Blakan

Obebyggt skogsskifte om 26,8 hektar produktiv skogsmark.
Areal: 29 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Ungskogsdominerat skogsskifte med goda vägförbindelser vid sjön Blakan i Söderhamns södra kommundel. Försäljningsobjektet består av ett markområde om totalt ca 29,4 hektar mark varav 26,8 hektar produktiv skogsmark beläget mellan Hamnäs och Stråtjära. Virkesförråd uppskattat till ca 3 330 m³sk vilket ger ett medelförråd om 125 m³sk/ha och medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet utgörs huvudsakligen av röjningsskogar och yngre gallringskogar. Skiftet måste överföras genom fastighetsreglering till en av köparen ägd skogsfastighet i närområdet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under juni månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksareal till 26,8 hektar med ett beräknat virkesförråd om 3 339 m³sk vilket ger medelförråd om 125 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 47 %, gran 31 % samt löv 22 %. Ca 570 m³sk befinner sig i huggningsklasserna S1 och S2 skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Registrerade naturvärden

Det finns två nyckelbiotoper registrerade på försäljningsobjektet, biotoperna berör del av avdelning 13 i skogsbruksplanen med definition barrnaturskog och del av avdelning 21 med definition ravin (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerad på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Försäljningsobjektet ligger inom Hamnäs Strand Bodarna Kallbäck jaktlags jaktmarker som omfattar ca 2 500 hektar.

Vägar

Försäljningsobjektet har del i Bollnäs Hanebo Kyrkby Ga:1 som förvaltas av Knupbodvägarnas nya samfällighetsförening. Försäljningsobjektet har även del i vägar som inte omfattas av gemensamhetsanläggningen, den västra stickaren som går upp på Stugtjärnsberget, Glasögonvägen och stickaren öster om Blakan, Blakansvägen. Dessa vägsträckningar förvaltas gemensamt på, frivillig basis, av berörda markägare.​

​Vägen i skiftets östra ände som leder från stora vägen genom avdelning 21 är anlagd av stugägarna vid vägens ände som också står för vägens skötsel. Nuvarande fastighetsägare nyttjar vägen vid skogens skötsel.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Fastighetsbildning

Då försäljningen avser område av en fastighet behöver skiftet överföras genom fastighetsreglering till av köparen ägd skogsfastighet i närområdet. Köparen står för fastighetsbildningskostnaden hos Lantmäteriet. Någon lagfartsavgift kommer däremot ej att utgå.

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör område av fastighet saknas separat taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar/Lån

Försäljningsobjektet överlåtes obelånat samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande skog och andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Skogs-Bodarne 5:2, område av

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 29,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Berg/hällmark 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 29,4 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör område av fastighet saknas separat taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-08-20
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning