Borgarsveden

Tillväxtfastighet nära Falun
Areal: 16 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 850 000 SEK
Anbudsdag: 14/12 2022
Tallungskogar nära Falun. Kvalité och tillväxt 1 500 m³sk.

Med endast 15 km till Falun bjuder detta objekt på två obebyggda fastigheter som ligger intill varandra i anslutning till väg. Ett innehav med ungskog där den övervägande delen röjning redan är utförd och riktigt goda möjligheter att producera virke av god kvalité finns.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare

Borgarsveden

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Kerstin Granath

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheterna hör enligt skogsbruksplanen 15,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 554 m³sk, vilket motsvarar 99 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 94 % av virkesförrådet medan gran har 6 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 109 m³sk. 3,7 ha har behov av röjning snarast. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2022 av Hans Dung, DSK Skog.

Nyckelbiotoper och naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Vägar

Fastigheterna har god tillgång till väg då Torpvägen går igenom Blixbo 92:1. Vägen förvaltas av Torpet-Källsvedens vägsamfällighet vilka uttaxerar vid behov.

Jakt

Fastigheterna ingår i Sundborns Östra jaktklubb vilken omfattar ca 6 300 ha jaktmark. För frågor om medlemskap i jaktklubben och övriga frågor gällande jakt hänvisas till Jerker Dalström på 070-617 43 06.

Övrigt

Den norra fastighetsgränsen går mot Sundbornsleden vilken är en 8,5 km lång vandringsled som sträcker sig mellan Sundborn och Falun.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Blixbo 20:1 och 92:1

Ägare

Göran Östlund 1/1

Areal

Fastigheternas areal är uppmätt digitalt på fastighetskartan i samband med inventeringen av skogen. Markarealen enligt skogsbruksplanen är: Produktiv skogsmark 15,7 ha Bergimpediment 0,2 ha Väg och kraftledning 0,1 ha Summa markareal 16,0 ha Enligt fastighetsregistret är fastigheternas areal 16,6161 ha. Ingen utredning avseende arealskillnaden är utförd.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade som obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) och har ett fastställt taxeringsvärde avseende 2020 enligt följande: Skogsmark 887 000 kr Summa 887 000 kr

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev uttaget på fastigheterna med ett totalt belopp om 11 000 kr vilket är förkommet, ansökan om dödning är gjord. Fastigheterna överlåtes fri från inteckningar och lån.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Borgarsveden & vill bli kontaktad

Mäklaren för Borgarsveden kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier