Bodarna

Lantbruksfastighet om ca 68,6 hektar mark belägen mellan Bodarna och Strand, ca 3 km väster om Stråtjära.
Areal: 68 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 5/11 2021
Obebyggd lantbruksfastighet belägen väster om Stråtjära i Söderhamn kommun. Fastigheten består av två markområden om totalt 68,6 hektar mark varav 58,1 hektar produktiv skogsmark och 7,8 hektar åkermark. Inägomarken är för närvarande utarrenderad. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 000 m³sk vilket ger medelförråd om 86 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,0 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växande röjnings- och gallringsskogar i 25 års åldern men har även ca 900 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheten har enskild jakt. Fastigheten har även del i ett samägt skifte.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Olle Andersson, Mellanskog under maj månad 2019. Planen är sedan ajourhållen och tillväxtberäknad med 2021 års tillväxt av Mellanskog.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 58,1 hektar med ett beräknat virkesförråd om 5 021 m³sk vilket ger medelförråd om 86 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,0 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 55 %, gran 15 % samt löv 30 %. Ca 900 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en ojämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på växtkraftiga röjnings- och gallringsskogar i 25 års åldern.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Avverkningsrätt

Säljaren har tecknat en avverkningsrätt med Mellanskog gällande ca 2,5 ha föryngringsavverkning, avdelning 21 enligt bifogad skogsbruksplan. Avverkningsrätten är giltig t.o.m. 2024-11-21 och ny ägare övertar avverkningsrätten i säljarens ställe.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 7,8 hektar. Inägomarken består till största del av åkermark fördelad på två områden. Inägomarken är förnärvarande utarrenderad genom en femårigt arrendeavtal t.o.m. 2025-12-31.

Jakt

Jakten på fastigheten är enskild.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en forn- och kulturlämning registrerad på fastigheten i form av en fornlämningsliknande bildning - fornborg i avdelning 23 i skogsbruksplanen (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Byggnader

På fastigheterna finns en äldre ekonomibyggnad som delvis är inrasad och en enklare brädlada under plåttak.

Samägt skifte

Skifte 3 vid Eriksdal, är en samäga mellan flera fastigheter. Enligt skogsbruksplanens planuppgifter utgörs markområdet av 0,2 hektar skogsmark och 0,5 hektar inägomark. Skiftet är exkluderat från övriga skogsbruksplanen.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning Bollnäs Hanebo Kyrkby Ga:10, Knupbodvägarna som förvaltas av Knupbodvägarnas nya samfällighetsförening. Stickvägen till södra änden av skogsskiftet är försedd med vägbom som kan vara låst med kodlås, kontakta ansvarig mäklare för mera information.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av två penninginteckningar om totalt 400 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån skall övertas av köparen.

Städning och lös egendom

Mark och byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Skogs-Bodarne 1:9

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 68,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 58,1 ha
Myr/kärr/mosse 1,5 ha
Berg/hällmark 0,5 ha
Inägomark 7,8 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 68,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 140 000 kr
Betesmark 8 000 kr
Skogsmark 1 220 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Summa: 1 375 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 400 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-11-05
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning