Bölesbacken

Virkesrik skogsgård
Areal: 106 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 900 000 SEK
Anbudsdag: 6/10 2023
Skogsdominerad gård i Stråtjära ca 25 km söder om Söderhamn. Fastigheten omfattar ca 106 ha mark med bostadshus och ekonomibyggnader.

Nu finns möjligheten att förvärva skogsgården Bölesbacken, belägen norr och öster om Stråtjära ca 25 km sydväst om Söderhamn. Fastigheten är skogsdominerad och fördelad på fyra markområden om totalt ca 106 hektar mark, varav 81,1 hektar produktiv skogsmark och 3,7 hektar inägomark. Virkesförrådet uppskattas till ca 18 700 m³sk vilket ger medelförråd om 230 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet domineras av äldre avverkningsmogna skogar där hela 14 000 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. På gården som är lugnt och trivsamt belägen inbäddad i åker och skogslandskapet finns två bostadshus och en lägenhet i ladugården, rymlig trädgård för odlingar och möjlighet till enklare djurhållning. Jaktmöjligheter i viltvårdsområde och i jaktlag.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Bölesbacken

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 32 bilder
Visa alla 32 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadsbyggnad i 2-plan. Boarea om 107 kvm och biarea om 30 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd på en stenlagd torpargrund med en stomme av timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett äldre tegeltak och enkelglas med innanfönster. Detaljrik farstukvist över huvudentrén.

Huset håller en äldre standard och har behov av renovering. Vattenburen uppvärmning med radiatorer via pelletspanna. I bostaden finns även en öppenspis som behöver besiktas för att tas i bruk. Byggnaden har enskilt vatten från borrad brunn (ca 80 m) som är gemensam för alla bostadsdelarna och avlopp till trekammarbrunn som delas med Rödbyggningen. Fiber finns vid tomtgräns.

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall med trapp till övre plan, fd. kök, badrum med wc och dusch, pannrum, sal och ett rum. Övre plan inrymmer hall, kök, separat wc och rum.

Bostaden omges av en stor trädgård med träd och buskar.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader

Ingen av bostadsbyggnaderna har inte nyttjas för boende det senaste året därav saknas underlag för att kunna göra en korrekt sammanställning över de faktiska driftskostnaderna.

Fastighetsavgift om för närvarande 5776 kr / år för alla bostadsdelarna.

Rödbyggningen

Äldre bostadsbyggnad i 1-¾ plan. Boarea om 88 kvm och biarea om 20 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd på en stenlagd torpargrund med en stomme i timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett äldre tegeltak och kopplade två-glasfönster. Jordkällare under ena gaveln.

Huset rustades i mitten av 1980-talet men har inte nyttjas för boende under en längre tid och håller äldre standard med behov av renovering. Vattenburen uppvärmning med radiatorer via vedpanna med elpatron. Värmesystemet är för närvarande bortkopplat. I bostaden finns även en kakelugn (okänd funktion). Byggnaden har enskilt vatten från borrad brunn (ca 80 m) som är gemensam för alla bostadsdelarna och avlopp till trekammarbrunn som delas med Mangårdsbyggnaden.

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall med trapp till övre plan, kök, separat wc, tvättstuga/pannrum/grovingång och sal. Övre plan inrymmer hall/allrum, badrum med wc och dusch, långskrubb och två sovrum.

Lägenhetsbyggningen

Äldre bostadsdel i 2-plan som är sammanbyggd med ladugårdsbyggnaden. Boarea om 90 kvm och biarea om 30 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnadsdelen är uppförd på en stenlagd torpargrund med en stomme i trä/timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett äldre plåttak och både kopplade två-glasfönster och enkelglas med innanfönster.

Lägenheten har inte nyttjas för boende under en längre tid och håller äldre standard med behov av renovering. Vattenburen uppvärmning med radiatorer via vedpanna med elpatron. Värmesystemet är för närvarande bortkopplat. I bostaden finns även en öppenspis (okänd funktion). Byggnaden har enskilt vatten från borrad brunn (ca 80 m) som är gemensam för alla bostadsdelarna och avlopp till trekammarbrunn.

Bostadsdelens nedre plan inrymmer entréhall med trapp till övre plan, kök, badrum med wc och dusch, vardagsrum, pannrum och två mindre rum. Övre plan inrymmer vardagsrum, sovrum och ett rum.

Ekonomibyggnader

Ladugårdsbyggnad

Äldre ladugård med en taxerad yta om 634 kvm. Byggnaden är uppförd på en stenlagd grund och plintar med en stomme så både är murad och i trä/timmer, fasad av stående träpanel under plåttak. Ladugårdsbyggnaden är sammanbyggd med lägenhetsbyggnaden. Mitt på byggnaden finns en uppkörsbro till skullen.

Byggnaden inrymmer även bland annat fd djurstallar, lider och förvaringsutrymmen. Byggnaden har renoveringsbehov.

Övriga byggnader

Äldre maskinhall med en uppskattad byggyta om ca 50 kvm. Byggnaden är uppförd på jordgolv med en stomme i trä under plåttak. Byggnaden är i dåligt skick.

Äldre garage under plåttak.

Vedbod i trä under plåttak.

På fastigheten finns även en täktlada samt några timmerlador.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under juli månad 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 81,1 hektar med ett beräknat virkesförråd om 18 665 m³sk vilket ger ett medelförråd om 230 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,5 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 488 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 47 % tall, 30 % gran och 23 % löv. Ca 14 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet domineras av äldre avverkningsmognaskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Skifte 1 och 2 ingår i Lövtjära-Norrbo viltvårdsområde som omfattar ca 1 100 hektar jaktmark. Jakträtten är för närvarande utarrenderad med 1-årigt avtal. Skifte 3 och 4 ingår i Lötens jaktlags marker som omfattar ca 2 700 hektar jaktmark. Jakten är upplåten till jaktlaget.

Fäbostuga

Till fastigheten hör även en äldre timrad fäbodstuga och en timmerbyggnad belägna på samfälld mark (Söderhamn Lövtjära S:3), som ligger strax öster om skifte fyra.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 3,7 hektar. Inägomarken består av både åker- och betesmark är fördelad på två områden i anslutning till gården.

Marken är för närvarande muntligen upplåten.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelning 12 om totalt 4,0 hektar.

Marken​ som för närvarande utgörs av betesmark har inte brukats på många år och har börjat växa igen på sina håll.​

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i tre gemensamhetsanläggningar för väg och enskilda vägar enligt nedan.

Söderhamn Lövtjära Ga:1, väg som berör skifte 4 och förvaltas av Böle Fäbodars samfällighetsförening.
Söderhamn Lövtjära Ga:2, vägar som berör skifte 2 och förvaltas av Böle-Lövtjära samfällighetsförening.
Söderhamn Älgnäs Ga:1, väg som berör skifte 3 och förvaltas av Skogs södra samfällighetsförening.

Fastigheten har egen väg från väg 588 fram till gården. Fastigheten har även del i Bölesfäbodväg som förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av en penninginteckning om 1 500 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad på tillträdesdagen.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning och lös egendom

Byggnader och mark överlåtes utan ytterligare städning. Säljaren kommer att lämna en hel del lösöre i byggnaderna. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Skogs-Böle 7:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 106,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 81,1 ha
Myr/kärr/mosse 19,9 ha
Inägomark 3,7 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 106,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 79 000 kr
Skogsmark 3 638 000 kr
Skogsimpediment 65 000 kr
Tomtmark 123 000 kr
Bostadsbyggnader 684 000 kr
Ekonomibyggnader 44 000 kr
Summa: 4 633 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 500 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-10-06
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier