Björinge skog

Ett gott stycke Roslagsmiljö
Areal: 161 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Skog
Prisidé: 14 900 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2022
Skog och jakt endast 10 mil från Stockholm.

Genom Areal i Stockholm ges nu möjligheten att förvärva en rejäl skogsfastighet om totalt 161,5 ha belägen väster om Skebobruk. Den produktiva skogsmarken uppgår till 142,5 ha med ett totalt virkesförråd om 16 007 m3sk. Skogsskiftena inbjuder till ett aktivt friluftsliv med jakt, skogsbruk, fiske och allt annat som följer med att äga sin egen skog, allt ca 10 mil från Stockholm.

Kontakta Areal

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Björinge skog

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Jaktkoja/redskapsbod

På det nordvästra skiftet finns en enklare byggnad som används som jaktkoja och redskapsbod. Byggnaden är uppförd i timmer och har en byggnadsyta om ca 4x4 meter. El och vatten är ej indraget.

Skog och mark

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen hör det 1,2 ha inägomark till fastigheten. Detta område ligger beläget på den östra delen av fastigheten och utgörs av viltbete. Stödrätter saknas.

Skogsmark

För fastigheten finns en ny skogsbruksplan upprättad av TJ Skog och Gård. Fältarbetet är genomfört 2022 och skogsbruksplanen avser perioden från och med april 2022-04-01 och tio år framåt.

Björinge skog utgörs av två välarronderade skiften som totalt omfattar 142,5 ha produktiv skog. Skogen har en god åtkomlighet, dels via en större genomfartsväg, dels genom mindre skogsvägar. Det totala virkesförrådet bedöms enligt skogsbruksplanen till 16 007 m³sk vilket ger ett medeltal om 112 m3sk och består till 28 % av tall, 49 % av gran och 23 % av löv med mindre delar av ek och lärk. Åldersklasfördelningen är något förskjuten med en lite större andel yngre skog, främst i huggningsklasserna K2 till G1. Medelboniteten bedöms uppgå till 5,8 m³sk/ha. Över lag utgörs fastigheten av välskötta bestånd med god tillväxt, i huggningsklassen G1 finns totalt 8 070 m³sk. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag om 4 945 m³sk varav 1 790 m³sk är föryngringsavverkning, 3 100 m³sk är gallring och resterande 55 m³sk är naturvårdande skötsel. Huggningsklassen K1 är från slutavverkningar genomförda vintern 2021/2022 och arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 7 ha, dessa överlåts utan genomförda markbearbetning- eller planteringsåtgärder.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper och biotopskydd

Fastigheten omfattas av följande nyckelbiotoper:

Nummer, Storlek, Kommentar
N 9675-1994, 10,1 ha, ligger delvis inom fastigheten
N 9667-1994, 1,4 ha, ligger nästintill i sin helhet inom fastigheten

Fastigheten omfattas av två biotopskydd. Denna areal redovisas som övrig mark i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten erbjuder trevliga jaktmarker. I området förekommer vildsvin, älg och dovhjort i varierande omfattning utöver vanligt småvilt. Fastigheten är idag ansluten till Edsbro älgskötselområde. Jakträtt övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har del i två fiskeområden, läs mer under avsnittet om gemensamhetsanläggningar, samfälligheter m.m. Fiskeområdena är belägna i sjöarna Storsjön och Storklinten. I sjöarna finns bland annat gädda, abborre och kräftor.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Björinge 8:14

Ägare

Robin Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 160,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 142,5 ha
Impediment 5,1 ha
Väg och kraftledning 2,3 ha
Inägomark 1,2 ha
Övrigmark 10,4 ha
Summa: 161,5 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärden för fastigheten går ej att fastställa. Detta då fastigheten är nybildad och ej åsatts några nya taxeringsvärden.

Inteckningar

Fastigheten omfattas av en penninginteckning om totalt 359 400 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier