Boda

Fastighet utan hus med hög produktion av skog, vall och vilt.
Areal: 137 ha
Kommun: Vingåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/5 2022
I det omväxlande skogs- och odlingslandskapet cirka en halvmil nordost om Vingåker finns Boda 1:33. Till Stockholm är det 16 mil eller motsvarande två timmars bilresa.
Fastigheten är obebyggd och omfattar cirka 137 ha i ett sammanhållet skifte, där 78 ha i huvudsak utgör växtliga gallringsskogar med ett totalt virkesförråd om 10 500 m3sk och 58 ha är åker- och betesmark i rationella skiften. Fastigheten är belägen i en del av Sörmland med starka klövviltstammar och där framför allt dovviltet bidrar till skapa ett av landets viltrikaste områden. Boda 1:33 kan därmed garanterat erbjuda en ny ägare enastående jakt- och naturupplevelser, där jakträtten är disponibel från tillträdesdagen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (30)

Foto: Jens Agensjö, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken har sin tyngdpunkt i de centrala och norra delarna av fastigheten och utgörs huvudsakligen av åkermark, i för området rationella skiften, som under en längre tid nyttjats för vallodling. Delar av åkermarken har tidvis även använts till bete. Av den totala arealen jordbruksmark, som enligt skogsbruksplanen omfattar 57,8 ha, utgörs cirka 55,8 ha av åkermark och resterande cirka 2 ha av betesmark. Fördelningen grundar sig på uppgifter i fastighetstaxeringen. Den senaste SAM-ansökan anger att stödrätter finns för motsvarande 54,08 ha. Prognosen för fastighetens stödersättningar under 2022 är totalt cirka 137 400 kr, varav direktstöd i form av gårds- och förgröningsstöd är cirka 106 800 kr och 30 600 kr utgör miljöersättningar för vallodling, bevarande av betesmark och skyddszoner. Samtliga stödrätter om cirka 54,08 ha innehas av fastighetsägaren och kommer att överföras vederlagsfritt till köparen.

Muntligt skötselavtal finns för åkermarken avseende odlingssäsongen 2022. Inget jordbruksarrende utgår men fastighetsägaren erhåller gårdsstödet och brukaren erhåller vallskörden.
Boda 1:33 har andel i Gersåns regleringsföretag avseende gemensamma diken.

Skogsmark

Skogsmarken på Boda 1:33 är lagom kuperad och ramar in fastighetens odlingsmarker på ett trevligt sätt, vilket skapar ett omväxlande landskap till gagn för både skogens utveckling och det vilda. En ny skogsbruksplan upprättades i mars 2022 av AB Stenmark & Jansson som avser planperioden 2022-2031.
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 78,5 ha och det totala virkesförrådet bedöms till cirka 10 486 m³sk, vilket innebär ett genomsnittligt virkesförråd om 134 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med övervägande del granskog. Av virkesförrådet utgör 21 % tall, 54 % gran och 25 % löv. Åldersklassfördelningen domineras av växtliga skogar i åldersklasserna 15, 45 och 55 år. Medelboniteten bedöms till goda 7,7 m³sk/ha och den löpande tillväxten för första växtsäsongen beräknas till 510 m³sk, motsvarande en volymtillväxt på 4,9 % relativt det totala virkesförrådet. Ett område om 2,8 ha utgörs av kalmark där föryngringsåtgärd ska utföras, vilket en ny ägare övertar ansvaret för. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden på cirka 3 500 m³sk, varav 1 900 m³sk föryngringsavverkning och 1 600 m³sk gallring samt naturvårdshuggning. Vissa barkborreskador har noterats inom avdelningarna 29 och 44. Den GROT som finns utkörd till vändplanen invid avdelning 37, i östra delen av fastigheten, är såld och ingår därmed primärt inte vid köpet av fastigheten.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen har inte registrerat någon nyckelbiotop för fastigheten.

Jakt

Det omväxlande skogs- och odlingslandskapet på Boda 1:33 med omnejd har bidragit till att skapa enastående biotoper för klövviltet i allmänhet och för dovviltet i synnerhet. På markerna finns en stark dovviltstam, vilket för fastigheten normalt innebär en avskjutning på 50-60 djur per år. Älg, kronvilt, rådjur, vildsvin och övrigt småvilt finns också representerade i faunan. Via en muntlig överenskommelse bedrivs för närvarande jakten på Boda 1:33 i viss samverkan med en annan markägare inom ägovidden, Boda jaktlag, med syfte att skapa en mer rationell viltförvaltning. Ägaren till Boda 1:33, Anders Lagerstedt, är kontaktperson för jaktlaget. Fastigheten ingår i Vingåker Norra Älg- och Kronskötselområde. För det innevarande jaktåret var älgtilldelningen för Boda jaktlag en vuxen ko och, via avlysningsjakt, 11 kalvar. Avseende kronviltet bedrivs jakten som avlysningsjakt av de olika jaktlagen inom Vingåker Norra Älg- och Kronskötselområde. Områdets totala tilldelning för det innevarande jaktåret var fyra hindar, sex kalvar och efter 1 oktober en spetshjort samt en hjort med max 8 taggar.

De jakttorn som finns på fastigheten ingår i fastighetsköpet. Jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Övrigt

Fastighetsgränser kan vara otydligt markerade i terrängen. Säljaren ansvarar ej för ytterligare utmärkning av fastighetens rågångar.

Rättsförhållande

Fastighet

Vingåker Boda 1:33

Ägare

Anders Lagerstedt 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 137,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,5 ha
Impediment 0,4 ha
Inägomark 57,8 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 137,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020 Skogsmark 5 821 000 kr, Impediment 5 000 kr, Åkermark 3 019 000 kr, Betesmark 27 000 kr, Summa 8 872 000 kr.

Inteckningar

Antal 16 st
Totalt belopp 10 130 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Jag är intresserad av fastigheten Boda och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning