Boda

Större areal i Boda, med gräns mot Spexhultasjön. 70 ha skog och 129 ha mosse.
Areal: 202 ha
Kommun: Nässjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 900 000 SEK
Anbudsdag: 22/10 2018
Skogsfastighet 3 km utanför Nässjö, där södra delen gränsar mot Spexhultasjön. Fastigheten består av några skiften och har en total areal om 202 ha varav 70 ha skogsmark och 129 ha mosse. Virkesförråd ca 6 800 m3sk. På fastigheten finns f.d. Bodabergs torvströfabrik och tidigare har torvbrytning bedrivits på Boda mosse.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Bodabergs torvströfabrik och Boda mosse

I anslutning till järnvägen som går genom fastigheten är Bodabergs torvströfabrik belägen. Fabriksbyggnaden har en byggnadsarea om ca 950 m2 och är byggd av trä med plåttak. Byggnaden är uppförd i början av 1900-talet då torvströproduktionen startade. Här finns ett flertal maskiner och anläggningar som använts för produktionen.

På Boda mosse har torv utvunnits under ca 100 år. Torvblock har tagits upp och torkats i ladorna på mossen och sedan transporterats på räls in till torvströfabriken där torven rivits till torvströ.

Skog och mark

Jordbruksmark

På fastigheten finns ingen jordbruksmark.

Annat

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Sydved i september 2017. Den har sedan upp-daterats med utförda planteringar som gjorts nyligen. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 72,0 ha och virkesförrådet 6 837 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 66 %, gran 16 % samt löv 18 %. Bonitet 5,4 m3sk/ha. Som framgår av bifogade kartor ingår ej ett område med gårdens byggnader. Skogsarealen på denna del är 1,7 ha och volymen 191 m3sk. Tillväxten för fastigheten under 2018 är beräknad till 207 m3sk. Således kan skogsarealen efter lantmäteriförrättningen uppskattas till ca 70 ha och virkesförrådet till ca 6 800 m3sk.

I skogsbruksplanen är 9,5 ha upptagen som oplanterad kalmark (K1). På del av denna, i fuktiga partier, har en del självföryngring kommit som kan anses vara tillräcklig föryngring.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt

Jakträtten står till köparens förfogande.

Rättsförhållande

Fastighet

NÄSSJÖ NÄSSJÖ-BODA 1:10

Ägare

Katja Olsson 1/2
Sören Olsson dbo 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 202,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,0 ha
Myr/kärr/mosse 129,4 ha
Övrigmark 2,6 ha
Summa: 202,0 ha

Taxeringsvärde

Aktuellt taxeringsvärde för fastigheten saknas. Ett nytt sådant kommer att fastställas efter lantmäteriförrättningen.

Inteckningar

Med fastigheten följer inga penninginteckningar.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Boda och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning