogsmark är fint belägen strax öster som Svenstavik, i den lilla byn Bingsta. Dess åldersklassfördelning visar på både gallrings- och växande ungskogar, men även viss del äldre skog. Totalt virkesförråd om 3 107 m³sk varav 1 473 m³sk är G2 och S1 skog. Medeltal är 105 m³sk per hektar. Goda jaktmöjligheter då fastigheten ingår i viltvårdsområde som omfattar ca 2 593 ha och god tillgänglighet angränsande till väg.

Fastigheten lämpar sig väl för den som söker:
– Investering kryddad med goda jaktmöjligheter på större areal.
– ”Prova på” fastighet för den nya skogsägaren utan för stort ekonomiskt åtagande.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bingsta

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten utgörs av både yngre växande skog samt äldre avverkningsmogen. Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2020 av Bernt Nilsson och den är sedan uppräknad med tillväxt till och med dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 29,5 ha och har ett virkesförråd om 3 107 m³sk varav 651 m³sk är G1 skog och 973 m³sk är S1 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning med tall (83 %), gran (11 %), löv (5 %) och contorta (1 %). Åldersfördelningen visar på bred spridning, men med viss tyngd mot yngre och äldre skog. Finns även ett mindre område om 0,8 ha med K1.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av plantering på 0,8 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Bingsta viltvårdsområde. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 2 593 ha. Småviltsjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten sker i organiserad form inom jaktlag. Ägare till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2025-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Näktens fiskevårdsområde och har även rätt till båtplats i sjön Näkten samt rätt att lägga nät.

Byggnader

På fastigheten finns två äldre enklare lador, vilka båda är i dåligt skick varav den ena har rasat.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Bingsta 1:14

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,5 ha
Myr/kärr/mosse 3,7 ha
Berg/hällmark 4,6 ha
Inägomark 1,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 39,2 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns en inteckning om totalt 300 000 kr registrerad på fastigheten. Fastigheten överlåtes fri från belåning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Berg kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier